ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity And Transparency Assessment : OIT)
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถิติการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W ออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
สถิติจำนวนนักศึกษาทำรายการผ่านระบบ ลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยนตอน หลังกำหนด ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ2566
สถิติออกรหัสและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
สถิติการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
การให้บริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา
สถิติการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ผ่านระบบขอเอกสารออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566
สถิติการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
0-5394-8901
0-5394-8948
reg@cmu.ac.th