สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การโอน/เทียบโอนหน่วยกิต (ระดับปริญญาตรี)

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย **
หน้าแรก เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version.


ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.(053) 948920, (053) 948939