สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การโอน/เทียบโอนหน่วยกิต (ระดับปริญญาตรี)

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย **
หน้าแรก เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version.


การขอโอนหน่วยกิตจากวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
ภาคการศึกษาที่ 2/2564


เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลผ่าน Internet

เริ่ม 08 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:30 น.

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.(053) 948920, (053) 948939