ปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่5) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่4) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่3) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่1)

Invalid Ical URL [events

ปฏิทิน
จันทร์,13 พ.ค.
 all day
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W S/61
\n...
2 weeks, 5 days
พฤหัส,16 พ.ค.
 all day
วันแจ้งหนี้สินทางระบบ Internet 2/61
\n...
1 week
อาทิตย์,19 พ.ค.
 all day
วันประกาศผลการลงทะเบียน S/61
\n...
1 day
จันทร์,20 พ.ค.
 all day
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี S/61
\n...
1 week , 5 days
 all day
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาทุกระดับ S/61
\n...
1 week
อังคาร,21 พ.ค.
 all day
วันสุดท้ายของการลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2/61
\n...
1 day
พฤหัส,23 พ.ค.
 all day
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P สำหรับนักศึกษารหัส 53... เป็นต้นไป 2/61
\n...
1 day
 all day
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออกถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2/61
\n...
1 day
ศุกร์,24 พ.ค.
 all day
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 2/61
\n...
1 day
จันทร์,27 พ.ค.
 all day
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน S/61
\n...
1 day
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com