มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.

กรุณาระบุเงื่อนไขการค้นหา

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ และหรือ และหรือ และหรือ
ยกเลิก

คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "759" รายการ


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 43 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410101101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 43
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
 • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
   • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ โดยเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) ในหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
    
 • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
  • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
 • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
  • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
    2. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
    3. TU-GET ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน
    4. IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 6 
    5. TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 78 คะแนน
    6. TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์

  ....................................................


  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "ENGL Portfolio TCAS66" และกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน จากนั้นสแกนหรือบันทึกเป็น PDF File ตั้งชื่อเป็น "เลขที่ใบสมัคร_ชื่อ-สกุลผู้สมัคร_ENGLPortfolioTCAS66" ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ "001234_ดวงดี รักษ์ดี_ ENGLPortfolioTCAS66" เสร็จแล้วให้ส่งโดยการอัปโหลดเข้าระบบรับสมัครฯ (ส่งออนไลน์)
    ลิงค์เอกสารประกอบ
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  199


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 4 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410101101020

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 4
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
   • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (GED)  
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
    2. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
    3. TU-GET ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน
    4. IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 6
    5. TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 78 คะแนน
    6. TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
   1. ใบเทียบผลการเรียน GPAX
   2. ใบรับรองการเทียบวุฒิ
   3. GED Transcript
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ENGL Portfolio TCAS66 และกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน จากนั้นสแกนหรือบันทึกเป็น PDF File ตั้งชื่อเป็น เลขที่ใบสมัคร_ชื่อ-สกุลผู้สมัคร_ENGLPortfolioTCAS66 ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ 001234_ดวงดี รักษ์ดี_ ENGLPortfolioTCAS66 เสร็จแล้วให้ส่งโดยการอัปโหลดเข้าระบบรับสมัครฯ (ส่งออนไลน์)
    ลิงค์เอกสารประกอบ
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  1


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 20 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410102101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาฝรั่งเศส
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 20
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 3.75
  • มีหน่วยกิตรายวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   1. มีความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส DELF A2 (ไม่น้อยกว่า 60 ส่วน 100) หรือ
   2. เคยศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ 
   3. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม /รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทใดประเภทหนึ่ง (ออนไลน์หรือออนไซต์) ดังต่อไปนี้
    1. การแข่งขันทักษะ ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน ภาษาฝรั่งเศส หรือ
    2. การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส / ความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส

   


  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. ประกาศนียบัตร DELF A2 (คะแนนไม่น้อยกว่า 60 ส่วน 100) หรือ
    3. เอกสารรับรองการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือ ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ
    4. ประกาศนียบัตรรางวัลยอดเยี่ยม /รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทใดประเภทหนึ่ง (ออนไลน์หรือออนไซต์) ดังต่อไปนี้
     1. การแข่งขันทักษะ ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน ภาษาฝรั่งเศส หรือ
     2. การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส / ความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  58


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชนภาคเหนือ )
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 7 คน, แบบ 1.2: 7 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410105108010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา บ้านและชุมชน
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชนภาคเหนือ )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 7
  แบบ 1.2: 7
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   1. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในพื้นที่ 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
   2. เป็นผู้นำกิจกรรมเชิงพัฒนาและกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเป็นผู้มีผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาชุมชน สังคม
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
  • มีความเรียงเกี่ยวกับ “สาขาวิชาบ้านและชุมชนกับเป้าหมายชีวิตในอนาคต” 
  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ :
   • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท เมื่อนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในระหว่างศึกษาที่สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. ผลงานสะสมของกิจกรรมด้านจิตอาสา/กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม หรือกิจกรรมการเป็นผู้นำด้านการพัฒนา หรือผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือข้อมูลธุรกิจครอบครัว/วิสาหกิจชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการท่องเที่ยวชุมชน
    3. ความเรียงเกี่ยวกับ “สาขาวิชาบ้านและชุมชนกับเป้าหมายชีวิตในอนาคต” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง
    4. หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคม อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)
    5. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชน ของผู้ปกครอง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
  เกณฑ์ขั้นต่ำ
  • Portfolio
   • Portfolio ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
  • TGAT/TPAT
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (93) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

  สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
  • Portfolio
   • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
  • TGAT/TPAT
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
   • TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (93) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
  22


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชนทั่วไป )
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 2 คน, แบบ 1.2: 2 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410105108020

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา บ้านและชุมชน
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชนทั่วไป )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 2
  แบบ 1.2: 2
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   1. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในพื้นที่นอกเขต 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
   2. เป็นผู้นำกิจกรรมเชิงพัฒนาและกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเป็นผู้มีผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาชุมชน สังคม
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
  • มีความเรียงเกี่ยวกับ “สาขาวิชาบ้านและชุมชนกับเป้าหมายชีวิตในอนาคต”
  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ :
   • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท เมื่อนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในระหว่างศึกษาที่สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. ผลงานสะสมของกิจกรรมด้านจิตอาสา/กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม หรือกิจกรรมการเป็นผู้นำด้านการพัฒนา หรือ ผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือ ข้อมูลธุรกิจครอบครัว/วิสาหกิจชุมชน ด้านงานบริการอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านงานจัดเลี้ยง ด้านงานอีเว้นท์
    3. ความเรียงเกี่ยวกับ “สาขาวิชาบ้านและชุมชนกับเป้าหมายชีวิตในอนาคต” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง
    4. หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)
    5. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชน ของผู้ปกครอง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
  เกณฑ์ขั้นต่ำ
  • Portfolio
   • Portfolio ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
  • TGAT/TPAT
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (93) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

  สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
  • Portfolio
   • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
  • TGAT/TPAT
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
   • TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (93) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
  5


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 25 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410106101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา สารสนเทศศึกษา
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 25
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • มีความเรียงในหัวข้อเหตุผลหลักประการใดที่นักเรียนตัดสินใจเลือกที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. ประวัติการศึกษา
    3. รางวัลหรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวัลระดับประเทศ ภูมิภาค หรือจังหวัด) ย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปี
    4. รางวัลหรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปี
    5. ความเรียงในหัวข้อ "เหตุผลหลักประการใดที่นักเรียนตัดสินใจเลือกที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งคุณสมบัติข้อใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าตนเองควรจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาในสาขาวิชานี้ และเมื่อนักเรียนได้เข้ามาศึกษาในสาขาวิชานี้แล้ว แต่ผลปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้ล่วงหน้า ในประเด็นเรื่องนี้นักเรียนจะมีวิธีการคิดแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร และหากนักเรียนได้เข้าศึกษาในสาขาวิชานี้และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักเรียนคิดว่าจะสามารถประกอบอาชีพใด" โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New ขนาด 16 หรือ Cordia New ขนาด 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  35


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 10 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410114101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 10
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
  • ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
  • มีเรียงความแสดงเหตุผลและความมุ่งมั่นในการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า และเป้าหมายในการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติการเรียน การศึกษา
    2. การทำกิจกรรม
    3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
    4. เรียงความแสดงเหตุผลและความมุ่งมั่นในการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า และเป้าหมายในการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  12


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 0 คน, แบบ 1.2: 10 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410115101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

       เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 0
  แบบ 1.2: 10
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางจิตวิทยา
  • ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นและการได้ยิน เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา
  • มีความเรียงที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนสาขาวิชาจิตวิทยา
  เกณฑ์ขั้นต่ำ
  • TGAT/TPAT
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 60
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 60
  สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
  • Portfolio
   • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 60
  • TGAT/TPAT
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
    2. หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางจิตวิทยา เช่น ค่ายจิตวิทยา การตอบคำถามทางจิตวิทยา การเข้ารับการอบรมทางจิตวิทยา หรือการลงทะเบียนเรียนรายวิชาทางจิตวิทยาทางระบบ Mooc โดยมีเอกสารวุฒิบัตรหรือเอกสารการรับรองเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมแนบมาด้วย และเป็นผลงานไม่เกิน 4 ปี
    3. ความเรียงที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New ขนาด 16 หรือ Cordia New ขนาด 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  669


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 0 คน, แบบ 1.2: 10 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410116101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

       เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 0
  แบบ 1.2: 10
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางจิตวิทยา
  • ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นและการได้ยิน เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา
  • มีความเรียงที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนสาขาวิชาจิตวิทยา
  เกณฑ์ขั้นต่ำ
  • TGAT/TPAT
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 60
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 60
  สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
  • Portfolio
   • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 60
  • TGAT/TPAT
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
   • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
    2. หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางจิตวิทยา เช่น ค่ายจิตวิทยา การตอบคำถามทางจิตวิทยา การเข้ารับการอบรมทางจิตวิทยา หรือการลงทะเบียนเรียนรายวิชาทางจิตวิทยาทางระบบ Mooc โดยมีเอกสารวุฒิบัตรหรือเอกสารการรับรองเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมแนบมาด้วย และเป็นผลงานไม่เกิน 4 ปี
    3. ความเรียงที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New ขนาด 16 หรือ Cordia New ขนาด 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  130


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย )
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 10 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410118108010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาไทย)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 10
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.25
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน
   2. มีผลงานทางด้านภาษาไทยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    1. มีผลงานด้านร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง หรือคำประพันธ์ล้านนาที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
    2. มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทยด้านการพูด
    3. เคยประกวดสุนทรพจน์ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท
  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ :
   • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท เมื่อนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในระหว่างศึกษาที่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติการเรียน การศึกษา
    2. การทำกิจกรรม
    3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  10


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการเรียนดี )
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 5 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410118108020

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาไทย)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการเรียนดี )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 5
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติการเรียน การศึกษา
    2. การทำกิจกรรม
    3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  49


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 15 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410119101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาจีน)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 15
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.50
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีผลการสอบวัดระดับภาษาจีน (ใช้ผลสอบที่หมดอายุได้ โดยระบุวันสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
     1. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
     2. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน TOCFL ระดับ A2 ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้พิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552
  • วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาโดย :
   1. คะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   2. คัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย และผลสอบตามคุณสมบัติของผู้สมัคร
  • มีเรียงความภาษาไทยเรื่อง "ทิศทางและอนาคตการเรียนภาษาจีนของข้าพเจ้า"

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • มีผลการสอบวัดระดับภาษาจีน (ใช้ผลสอบที่หมดอายุได้ โดยระบุวันสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
    2. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน TOCFL ระดับ A2 ขึ้นไป
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. สำเนาเกียรติบัตร หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีน
    3. เรียงความภาษาไทย เรื่อง "ทิศทางและอนาคตการเรียนภาษาจีนของข้าพเจ้า" (พิมพ์ลงในกระดาษ A4 เว้นระยะขอบ 2.54 ซม. ทุกด้าน ด้วย font TH SarabunPSK ขนาด 16 point ความยาว 1-2 หน้า)
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  253


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 0 คน, แบบ 1.2: 20 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410120101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 0
  แบบ 1.2: 20
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.75
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีผลคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร 
  • วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาโดย :
   1. คัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามคุณสมบัติของผู้สมัคร
   2. คัดเลือกผลงานสะสมด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
   3. คัดเลือกผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับและคะแนน JLPT,คะแนน Portfolio และ T-SCORE วิชาTGAT โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
  เกณฑ์ขั้นต่ำ
  • TGAT/TPAT
   • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50
  สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
  • Portfolio
   • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 70
  • TGAT/TPAT
   • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ในระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร 
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    • ผลงานสะสมด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องมีใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ฉบับจริง มาแสดงแก่กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
  72


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 10 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410121101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 10
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น สามารถช่วยเหลือตนเองได้
  • มีเรียงความในหัวข้อ "อินเดียในมุมมองของฉัน"

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติการเรียน การศึกษา
    2. การทำกิจกรรม
    3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
    4. เรียงความ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ "อินเดียในมุมมองของฉัน"
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  3


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 20 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410122101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 20
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.50
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีผลคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 2 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร
  • ไม่เป็นผู้พิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 
  • มีเรียงความในหัวข้อ "ภาษาเกาหลีกับอนาคตของฉัน"
  • วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาโดย :
   1. คะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   2. คัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยและผลสอบตามคุณสมบัติของผู้สมัคร

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 2 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ผลงานสะสมด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี รวมถึงประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี หรือการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
    2. เรียงความ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New ขนาด 16 หรือ Cordia New ขนาด 16 ในหัวข้อดังต่อไปนี้
     • "ภาษาเกาหลีกับอนาคตของฉัน"
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  47


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 10 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410123101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 10
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.25

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. จดหมายแนะนำตัวพร้อมระบุเหตุผลการเลือกเรียนวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน และจุดมุ่งหมายในการเรียน
    2. ประวัติการเรียน การศึกษา
    3. การเข้าร่วมกิจกรรม การทำกิจกรรม
    4. รางวัล หรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  45


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 28 คน, แบบ 1.2: 7 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410124101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกประวัติศาสตร์)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 28
  แบบ 1.2: 7
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
    • เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ โดยเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน,US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ,UK) ในหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
     
  • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
   • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • มีบทความขนาดสั้นในหัวข้อเรื่อง "ทำไมคุณถึงเลือกเรียนวิชาเอกประวัติศาสตร์"

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • ในรูปแบบ "CV / Resume" จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ วิชาประวัติศาสตร์ หรือ วิชาอื่น ๆ ในสายสังคมศาสตร์
    2. บทความขนาดสั้นในหัวข้อเรื่อง "ทำไมคุณถึงเลือกเรียนวิชาเอกประวัติศาสตร์" จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
  เกณฑ์ขั้นต่ำ
  • Portfolio
   • Portfolio ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
  • TGAT/TPAT
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 30

  สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
  • Portfolio
   • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 70
  • TGAT/TPAT
   • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
  60


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการนักคิดเพื่อสังคม )
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 16 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410125108010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกปรัชญา)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการนักคิดเพื่อสังคม )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 16
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   1. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
   2. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านงานเขียนเชิงปรัชญา
   3. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านสุนทรียศาสตร์ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การแสดงพื้นบ้าน ภูมิปัญญา หรือศาสนา
   4. ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน Creative Thinking ได้แก่ การทำสื่อมัลติมีเดีย หนังสั้น ผลงานกราฟิก หรือนวัตกรรมสร้างสรรค์
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • มีความเรียงโดยระบุเนื้อหาถึงเหตุผลที่ต้องการเรียนวิชาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยทำอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงเป้าหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาวิชาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิธีการคัดเลือก :
   1. สอบสัมภาษณ์
   2. พิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน
  • หมายเหตุ :
   • ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวิชาเอกปรัชญาตามโครงการนักคิดเพื่อสังคมแล้ว จะไม่สามารถย้ายวิชาเอกและ/หรือคณะได้ เว้นเสียแต่จะลาออก

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • มีจำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ของโครงการที่ประกาศรับสมัครในวิชาเอกปรัชญา
    3. ความเรียง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New ขนาด 16 หรือ Cordia New ขนาด 16 โดยระบุเนื้อหาดังนี้
     1. เหตุผลที่ต้องการเรียนวิชาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     2. ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยทำอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
     3. เป้าหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาวิชาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  20


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการนักคิดเพื่อสังคม )
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 4 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410125108020

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกปรัชญา)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการนักคิดเพื่อสังคม )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 4
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
   • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    1. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
    2. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านงานเขียนเชิงปรัชญา
    3. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านสุนทรียศาสตร์ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การแสดงพื้นบ้าน ภูมิปัญญา หรือศาสนา
    4. ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน Creative Thinking ได้แก่ การทำสื่อมัลติมีเดีย หนังสั้น ผลงานกราฟิก หรือนวัตกรรมสร้างสรรค์
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • มีความเรียงโดยระบุเนื้อหาถึงเหตุผลที่ต้องการเรียนวิชาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยทำอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงเป้าหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาวิชาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิธีการคัดเลือก :
   1. สอบสัมภาษณ์
   2. พิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน
  • หมายเหตุ :
   • ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวิชาเอกปรัชญาตามโครงการนักคิดเพื่อสังคมแล้ว จะไม่สามารถย้ายวิชาเอกและ/หรือคณะได้ เว้นเสียแต่จะลาออก

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ของโครงการที่ประกาศรับสมัครในวิชาเอกปรัชญา
    3. ความเรียง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New ขนาด 16 หรือ Cordia New ขนาด 16 โดยระบุเนื้อหาดังนี้
     1. เหตุผลที่ต้องการเรียนวิชาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     2. ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยทำอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
     3. เป้าหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาวิชาเอกปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  4


         หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 7 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00410171101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ ช่องทาง TCAS)
  หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 7
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
  • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
    • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ โดยเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 ในระบบอเมริกา; Year 13 ในหลักสูตร GCE A-Level ของระบบอังกฤษ; Year 12 ในระบบออสเตรเลีย; Grade 12 ในระบบแคนาดา; Baccalauréat Général หรือเทียบเท่าในระบบฝรั่งเศส; G.12 ในระบบเยอรมัน; Year 13 ในหลักสูตร GCE A-Level ของระบบสิงคโปร์; หรือในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ของโรงเรียนนานาชาติอื่น
     
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
    2. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
    3. TU-GET ไม่น้อยกว่า 700 (PBT) หรือ 75 (CBT) คะแนน
    4. IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 6
    5. TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 78 คะแนน
    6. TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 530 คะแนน
    7. Dulingo (DET) ไม่น้อยกว่า 92
  • มีเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ “In the humanities, which subject excites you the most and why?”

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • ผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • เป็นภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
    1. ประวัติส่วนตัว
    2. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือข้อมูลการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับสาธารณะ หรือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วัฒนธรรมอันหลากหลาย
    3. เรียงความไม่เกิน 1000 คำ เป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “In the humanities, which subject excites you the most and why?”
    • หมายเหตุ :  ห้ามสแกนย่อ ใบแสดงผลการเรียน ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือกลงใน portfolio ถ่ายสำเนาประกาศนียบัตรต่าง ๆ เท่าขนาดจริงเพื่อแสดงข้อมูลที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ สะท้อนความสามารถที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯ ไม่เน้นความสวยงาม
  • หลักฐานการชำระเงิน

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  9
  สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร