งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566

1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟจากการทำงานของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

2. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

3. การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

4. การพัฒนาฐานข้อมูลแผนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ

5. REG - ALERT

บทคัดย่อ

6. โปรแกรมลาออกจากการเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์

บทคัดย่อ

7. โปรแกรมลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์

บทคัดย่อ

8. โปรแกรมการขออักษรลำดับขั้น V และขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์

บทคัดย่อ

9. ระบบตรวจสอบและแนะนำการลงทะเบียนกระบวนวิชาตามหลักสูตรเพื่อสำเร็จการศึกษา

บทคัดย่อ

10. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขอถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 - 2565

บทคัดย่อ


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565

1. การพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล

บทคัดย่อ

2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

3. ระบบลาพักการศึกษาออนไลน์

บทคัดย่อ

4. การพัฒนาโปรแกรมส่งผลการแก้ไขอักษรลำดับขั้น I และ P

บทคัดย่อ

5. การวิเคราะห์ข้อมูลการพ้นสถานภาพเนื่องจากลาออก ผลการเรียน และขาดการติดต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558-2563

บทคัดย่อ

6. โปรแกรม Online เพื่อการตรวจสอบและติดตาม กรณีการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

7. การพัฒนาโปรแกรมออกรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

8. การศึกษาข้อมูลการขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2564 – 2565

บทคัดย่อ

9. การศึกษาสาเหตุของการไม่สำเร็จการศึกษา ภายหลังการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

บทคัดย่อ


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564

1. ระบบลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์

บทคัดย่อ

2. การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

3. โปรแกรมการจัดการระบบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

4. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาออนไลน์

บทคัดย่อ

5. การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการสื่อสารและระบบจัดการการแจ้งเตือน เพื่อให้บริการผู้ใช้งานระบบงานทะเบียนการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

บทคัดย่อ

6. การพัฒนาระบบการจัดทำแผนและประเมินผล สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (REG Planning Online System)

บทคัดย่อ

7. การพัฒนาโปรแกรมจัดการข้อมูลคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและจัดทำหนังสือรับรองคุณวุฒิ

บทคัดย่อ

8. การพัฒนาโปรแกรมและระบบเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดไฟส่องสว่าง และเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนรวม สำนักทะเบียนและประมวลผล

บทคัดย่อ


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

1. การพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร

บทคัดย่อ

2. โปรแกรมออกเอกสารรับรองรายละเอียดกระบวนวิชา

บทคัดย่อ

3. โปรแกรมออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

บทคัดย่อ

4. ระบบจัดการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ

5. การพัฒนาโปรแกรมการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ
(Knowledge Management System : KMs)

บทคัดย่อ

6. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและให้บริการข้อมูลข่าวสารของงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Notification and Information Service System)

บทคัดย่อ


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

1. การพัฒนาระบบการรับสมัครเข้าศึกษาตามระบบ TCAS

บทคัดย่อ

2. การสร้างโปรแกรมออนไลน์ เพื่อการตรวจสอบและติดตามเอกสารสำคัญ ระดับบัณฑิต

บทคัดย่อ

3. การพัฒนาโปรแกรมจัดการข้อมูลอาจารย์ผู้สอนที่มีการแก้ไขอักษรลำดับขั้น

บทคัดย่อ

4. การศึกษาข้อมูลประสิทธิผลด้านจำนวนนักศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

5. การพัฒนาระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา (IPAS)

บทคัดย่อ


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

2. การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยวางแผนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบนระบบแอนดรอยด์

บทคัดย่อ

3. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการพ้นสถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

4. ระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนของนักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต

บทคัดย่อ


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกสถาบันเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของผู้ปกครองและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ

2. การพัฒนาโปรแกรมการจัดตารางเรียนสำเร็จรูป

บทคัดย่อ

3. โปรแกรมออกรหัสประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ

4. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกระบวนวิชาและผลการศึกษา เพื่อการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ

5. การศึกษาข้อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

6. การศึกษาข้อมูลการวางแผนการศึกษา เพื่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ

7. การให้บริการด้วย Native Application กรณีศีกษา การลงทะเบียนออนไลน์

บทคัดย่อ

8. การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการบริหาร กรณีตัวอย่างข้อมูลนักศึกษาที่สถานภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559

1. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา

บทคัดย่อ

2. การพัฒนาโปรแกรมออกเอกสารปริญญาบัตร

บทคัดย่อ

3. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี

บทคัดย่อ

4. การพัฒนาโปรแกรมขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

บทคัดย่อ

5. การพัฒนาโปรแกรมออกเอกสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

6. ระบบรับและตรวจสอบข้อมูล และการออกรหัสนักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558

1. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

2. การพัฒนาระบบงานทะเบียน สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

3. การพัฒนาโปรแกรมหนังสือรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

4. การพัฒนาระบบเงินเดือน/ค่าจ้าง บุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

5. การวิเคราะห์คะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(โควตา)

บทคัดย่อ

6. การพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา online เพื่อการโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

7. การพัฒนาโปรแกรมการบริการงานทะเบียนนักศึกษาแบบบริการด้วยตนเอง (Self Service)

บทคัดย่อ

8. การวิเคราะห์ข้อมูลการขอลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 - 2557

9. การวิเคราะห์ข้อมูลการพ้นสถานภาพอันเนื่องมาจากการลาออก ผลการเรียนและขาดการติดต่อ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 - 2557


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557

1. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สอดคล้องกับข้อมูลการลงทะเบียนหรือการดำเนินการอื่นๆ ในระบบฐานข้อมูล สำหรับสูตรที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษา

บทคัดย่อ

2. การสร้างโปรแกรม online เพื่อบันทึกและตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

3. แบบจำลองการเคลื่อนย้ายห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรและแผนการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

5. การพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลงานทะเบียนในรูปแบบเชิงเมตริกซ์

บทคัดย่อ

6. การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

7. การพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดออนไลน์

8. การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556

1. การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพและผลการศึกษาของนักศึกษากับการรับเข้าศึกษาประเภทต่างๆ

2. การศึกษาการทำกิจกรรมในวันพุธของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. การศึกษาการสำเร็จการศึกษา ก่อนหลักสูตร เกินหลักสูตร และการได้รับเกียรตินิยมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554-2555

4. การพัฒนาการให้บริการระบบสารสนเทศงานทะเบียนผ่าน smart device

5. แบบจำลองการประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

7. การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555

1. การสร้างสมการพยากรณ์ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาไม่ลงทะเบียนกระบวนวิชาและไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระยะเวลาปฏิทินการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2554

3. การพัฒนาโปรแกรม Online เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนหรือการดำเนินการอื่นๆ ในระบบฐานข้อมูล และข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ระบบตรวจสอบและวางแผนการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

5. การศึกษาผลการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผลด้านการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล