ประกาศสำนักทะเบียนฯ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการด้านงานทะเบียนการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ถึงภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในสถานการณ์ COVID-19

ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัสดุ และยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก จำนวน 1 อัตรา
ปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 2 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 6) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 (เฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี - กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี - ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี - กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี - ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

Invalid Ical URL [events

!

ปฏิทิน
จันทร์,20 ก.ค.
 all day
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W 1/63 (20 ก.ค.-25 ก.ย.63)
\n...
9 weeks, 5 days
ศุกร์,7 ส.ค.
 all day
วันสุดท้ายของการส่งหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ถึงบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 60.. 1/63
\n...
1 day
 all day
วันพ้นสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา 1/63
\n...
1 day
ศุกร์,21 ส.ค.
 all day
วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทนกระบวนวิชาเพื่อสำเร็จการศึกษาถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล 1/63
\n...
1 day
จันทร์,7 ก.ย.
 all day
วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน) 1/63 (7-13 ก.ย.63)
\n...
1 week
จันทร์,5 ต.ค.
 all day
วันยื่นคำร้องขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 1/63 (5-9 ต.ค.63)
\n...
5 days
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com