คลิกที่นี่..เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของคณะมนุษยศาสตร์ สามารถเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลระบบตารางสอบไล่คณะมนุษยศาสตร์ออนไลน์ ได้ที่ http://academic.human.cmu.ac.th โอนหน่วยกิต/ เทียบโอนหน่วยกิต/ เทียบโอนผลการเรียนนอกระบบ(สำหรับระดับปริญญาตรี)
Credit Transfer/ Equivalence/ Study results transfer from Non-formal Education (For Undergraduate Students)
ปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่5) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่4) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่3) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่1)

Invalid Ical URL [events

ปฏิทิน
จันทร์,13 พ.ค.
 all day
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W S/61
\n...
2 weeks, 5 days
พฤหัส,16 พ.ค.
 all day
วันแจ้งหนี้สินทางระบบ Internet 2/61
\n...
1 week
จันทร์,20 พ.ค.
 all day
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี S/61
\n...
1 week , 5 days
 all day
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาทุกระดับ S/61
\n...
1 week
พฤหัส,23 พ.ค.
 all day
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออกถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2/61
\n...
1 day
 all day
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P สำหรับนักศึกษารหัส 53... เป็นต้นไป 2/61
\n...
1 day
ศุกร์,24 พ.ค.
 all day
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 2/61
\n...
1 day
จันทร์,27 พ.ค.
 all day
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาทางระบบ Internet S/61
\n...
5 days
 all day
วันสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทแผน ข.) S/61
\n...
1 week , 3 days
 all day
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน S/61
\n...
1 day
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com