มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.

กรุณาระบุเงื่อนไขการค้นหา

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ และหรือ และหรือ และหรือ
ยกเลิก

คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "279" รายการ


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 30 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410301101010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ศิลปะภาพพิมพ์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 30
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
 • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
  • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ 

  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • อื่น ๆ โปรดระบุ
   • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำเสนอต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
  21


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 30 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410302101010

  คณะวิจิตรศิลป์ สาขา จิตรกรรม
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 30
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
   • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

   เอกสารประกอบการสมัคร
   ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
   • ใบสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • ใบแสดงผลการเรียน
   • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
    • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ  

   • หลักฐานการชำระเงิน

   เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
   • บัตรประจำตัวประชาชน
   • อื่น ๆ โปรดระบุ
    • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำเสนอต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

   169


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

   โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
   จำนวนรับ แบบ 1.1: 30 คน, แบบ 1.2: 0 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00410303101010

   คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ประติมากรรม
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
   รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 30
   แบบ 1.2: 0
   คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
   • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
    • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
   • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

    เอกสารประกอบการสมัคร
    ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
    • ใบสมัคร
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบแสดงผลการเรียน
    • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
     • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง,คำนำ,สารบัญ 
    • หลักฐานการชำระเงิน

    เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
    • บัตรประจำตัวประชาชน
    • อื่น ๆ โปรดระบุ
     • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำเสนอต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
    27


           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

    โครงการ การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
    จำนวนรับ แบบ 1.1: 10 คน, แบบ 1.2: 0 คน
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

    คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
    รหัสโครงการ 00410303105010

    คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ประติมากรรม
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
    รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 10
    แบบ 1.2: 0
    คุณสมบัติผู้สมัคร
    • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
    • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
     • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
    • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

     เอกสารประกอบการสมัคร
     ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
     • ใบสมัคร
     • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     • ใบแสดงผลการเรียน
     • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
      • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ 

        

     • หลักฐานการชำระเงิน

     ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น
     • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครโดยผู้นำชุมชน, หนังสือรับรองจากโรงเรียน และหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/)

     เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
     • บัตรประจำตัวประชาชน
     • อื่น ๆ โปรดระบุ
      • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำเสนอต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
     0


            หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

     โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
     จำนวนรับ แบบ 1.1: 25 คน, แบบ 1.2: 0 คน
     ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
     รหัสโครงการ 00410304101010

     คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
     หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

     โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

     ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
     รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 25
     แบบ 1.2: 0
     คุณสมบัติผู้สมัคร
     • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
      • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
      • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
     • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
      • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
      • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
     • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

      เอกสารประกอบการสมัคร
      ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
      • ใบสมัคร
      • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      • ใบแสดงผลการเรียน
      • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
       • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ 

      • หลักฐานการชำระเงิน

      เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
      • บัตรประจำตัวประชาชน
      • อื่น ๆ โปรดระบุ
       • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำเสนอต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
      12


             หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

      โครงการ การรับนักเรียนพิการ
      จำนวนรับ แบบ 1.1: 2 คน, แบบ 1.2: 0 คน
      ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

      คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
      รหัสโครงการ 00410304106010

      คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
      หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

      โครงการการรับนักเรียนพิการ

      ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
      รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 2
      แบบ 1.2: 0
      คุณสมบัติผู้สมัคร
      • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
       • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
       • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
      • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
       • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
       • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
      • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
       • เป็นผู้พิการทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) หรือบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (สามารถช่วยเหลือตัวเองได้)

       เอกสารประกอบการสมัคร
       ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
       • ใบสมัคร
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
       • ใบแสดงผลการเรียน
       • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
        • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ 
       • หลักฐานการชำระเงิน

       เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
       • บัตรประจำตัวประชาชน
       • บัตรประจำตัวผู้พิการ
       • อื่น ๆ โปรดระบุ
        • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำเสนอต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
       3


              หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

       โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
       จำนวนรับ แบบ 1.1: 5 คน, แบบ 1.2: 0 คน
       ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

       คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
       รหัสโครงการ 00410305101010

       คณะวิจิตรศิลป์ สาขา การออกแบบ
       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

       โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

       ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
       รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 5
       แบบ 1.2: 0
       คุณสมบัติผู้สมัคร
       • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
        • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
        • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
       • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

        เอกสารประกอบการสมัคร
        ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
        • ใบสมัคร
        • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
        • ใบแสดงผลการเรียน
        • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
         • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ 
        • หลักฐานการชำระเงิน

        เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
        • บัตรประจำตัวประชาชน
        • อื่น ๆ โปรดระบุ
         • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำเสนอต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
        30


               หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

        โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
        จำนวนรับ แบบ 1.1: 35 คน, แบบ 1.2: 0 คน
        ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

        คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
        รหัสโครงการ 00410305101020

        คณะวิจิตรศิลป์ สาขา การออกแบบ
        หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

        โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

        ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
        รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 35
        แบบ 1.2: 0
        คุณสมบัติผู้สมัคร
        • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
         • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
         • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
        • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

         เอกสารประกอบการสมัคร
         ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
         • ใบสมัคร
         • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         • ใบแสดงผลการเรียน
         • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
          • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ 
         • หลักฐานการชำระเงิน

         เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
         • บัตรประจำตัวประชาชน
         • อื่น ๆ โปรดระบุ
          • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำเสนอต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
         182


                หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

         โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
         จำนวนรับ แบบ 1.1: 30 คน, แบบ 1.2: 0 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00410307101010

         คณะวิจิตรศิลป์ สาขา สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาท
         รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 30
         แบบ 1.2: 0
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
          • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
         • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
          • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
          • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
         • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
          • คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อแขนงใดแขนงหนึ่ง ดังนี้
           • VDO ภาพยนตร์
           • SOUND
           • 3D Animation/Narrative/Storyboard/Clip/Charactor
           • Website/Information/Cyberspace
           • Media Design/Media Arts
           • ช่างกล/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือกลไก
          • หากมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          เอกสารประกอบการสมัคร
          ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
          • ใบสมัคร
          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          • ใบแสดงผลการเรียน
          • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
           • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่จัดทำด้วยตนเอง และจะต้องเกี่ยวข้องกับสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ กรณีมีผลงาน เช่น เว็บไซต์ Animation Video ฯลฯ สามารถ Upload ไฟล์ในรูปแบบ Online และแสดง Link ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 
          • หลักฐานการชำระเงิน

          เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
          • บัตรประจำตัวประชาชน
          • อื่น ๆ โปรดระบุ
           • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำเสนอต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

          199


                 หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

          โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
          จำนวนรับ แบบ 1.1: 30 คน, แบบ 1.2: 0 คน
          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

          คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
          รหัสโครงการ 00410308101010

          คณะวิจิตรศิลป์ สาขา สหศาสตร์ศิลป์
          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

          โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
          รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 30
          แบบ 1.2: 0
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
           • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
           • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
          • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
           • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
           • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
          • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

           เอกสารประกอบการสมัคร
           ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
           • ใบสมัคร
           • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           • ใบแสดงผลการเรียน
           • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
            • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ
            • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง อาทิ ผลงานด้านทัศนศิลป์, ออกแบบ, การ์ตูน, แอนิเมชัน, หนังสั้น, การแสดง, ดนตรี, แฟชั่น หรืองานเขียน
           • หลักฐานการชำระเงิน

           เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
           • บัตรประจำตัวประชาชน
           • อื่น ๆ โปรดระบุ
            • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำเสนอต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ 
           55


                  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

           โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
           จำนวนรับ แบบ 1.1: 45 คน, แบบ 1.2: 0 คน
           ค่าธรรมเนียมการศึกษา 23,000 บาท

           คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
           รหัสโครงการ 00410310101010

           คณะวิจิตรศิลป์ สาขา การถ่ายภาพสร้างสรรค์
           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

           โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

           ค่าธรรมเนียมการศึกษา 23,000 บาท
           รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 45
           แบบ 1.2: 0
           คุณสมบัติผู้สมัคร
           • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
            • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
           • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
            • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
           • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

            เอกสารประกอบการสมัคร
            ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
            • ใบสมัคร
            • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            • ใบแสดงผลการเรียน
            • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
             • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ที่นำเสนอเป็นรูปเล่มในรูปแบบ Photo Book โดยสามารถจัดเป็นชุดผลงานภาพถ่ายตามหัวข้อที่ผู้สมัครสนใจและต้องการนำเสนอศักยภาพด้านการถ่ายภาพ โดยมีขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ 
             • สามารถ Upload ไฟล์ในรูปแบบ Online หรือรูปแบบไฟล์ Digital (PDF) และแสดง Link ในแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
            • หลักฐานการชำระเงิน

            เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
            • บัตรประจำตัวประชาชน
            • อื่น ๆ โปรดระบุ
             • ผลงานจริงให้นำเสนอต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
            96


                   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

            โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
            จำนวนรับ แบบ 1.1: 25 คน, แบบ 1.2: 0 คน
            ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

            คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
            รหัสโครงการ 00410311101010

            คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ศิลปะการแสดง
            หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

            โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

            ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
            รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 25
            แบบ 1.2: 0
            คุณสมบัติผู้สมัคร
            • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
             • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
             • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
             • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
             • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

             เอกสารประกอบการสมัคร
             ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
             • ใบสมัคร
             • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             • ใบแสดงผลการเรียน
             • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
              • แฟ้มผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ
              • แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โดยสื่อให้เห็นชิ้นงานของตนเอง (ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์)
              • หากได้รับคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์ต้องแสดงความสามารถด้านการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนเองถนัด 
             • หลักฐานการชำระเงิน

             เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
             • บัตรประจำตัวประชาชน
             • อื่น ๆ โปรดระบุ
              • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ หรือมีความสามารถด้านใดสามารถนำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
             199


                    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

             โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
             จำนวนรับ แบบ 1.1: 30 คน, แบบ 1.2: 0 คน
             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

             คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
             รหัสโครงการ 00410401101010

             คณะสังคมศาสตร์ สาขา ภูมิศาสตร์
             หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

             โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
             รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 30
             แบบ 1.2: 0
             คุณสมบัติผู้สมัคร
             • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
              • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75

             • ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เช่น ภาวะตาบอดสี หรือโรคประจำตัวบางชนิดที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติภาคสนาม ควรติดต่อภาควิชาเพื่อพิจารณาเป็นพิเศษ 

             โดยติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
             1. โทรศัพท์ : 053943523

             2. e-mail : geography.cmu@gmail.com

             3. Facebook : www.facebook.com/Geography.CMU 
             (Department of Geography, Chiang Mai University)

              

             • ถ้าเคยเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือเคยเป็นตัวแทนแข่งขันหรือผ่านการอบรม ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ในระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ


             เอกสารประกอบการสมัคร
             ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
             • ใบสมัคร
             • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             • ใบแสดงผลการเรียน
             • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

              Portfolio จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

              • ประวัติส่วนตัว
              • ประวัติการศึกษา
              • ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
              • เป้าหมายในอนาคต
              • ประกาศนียบัตรและเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์

               

             • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

              เรียงความในหัวข้อ "เหตุผลที่สนใจอยากเรียนสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" รายละเอียดดังนี้

              • ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
              • ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 pt
             • หลักฐานการชำระเงิน

             เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
             • บัตรประจำตัวประชาชน
             55


                    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

             โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
             จำนวนรับ แบบ 1.1: 10 คน, แบบ 1.2: 0 คน
             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

             คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
             รหัสโครงการ 00410403101011

             คณะสังคมศาสตร์ สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
             หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

             โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
             รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 10
             แบบ 1.2: 0
             คุณสมบัติผู้สมัคร
             • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
              • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
              • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
             • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

             เอกสารประกอบการสมัคร
             ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
             • ใบสมัคร
             • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             • ใบแสดงผลการเรียน
             • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

              การจัดทำเป็นรูปแบบการพิมพ์เท่านั้น (แบบอักษร TH SarabunPSK / ขนาดตัวอักษร 16) ประกอบด้วย

              1. ปก หน้า-หลัง อย่างละ 1 หน้า
              2. ข้อมูลประวัติส่วนตัว จำนวน 1 หน้า
              3. เนื้อหา portfolio จำนวน 10 หน้า ประกอบด้วย
               • เรียงความหัวข้อ “ความสนใจและเหตุผลที่ต้องการศึกษาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” รายละเอียด:
                • ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
                • ให้นักเรียนเขียนอธิบายความสนใจ แรงจูงใจและเหตุผลที่ทำให้นักเรียนตัดสินใจเลือกที่จะมาเรียนสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
               • ทักษะและกิจกรรมหรือความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากการเรียน รายละเอียด:
                • ความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4
                • ให้นักเรียนเขียนบรรยายทักษะ ความสามารถพิเศษต่าง ๆ ที่นักเรียนมี โดยทักษะและความสามารถเหล่านี้เป็นทักษะที่อยู่นอกเหนือจากการเรียน เช่น ทักษะการเล่นดนตรีหรือขับร้องเพลง ทักษะการเขียนโปรแกรมเกมส์ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะการเล่นกีฬาหรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
               • กิจกรรมที่เคยทำและเข้าร่วม
                • ความยาวไม่เกิน 8.5 หน้ากระดาษ A4
                • อธิบายกิจกรรมที่เคยทำและเข้าร่วม พร้อมรูปประกอบ
                • ประกาศนียบัตร หรือ จดหมายรับรอง (แนบ - ถ้ามี)
              4. สอบถามเพิ่มเติม
               • โทรศัพท์หมายเลข : 0-5394-3575
               • E-mail : soc-anp@cmu.ac.th
               • Facebook : https://www.facebook.com/soanthrocmu
             • หลักฐานการชำระเงิน

             เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
             • บัตรประจำตัวประชาชน
             23


                    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

             โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
             จำนวนรับ แบบ 1.1: 20 คน, แบบ 1.2: 0 คน
             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

             คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
             รหัสโครงการ 00410403101022

             คณะสังคมศาสตร์ สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
             หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

             โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
             รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 20
             แบบ 1.2: 0
             คุณสมบัติผู้สมัคร
             • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
              • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
              • รับเฉพาะแผนการเรียนศิลปศาสตร์หรือเทียบเท่า  
             • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

             เอกสารประกอบการสมัคร
             ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
             • ใบสมัคร
             • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             • ใบแสดงผลการเรียน
             • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

              การจัดทำเป็นรูปแบบการพิมพ์เท่านั้น (แบบอักษร TH SarabunPSK / ขนาดตัวอักษร 16) ประกอบด้วย

              1. ปก หน้า-หลัง อย่างละ 1 หน้า
              2. ข้อมูลประวัติส่วนตัว จำนวน 1 หน้า
              3. เนื้อหา portfolio จำนวน 10 หน้า ประกอบด้วย
               • เรียงความหัวข้อ “ความสนใจและเหตุผลที่ต้องการศึกษาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” รายละเอียด:
                • ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
                • ให้นักเรียนเขียนอธิบายความสนใจ แรงจูงใจและเหตุผลที่ทำให้นักเรียนตัดสินใจเลือกที่จะมาเรียนสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
               • ทักษะและกิจกรรมหรือความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากการเรียน รายละเอียด:
                • ความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4
                • ให้นักเรียนเขียนบรรยายทักษะ ความสามารถพิเศษต่าง ๆ ที่นักเรียนมี โดยทักษะและความสามารถเหล่านี้เป็นทักษะที่อยู่นอกเหนือจากการเรียน เช่น ทักษะการเล่นดนตรีหรือขับร้องเพลง ทักษะการเขียนโปรแกรมเกมส์ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะการเล่นกีฬาหรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
               • กิจกรรมที่เคยทำและเข้าร่วม
                • ความยาวไม่เกิน 8.5 หน้ากระดาษ A4
                • อธิบายกิจกรรมที่เคยทำและเข้าร่วม พร้อมรูปประกอบ
                • ประกาศนียบัตร หรือ จดหมายรับรอง (แนบ - ถ้ามี)
              4. สอบถามเพิ่มเติม
               • โทรศัพท์หมายเลข : 0-5394-3575
               • E-mail : soc-anp@cmu.ac.th
               • Facebook : https://www.facebook.com/soanthrocmu
             • หลักฐานการชำระเงิน

             เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
             • บัตรประจำตัวประชาชน
             31


                    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

             โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
             จำนวนรับ แบบ 1.1: 2 คน, แบบ 1.2: 0 คน
             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

             คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
             รหัสโครงการ 00410407101011

             คณะสังคมศาสตร์ สาขา อาเซียนศึกษา
             หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

             โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
             รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 2
             แบบ 1.2: 0
             คุณสมบัติผู้สมัคร
             • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
              • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
              • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  

             เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา


             เอกสารประกอบการสมัคร
             ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
             • ใบสมัคร
             • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             • ใบแสดงผลการเรียน
             • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

              ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

              •  ประวัติการศึกษา
              •  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาในอาเซียนรวมถึงภาษาจีน (ถ้ามี)
              •  ความสามารถพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)
             • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

              เรื่อง "ความสนใจในอาเซียน" ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 Font TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 pt เนื้อหาอธิบายความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียน หรือนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่เคยทำหรือเข้าร่วมเกี่ยวกับอาเซียน

             • หลักฐานการชำระเงิน

             เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
             • บัตรประจำตัวประชาชน
             4


                    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

             โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
             จำนวนรับ แบบ 1.1: 10 คน, แบบ 1.2: 0 คน
             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

             คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
             รหัสโครงการ 00410407101022

             คณะสังคมศาสตร์ สาขา อาเซียนศึกษา
             หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

             โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
             รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 10
             แบบ 1.2: 0
             คุณสมบัติผู้สมัคร
             • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
              • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
              • รับเฉพาะแผนการเรียนศิลปศาสตร์หรือเทียบเท่า  

             เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา


             เอกสารประกอบการสมัคร
             ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
             • ใบสมัคร
             • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             • ใบแสดงผลการเรียน
             • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

              ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

                - ประวัติการศึกษา
                - ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาในอาเซียนรวมถึงภาษาจีน (ถ้ามี)
                - ความสามารถพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

             • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

              เรื่อง "ความสนใจในอาเซียน" ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 Font TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 pt เนื้อหาอธิบายความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียน หรือนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่เคยทำหรือเข้าร่วมเกี่ยวกับอาเซียน

             • หลักฐานการชำระเงิน

             เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
             • บัตรประจำตัวประชาชน
             16


                    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

             โครงการ การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
             จำนวนรับ 3 คน
             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท

             คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
             รหัสโครงการ 00410501102010

             คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
             หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

             โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
             รอบที่ 1 Portfolio 3 คุณสมบัติผู้สมัคร
             • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
              • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
             • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

               เป็นผู้กำลังศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

                
             • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
              • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
             • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
              • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

             เอกสารประกอบการสมัคร
             ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
             • ใบสมัคร
             • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             • ใบแสดงผลการเรียน
             • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

              เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
              โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

             • หลักฐานการชำระเงิน
             8


                    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

             โครงการ การรับนักเรียนพิการ
             จำนวนรับ แบบ 1.1: 1 คน, แบบ 1.2: 0 คน
             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท

             คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
             รหัสโครงการ 00410501106010

             คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
             หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

             โครงการการรับนักเรียนพิการ

             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
             รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 1
             แบบ 1.2: 0
             คุณสมบัติผู้สมัคร
             • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
              • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
             • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
             • เป็นผู้มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

             1. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง)
             2. เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง)
             3. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง ต้องไม่ใช้เก้าอี้เข็น หรือมือพิการแต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้
             4. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

             • ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

             เอกสารประกอบการสมัคร
             ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
             • ใบสมัคร
             • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
             • ใบแสดงผลการเรียน
             • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

              แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า ประกอบด้วย
              1.ประวัติส่วนตัวที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถหรือเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน
              2.ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/ผลงาน (ถ้ามี)

             • หลักฐานการชำระเงิน
             1


                    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

             โครงการ การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
             จำนวนรับ 3 คน
             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท

             คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
             รหัสโครงการ 00410502102010

             คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา
             หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

             โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
             รอบที่ 1 Portfolio 3 คุณสมบัติผู้สมัคร
             • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
              • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
             • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

               เป็นผู้กำลังศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

                
             • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
              • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
             • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
              • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

             เอกสารประกอบการสมัคร
             ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
             • ใบสมัคร
             • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             • ใบแสดงผลการเรียน
             • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

              เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
              โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

             • หลักฐานการชำระเงิน
             13
             สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
             239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร