การจัดการความรู้ (REG KM)


การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ คือ การเก็บรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้และเกิดการเรียนรู้ภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่