ผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวขอบคุณในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหารงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล กล่าวขอบคุณแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 โดยมีนางวารุณี ศรีนาค เลขานุการสำนัก ผู้แทนบุคลากรมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 สำนักทะเบียนและประมวลผล

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com