ประกาศสำนักทะเบียนฯ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการด้านงานทะเบียนการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ถึงภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในสถานการณ์ COVID-19

ปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 2 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 6) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 (เฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์)
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี - กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี - ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

Invalid Ical URL [events

ปฏิทิน
จันทร์,4 พ.ค.
 all day
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา S/62 (4 พ.ค. - 12 มิ.ย. 63)
...
5 weeks, 5 days
จันทร์,1 มิ.ย.
 all day
วันขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล S/62 (1-5 มิ.ย. 63)
...
5 days
 all day
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนล่วงหน้าของนักศึกษาทางระบบ Internet 1/63 (1-7 มิ.ย.63)
\n...
1 week
เสาร์,6 มิ.ย.
 all day
วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา(รอบที่ 2) รหัส 63.. 1/63
\n...
1 day
อังคาร,9 มิ.ย.
 all day
วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า 1/63
\n...
1 day
พุธ,10 มิ.ย.
 all day
วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 63.. 1/63 (10-13 มิ.ย.63)
\n...
4 days
ศุกร์,12 มิ.ย.
 all day
วันสุดท้ายของการศึกษา S/62
...
1 day
 all day
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา S/62
...
1 day
จันทร์,15 มิ.ย.
 all day
วันสอบไล่ 3/62 (15-18 มิ.ย. 63)
...
4 days
ศุกร์,19 มิ.ย.
 all day
วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา 3/62
...
1 day
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com