สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การโอน/เทียบโอนหน่วยกิต (ระดับปริญญาตรี)

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย **
หน้าแรก เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version.


การขอโอนหน่วยกิตจากระบบคลังหน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1/2565


บันทึกข้อมูลผ่าน Internet

เริ่ม 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 30 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59 น.

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.(053) 948920