สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การโอน/เทียบโอนหน่วยกิต (ระดับปริญญาตรี)

หน้าแรก เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version.


ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.(053) 948920