ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัยของสำนักทะเบียนฯ

1. แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม..

2. ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนโครงการวิจัย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม..

3. สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม..

4. รายงานผลความก้าวหน้าของงานวิจัย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม..

5. แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนางาน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม..