ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทาง QR CODE เท่านั้น

นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน QR CODE ได้ถึง วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 23:00 น. เท่านั้นสำหรับนักศึกษาล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account

สำหรับผู้ปกครองล็อกอินเข้าสู่ระบบ
รหัสนักศึกษา
เลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง