สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การโอน/เทียบโอนหน่วยกิต (ระดับปริญญาตรี)

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย **
หน้าแรก เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version.


การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่การศึกษา ในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคการศึกษาที่ 2/2564


ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลผ่าน Internet

เริ่ม 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. ถึง 28 ตุลาคม 2564 เวลา 12:00 น.

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.(053) 948920, (053) 948939