ปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 2 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 6) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 (เฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์)

Invalid Ical URL [events

ปฏิทิน
จันทร์,19 ส.ค.
 all day
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W 1/62 (19 ส.ค. - 25 ต.ค. 62)
...
9 weeks, 5 days
จันทร์,28 ต.ค.
 all day
วันขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 1/62 (28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62)
...
5 days
ศุกร์,8 พ.ย.
 all day
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 1/62
...
1 day
จันทร์,11 พ.ย.
 all day
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 2/62 (11-17 พ.ย. 62)
...
1 week
จันทร์,18 พ.ย.
 all day
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าของนักศึกษาทางระบบ Internet 2/62 (18-24 พ.ย. 62)
...
1 week
ศุกร์,22 พ.ย.
 all day
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/62
...
1 day
 all day
วันสุดท้ายของการศึกษา 1/62
...
1 day
จันทร์,25 พ.ย.
 all day
วันสอบไล่ 1/62 (25 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62)
...
1 week , 3 days
อังคาร,26 พ.ย.
 all day
วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า 2/62
...
1 day
ศุกร์,6 ธ.ค.
 all day
วันสอบไล่ 1/62 (6 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 62)
...
4 days
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com