English Version


ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมฯ ด้วย QR CODE, Credit Cards เท่านั้น)
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เฉพาะลงทะเบียนแบบรายเทอมทุกระดับ ไม่รวมลงทะเบียนใช้บริการมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน QR CODE, Credit Cards ได้ระหว่าง
วันที่ 15 ธ.ค. 2564 , 09:00:00 ถึง 25 ก.พ. 2565 , 22:59:59 เท่านั้นล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้ปกครองล็อกอินเข้าสู่ระบบ
รหัสนักศึกษา
เลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง