งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565

1. การพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล

บทคัดย่อ TH/EN

2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

3. ระบบลาพักการศึกษาออนไลน์

บทคัดย่อ TH/EN

4. การพัฒนาโปรแกรมส่งผลการแก้ไขอักษรลำดับขั้น I และ P

บทคัดย่อ TH/EN

5. การวิเคราะห์ข้อมูลการพ้นสถานภาพเนื่องจากลาออก ผลการเรียน และขาดการติดต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558-2563

บทคัดย่อ TH/EN

6. โปรแกรม Online เพื่อการตรวจสอบและติดตาม กรณีการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

7. การพัฒนาโปรแกรมออกรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

8. การศึกษาข้อมูลการขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2564 – 2565

บทคัดย่อ TH/EN

9. การศึกษาสาเหตุของการไม่สำเร็จการศึกษา ภายหลังการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

บทคัดย่อ TH/EN


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564

1. ระบบลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์

บทคัดย่อ TH/EN

2. การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

3. โปรแกรมการจัดการระบบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

4. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาออนไลน์

บทคัดย่อ TH/EN

5. การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการสื่อสารและระบบจัดการการแจ้งเตือน เพื่อให้บริการผู้ใช้งานระบบงานทะเบียนการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

บทคัดย่อ TH/EN

6. การพัฒนาระบบการจัดทำแผนและประเมินผล สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (REG Planning Online System)

บทคัดย่อ TH/EN

7. การพัฒนาโปรแกรมจัดการข้อมูลคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและจัดทำหนังสือรับรองคุณวุฒิ

บทคัดย่อ TH/EN

8. การพัฒนาโปรแกรมและระบบเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดไฟส่องสว่าง และเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนรวม สำนักทะเบียนและประมวลผล

บทคัดย่อ TH/EN


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

1. การพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร

บทคัดย่อ TH/EN

2. โปรแกรมออกเอกสารรับรองรายละเอียดกระบวนวิชา

บทคัดย่อ TH/EN

3. โปรแกรมออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

บทคัดย่อ TH/EN

4. ระบบจัดการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ TH/EN

5. การพัฒนาโปรแกรมการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ
(Knowledge Management System : KMs)

บทคัดย่อ TH/EN

6. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและให้บริการข้อมูลข่าวสารของงานทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Notification and Information Service System)

บทคัดย่อ TH/EN


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

1. การพัฒนาระบบการรับสมัครเข้าศึกษาตามระบบ TCAS

บทคัดย่อ TH/EN

2. การสร้างโปรแกรมออนไลน์ เพื่อการตรวจสอบและติดตามเอกสารสำคัญ ระดับบัณฑิต

บทคัดย่อ TH/EN

3. การพัฒนาโปรแกรมจัดการข้อมูลอาจารย์ผู้สอนที่มีการแก้ไขอักษรลำดับขั้น

บทคัดย่อ TH/EN

4. การศึกษาข้อมูลประสิทธิผลด้านจำนวนนักศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

5. การพัฒนาระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา (IPAS)

บทคัดย่อ TH/EN


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

2. การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยวางแผนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบนระบบแอนดรอยด์

บทคัดย่อ TH/EN

3. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการพ้นสถานภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

4. ระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนของนักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต

บทคัดย่อ TH/EN


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกสถาบันเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของผู้ปกครองและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ

2. การพัฒนาโปรแกรมการจัดตารางเรียนสำเร็จรูป

บทคัดย่อ TH/EN

3. โปรแกรมออกรหัสประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ TH/EN

4. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกระบวนวิชาและผลการศึกษา เพื่อการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ TH/EN

5. การศึกษาข้อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

6. การศึกษาข้อมูลการวางแผนการศึกษา เพื่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ TH/EN

7. การให้บริการด้วย Native Application กรณีศีกษา การลงทะเบียนออนไลน์

บทคัดย่อ TH/EN

8. การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการบริหาร กรณีตัวอย่างข้อมูลนักศึกษาที่สถานภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559

1. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา

บทคัดย่อ TH/EN

2. การพัฒนาโปรแกรมออกเอกสารปริญญาบัตร

บทคัดย่อ TH/EN

3. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี

บทคัดย่อ TH/EN

4. การพัฒนาโปรแกรมขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

บทคัดย่อ TH/EN

5. การพัฒนาโปรแกรมออกเอกสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

6. ระบบรับและตรวจสอบข้อมูล และการออกรหัสนักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558

1. การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

2. การพัฒนาระบบงานทะเบียน สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

3. การพัฒนาโปรแกรมหนังสือรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

4. การพัฒนาระบบเงินเดือน/ค่าจ้าง บุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

5. การวิเคราะห์คะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(โควตา)

บทคัดย่อ TH/EN

6. การพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา online เพื่อการโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

7. การพัฒนาโปรแกรมการบริการงานทะเบียนนักศึกษาแบบบริการด้วยตนเอง (Self Service)

บทคัดย่อ TH/EN

8. การวิเคราะห์ข้อมูลการขอลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 - 2557

9. การวิเคราะห์ข้อมูลการพ้นสถานภาพอันเนื่องมาจากการลาออก ผลการเรียนและขาดการติดต่อ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 - 2557


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557

1. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สอดคล้องกับข้อมูลการลงทะเบียนหรือการดำเนินการอื่นๆ ในระบบฐานข้อมูล สำหรับสูตรที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษา

บทคัดย่อ TH/EN

2. การสร้างโปรแกรม online เพื่อบันทึกและตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

3. แบบจำลองการเคลื่อนย้ายห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรและแผนการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

5. การพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลงานทะเบียนในรูปแบบเชิงเมตริกซ์

บทคัดย่อ TH/EN

6. การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ TH/EN

7. การพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดออนไลน์

8. การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556

1. การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพและผลการศึกษาของนักศึกษากับการรับเข้าศึกษาประเภทต่างๆ

2. การศึกษาการทำกิจกรรมในวันพุธของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. การศึกษาการสำเร็จการศึกษา ก่อนหลักสูตร เกินหลักสูตร และการได้รับเกียรตินิยมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554-2555

4. การพัฒนาการให้บริการระบบสารสนเทศงานทะเบียนผ่าน smart device

5. แบบจำลองการประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

7. การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555

1. การสร้างสมการพยากรณ์ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาไม่ลงทะเบียนกระบวนวิชาและไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระยะเวลาปฏิทินการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2554

3. การพัฒนาโปรแกรม Online เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนหรือการดำเนินการอื่นๆ ในระบบฐานข้อมูล และข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ระบบตรวจสอบและวางแผนการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

5. การศึกษาผลการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผลด้านการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล