ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity And Transparency Assessment : OIT)
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่