ประกาศสำนักทะเบียนฯ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการด้านงานทะเบียนการศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ถึงภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในสถานการณ์ COVID-19

ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัสดุ และยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก จำนวน 1 อัตรา
ปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 2 สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 6) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 (เฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (เฉพาะคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4) สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี - กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี - ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี - กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี - ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

Invalid Ical URL [events

!

ปฏิทิน
เสาร์,4 ก.ค.
 all day
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 1/63 (4-17 ก.ค.63)
\n...
2 weeks
 all day
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W 1/63 (4-17 ก.ค.63)
\n...
2 weeks
 all day
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาทุกระดับ 1/63 (4-12 ก.ค.63)
\n...
1 week , 2 days
พุธ,8 ก.ค.
 all day
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 1/63 (8 ก.ค.-6 ส.ค.63)
\n...
4 weeks, 2 days
จันทร์,13 ก.ค.
 all day
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทางระบบ Internet 1/63 (13-17 ก.ค.63)
\n...
5 days
 all day
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชาถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล 1/63
\n...
1 day
อาทิตย์,19 ก.ค.
 all day
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา 1/63
\n...
1 day
จันทร์,20 ก.ค.
 all day
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/63 (20-24 ก.ค.63)
\n...
5 days
 all day
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W 1/63 (20 ก.ค.-25 ก.ย.63)
\n...
9 weeks, 5 days
จันทร์,27 ก.ค.
 all day
วันขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี 1/63 (27-31 ก.ค.63)
\n...
5 days
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com