เข้าสู่เว็บไซต์ กิจกรรม CMU Open House และสัมมนาแนะแนวการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง ขอเชิญนักศึกษาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านอาหารและพฤติกรรมการบริโภค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Food Safety CMU) วิธีการตั้งค่าส่งต่ออีเมลสำหรับ CMU Mail (@cmu.ac.th) แนวปฏิบัติในการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W สำหรับนักศึกษา แนวปฏิบัติในการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โอนหน่วยกิต/ เทียบโอนหน่วยกิต/ เทียบโอนผลการเรียนนอกระบบ(สำหรับระดับปริญญาตรี)
Credit Transfer/ Equivalence/ Study results transfer from Non-formal Education (For Undergraduate Students)
ปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 2 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 (เฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์)
ปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่5) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่4) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่3) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่1)

Invalid Ical URL [events

ปฏิทิน
จันทร์,5 ส.ค.
 all day
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 1/62 (5 ส.ค. - 3 ก.ย. 62)
...
4 weeks, 2 days
อาทิตย์,18 ส.ค.
 all day
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา 1/62
...
1 day
จันทร์,19 ส.ค.
 all day
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/62 (19-23 ส.ค. 62)
...
5 days
 all day
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W 1/62 (19 ส.ค. - 25 ต.ค. 62)
...
9 weeks, 5 days
จันทร์,26 ส.ค.
 all day
วันขออักษรลำดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนเป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี 1/62 (26-30 ส.ค. 62)
...
5 days
 all day
วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/62 (26-28 ส.ค. 62)
...
3 days
 all day
วันขออักษรลำดับขั้น V สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 1/62 (26-30 ส.ค. 62)
...
5 days
ศุกร์,30 ส.ค.
 all day
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด สำหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล 1/62
...
1 day
อังคาร,3 ก.ย.
 all day
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 1/62
...
1 day
 all day
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี 1/62
...
1 day
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com