กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา / Schedule of Registration for Graduation

ระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate level
เปิดให้ทุกคณะรายงานตัวคาดว่าฯ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Open to all faculties to register for graduation every day, 24 hours a day.

ระดับปริญญาตรี / Undergraduate level

Faculty/College/InstituteStart DateEnd DateSemester

ข่าวประชาสัมพันธ์ / Information

บริการข้อมูล / Services

ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา
Graduation Status

รหัสนักศึกษา/Student ID เลขประจำตัวประชาชน/Citizen ID or Passport ID วันเดือนปีเกิด/Birth Date
ตัวอย่าง/e.g. 01/07/2565, 01/07/2022

ตรวจสอบสถานะ
การจัดส่งเอกสารการสำเร็จการศึกษา
Graduation Document Delivery Status

Click here..


ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์
Check Track Status