สัมมนาประเมินผลการวิจัย ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นประธานเปิดการสัมมนาบุคลากร เรื่อง การประเมินผลการวิจัย ประจำปี 2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปี 2561 และนำเสนอหัวข้อการวิจัย ประจำปี 2562 อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 สำนักทะเบียนและประมวลผล

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com