ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
แนวปฏิบัติในการให้ความเห็นชอบการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W สำหรับนักศึกษา แนวปฏิบัติในการให้ความเห็นชอบการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประกาศตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของคณะมนุษยศาสตร์ สามารถเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลระบบตารางสอบไล่คณะมนุษยศาสตร์ออนไลน์ ได้ที่ http://academic.human.cmu.ac.th โอนหน่วยกิต/ เทียบโอนหน่วยกิต/ เทียบโอนผลการเรียนนอกระบบ(สำหรับระดับปริญญาตรี)
Credit Transfer/ Equivalence/ Study results transfer from Non-formal Education (For Undergraduate Students)
ปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่5) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่4) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่3) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่1)

Invalid Ical URL [events

ปฏิทิน
จันทร์,27 พ.ค.
 all day
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา S/61
\n...
5 weeks, 5 days
จันทร์,3 มิ.ย.
 all day
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับข้้น W S/61
\n...
2 weeks, 5 days
จันทร์,17 มิ.ย.
 all day
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าของนักศึกษาทางระบบ Internet 1/62(17-23 มิ.ย.62)
...
1 week
 all day
วันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา S/61
\n...
5 days
ศุกร์,21 มิ.ย.
 all day
วันสุดท้ายส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา S/61
\n...
1 day
อังคาร,25 มิ.ย.
 all day
วันสุดท้ายส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี S/61
\n...
1 day
 all day
วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า 1/62
...
1 day
ศุกร์,5 ก.ค.
 all day
วันสุดท้ายของการศึกษา S/61
\n...
1 day
 all day
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา S/61
\n...
1 day
จันทร์,8 ก.ค.
 all day
วันสอบไล่ S/61
\n...
4 days
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com