กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา / Schedule of Registration for Graduation

ระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate level
เปิดให้ทุกคณะรายงานตัวคาดว่าฯ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Open to all faculties to register for graduation every day, 24 hours a day.

ระดับปริญญาตรี / Undergraduate level

Faculty/College/InstituteStart DateEnd DateSemester
ทุกคณะ
all faculties
22 พ.ย. 2564 , 08:00
22 November 2021
28 พ.ย. 2564 , 16:00
28 November 2021
2 / 2564
2 / 2021
อนุปริญญา (ทดสอบระบบ)
27 ม.ค. 2565 , 09:00
27 January 2022
27 ม.ค. 2565 , 16:30
27 January 2022
2 / 2565
2 / 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ / Information

บริการข้อมูล / Services

ตรวจสอบสถานะ
การสำเร็จการศึกษา
Graduation Status

รหัสนักศึกษา/Student ID เลขประจำตัวประชาชน/Citizen ID or Passport ID วันเดือนปีเกิด/Birth Date

ตรวจสอบสถานะ
การจัดส่งเอกสารการสำเร็จการศึกษา
Graduation Document Delivery Status

Click here..


ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์
Check Track Status