วิธีการตั้งค่าส่งต่ออีเมลสำหรับ CMU Mail (@cmu.ac.th) แนวปฏิบัติในการให้ความเห็นชอบการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W สำหรับนักศึกษา แนวปฏิบัติในการให้ความเห็นชอบการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประกาศตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของคณะมนุษยศาสตร์ สามารถเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลระบบตารางสอบไล่คณะมนุษยศาสตร์ออนไลน์ ได้ที่ http://academic.human.cmu.ac.th โอนหน่วยกิต/ เทียบโอนหน่วยกิต/ เทียบโอนผลการเรียนนอกระบบ(สำหรับระดับปริญญาตรี)
Credit Transfer/ Equivalence/ Study results transfer from Non-formal Education (For Undergraduate Students)
ปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 2 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 (เฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์)
ปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่5) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่4) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่3) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่1)

Invalid Ical URL [events

ปฏิทิน
ศุกร์,12 ก.ค.
 all day
วันแจ้งหนี้สินทางระบบ Internet S/61
\n...
6 days
พฤหัส,18 ก.ค.
 all day
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออกถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี S/61
\n...
1 day
 all day
วันสุดท้ายของการลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา S/61
\n...
1 day
ศุกร์,19 ก.ค.
 all day
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา S/61
\n...
1 day
จันทร์,22 ก.ค.
 all day
วันประกาศผลการศึกษา S/61
\n...
1 day
อังคาร,23 ก.ค.
 all day
วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 62 1/62 (23-26 ก.ค.62)
...
5 days
พฤหัส,25 ก.ค.
 all day
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 1/62
...
1 day
เสาร์,27 ก.ค.
 all day
วันจัดกิจกรรมของคณะ-วิทยาลัย 1/62
...
1 day
 all day
วันทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 1/62
...
1 day
อาทิตย์,28 ก.ค.
 all day
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 1/62
...
1 day
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com