มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ค้นหารหัส ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "176" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา รอบ โครงการ วิชาที่ใช้คัดเลือก เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนผู้สมัคร
1 00410101101 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50


3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 4 กระบวนวิชา) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

   1.1 CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 50

   1.2 CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60

   1.3 TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

   1.4 KU-EPT ไม่น้อยกว่า 55

   1.5 IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0

   1.6 TOEFL แบ่งออกเป็น

         1.6.1 PBT ไม่น้อยกว่า 450

         1.6.2 CBT ไม่น้อยกว่า 133

         1.6.3 iBT ไม่น้อยกว่า 45

         1.6.4 ITP ไม่น้อยกว่า 450

   1.7 TOEIC ไม่น้อยกว่า 600

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์

3. ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

Portfolio ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
5.1 ประวัติส่วนตัว
5.2 Statement of Purpose (300-450 words) in English which should include:
     • your reasons for applying to study for a BA in English at Chiang Mai University English Department
     • your previous experiences and activities in using English that have helped you to further your current studies and will prepare you for studying with our program
     • your goal and objectives that you feel will be fulfilled from studying with our program
5.3 ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือเอกสารรับรองการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน


15 15,000 304
2 00410101201 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

 

 

 คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1.1. CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 50
    1.2 CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60
    1.3 TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
    1.4 KU-EPT ไม่น้อยกว่า 55
    1.5 IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0
    1.6 TOEFL แบ่งออกเป็น
         1.6.1 PBT ไม่น้อยกว่า 450
         1.6.2 CBT ไม่น้อยกว่า 133
         1.6.3 iBT ไม่น้อยกว่า 45
         1.6.4 ITP ไม่น้อยกว่า 450
    1.7 TOEIC ไม่น้อยกว่า 600

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 4 กระบวนวิชา) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ

3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 4 กระบวนวิชา) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

Portfolio ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
5.1 ประวัติส่วนตัว
5.2 Statement of Purpose (300-450 words) in English which should include:
• your reasons for applying to study for a BA in English at Chiang Mai University English Department
• your previous experiences and activities in using English that have helped you to further your current studies and will prepare you for studying with our program
• your goal and objectives that you feel will be fulfilled from studying with our program
5.3 ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือเอกสารรับรองการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน

 

 


1 15,000 1
3 00410102102 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.75

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. มีผลการเรียนสะสมรายวิชาภาษาฝรั่งเศส (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 4.00 และ

3. มีความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส DELF ไม่ต่ำกว่าระดับ B1 หรือ

4. เคยศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ

5. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม, รางวัลชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้

    5.1 สุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส หรือ

    5.2 การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส/ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส หรือ

    5.3 การเขียนตามคำบอก หรือ

    5.4 การเขียนบรรยายภาพ 

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 ประกาศนียบัตร DELF B1 หรือ
   4.3 เอกสารรับรองการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือ ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ
   4.4 ประกาศนียบัตรรางวัลยอดเยี่ยม, รางวัลชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้: สุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส หรือ การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส/ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส หรือ การเขียนตามคำบอก หรือ การเขียนบรรยายภาพ

 


5 15000 10
4 00410105105 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอรอบนอกอำเภอเมือง ในพื้นที่ 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
3. ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติที่ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค์ต่อผู้เรียน และมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
4. Portfolio เป็นผลงานสะสมของกิจกรรมด้านจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อชุมชน
5. หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ: ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาบ้านและชุมชน จะไม่สามารถย้ายสาขาวิชาและคณะได้ เว้นเสียแต่จะลาออกเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 ผลงานสะสมของกิจกรรมด้านจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อชุมชน
   4.3 หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)


8 15,000 49
5 00410108108 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา 1 โครงการนักคิดเพื่อสังคม ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
วิธีการคัดเลือก
1. ขั้นตอนที่ 1
1.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามคุณสมบัติข้อ 1-4 โดยเรียงลำดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากมากไปหาน้อย
1.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
2. ขั้นตอนที่ 2
2.1 สอบสัมภาษณ์
3. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ : ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาปรัชญาตามโครงการนักคิดเพื่อสังคมแล้ว จะไม่สามารถย้ายสาขาวิชาและคณะได้ เว้นเสียแต่จะลาออกคุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. เป็นประธานโครงการฯ หรือเป็นผู้รับผิดชอบสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานมาพร้อมใบสมัครเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 หลักฐานการเป็นประธานโครงการฯ หรือเป็นผู้รับผิดชอบสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


7 15,000 32
6 00410109109 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยาเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 ประวัติการศึกษา
   4.3 วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
   4.4 รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
5.ส่งความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร


2 15000 168
7 00410109209 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะประเภทศิลป์เท่านั้น (ศิลป์คำนวณ, ศิลป์ภาษา และอื่น ๆ)

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50

3.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 ประวัติการศึกษา
   4.3 วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
   4.4 รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
5.ส่งความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร


1 15000 52
8 00410109309 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยาเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 ประวัติการศึกษา
   4.3 วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
   4.4 รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
5.ส่งความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร


2 15000 46
9 00410109409 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. รับเฉพาะประเภทศิลป์เท่านั้น (ศิลป์คำนวณ,ศิลป์ภาษา และอื่นๆ)

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 ประวัติการศึกษา
   4.3 วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
   4.4 รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
5.ส่งความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร


1 15000 11
10 00410111111 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
3. มีผลคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญีปุ่น (JLPT) ระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร
4. ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
5. วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามข้อ 1-2 และผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับและผลคะแนนตามข้อ 3 ข้างต้น โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
6. ยื่น Portfolio พร้อมใบสมัครเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4.ใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ในระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร
5.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   5.1 ผลงานสะสมด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
   5.2 ส่งความเรียง (Essay) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วยฟอนท์ Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 โดยระบุเนื้อหาดังนี้
         5.2.1 สาเหตุที่ต้องการเรียนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         5.2.2 ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยทำ อันเป็นประโยชน์หรือช่วยทำให้ท่านสามารถเรียนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สำเร็จลุล่วง
         5.2.3 จุดมุ่งหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด หมายเหตุ: ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จะไม่สามารถย้ายสาขาวิชาและคณะได้ เว้นเสียแต่จะลาออก


7 15,000 77
11 00410112113 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลการเรียนเฉลี่ย ม.4-6 (5เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.60
2. มีผลการเรียนสะสมสาระภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกวา 10 หน่วยกิต) ม.4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
3. ส่งสำเนาผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ซึ่งมีผลคะแนน 200 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีนที่สูงกว่า HSK ระดับ 4 มาพร้อมใบสมัคร
4. ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
5. วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามข้อ 1-2 และผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาจีนตามข้อ 3 ข้างต้น โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

6.  ส่ง Portfolio ที่ประกอบด้วยสำเนาเกียรติบัตร หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีน  เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

5. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

    5.1 ประวัติส่วนตัว

    5.2 สำเนาเกียรติบัตรหรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีน


5 15,000 158
12 00410114117 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 4 กระบวนวิชา) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
4. ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น ช่วยเหลือตัวเองได้เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติการเรียน การศึกษา
   4.2 การทำกิจกรรม
   4.3 รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ


3 15,000 4
13 00410193113 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลการเรียนเฉลี่ย ม.4-6 (5เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.60

2. มีผลการเรียนสะสมสาระภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) ม.4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50

3. ส่งสำเนาผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ซึ่งมีผลคะแนน 200 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีนที่สูงกว่า HSK ระดับ 4 มาพร้อมใบสมัคร

4. ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

5. วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามข้อ 1-2 และผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาจีนตามข้อ 3 ข้างต้น โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

6. ส่ง Portfolio ที่ประกอบด้วยสำเนาเกียรติบัตร หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีนเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   5.1 ประวัติส่วนตัว
   5.2 สำเนาเกียรติบัตร หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีน


5 28000 8
14 00410301110 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00

3. ส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร (ไม่คืนให้ผู้สมัคร) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

4. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดคุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

4.1 ส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร (ไม่คืนให้ผู้สมัคร) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น และมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์) ประกอบด้วย

4.1.1 ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3

4..12 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น

4..13 ต้องเป็น Portfolio และผลงานศิลปะที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น


5 15,000 13
15 00410302102 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีผลงาน Portfolio ที่ประกอบด้วย
3.1 ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3
3.2 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
3.3 ต้องเป็น Portfolio และผลงานศิลปะที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น
4. ส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร (ไม่คืนให้ผู้สมัคร) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
5. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดคุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 15,000 126
16 00410302202 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00

3. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) ต้องสามารถใช้ภาษามือได้และมีทักษะการเขียนได้ดีพอสมควร

4. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคุณสมบัติเฉพาะ

1. ส่งแฟ้มสะสมผลงานพร้อมใบสมัคร โดยแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย

    1.1 ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 (5 เทอม)
    1.2 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
    1.3 ต้องเป็น Portfolio และผลงานศิลปะที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น
    1.4 ส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร (ไม่คืนให้ผู้สมัคร) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

    1.5 การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

ส่งแฟ้มสะสมผลงานพร้อมใบสมัคร โดยแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย

1.  ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3
2.  ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
3  ต้องเป็น Portfolio และผลงานศิลปะที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น
4. ส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร (ไม่คืนให้ผู้สมัคร) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

5. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด


1 15,000 1
17 00410303103 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น จำนวน ไม่เกิน 10 หน้า (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
3. ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3
4. ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
5. ต้องเป็น Portfolio และผลงานศิลปะที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น
6. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
4 15,000 20
18 00410303203 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) ต้องสามารถใช้ภาษามือได้และมีทักษะการเขียนได้ดีพอสมควร
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีผลงาน Portfolio ที่ประกอบด้วย
3.1 ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3
3.2 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
3.3 ต้องเป็น Portfolio และผลงานศิลปะที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น
4. ส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร (ไม่คืนให้ผู้สมัคร) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น (ผลงานจริง เกียรติบัตร หรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
5. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 15,000 1
19 00410304104 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. ผู้สมัครต้องส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย

    2.1 ผลงานด้านศิลปะที่รวบรวมเป็นแฟ้มประวัติพร้อมภาพกิจกรรมต่างๆ หรือเกียรติบัตร-รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น (ผลงานจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

    2.2 ผลงานด้านศิลปะต้องเป็นงานที่ผู้สมัครสร้างขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์อาจมีการทดสอบทักษะหรือความสามารถด้านศิลปะเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

4.1 ผู้สมัครต้องส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย

4.2 ผลงานด้านศิลปะที่รวบรวมเป็นแฟ้มประวัติพร้อมภาพกิจกรรมต่างๆ หรือเกียรติบัตร-รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น (ผลงานจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

4.3 ผลงานด้านศิลปะต้องเป็นงานที่ผู้สมัครสร้างขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น

4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์อาจมีการทดสอบทักษะหรือความสามารถด้านศิลปะเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์


6 15,000 24
20 00410305105 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.20

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

4.1 ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้า
4.2. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น จำนวน ไม่เกิน 10 หน้า (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
4.3 ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3
4.4 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
4.5 ต้องเป็น Portfolio และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น


3 15,000 48
21 00410305205 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.20คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร จำนวนไม่เกิน 10 หน้าเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

4.1 ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้า

4.2. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น จำนวน ไม่เกิน 10 หน้า (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

4.3 ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3
4.4 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
4.5 ต้องเป็น Portfolio และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น


2 15,000 40
22 00410306307 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

 คุณสมบัติเฉพาะ

1. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร ประกอบด้วยผลงานภาพถ่ายที่ถ่ายขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น และภาพกิจกรรมต่างๆที่เคยเข้าร่วมหรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ

หมายเหตุ : - แฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น และมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า

- ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร ประกอบด้วยผลงานภาพถ่ายที่ถ่ายขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น และภาพกิจกรรมต่างๆที่เคยเข้าร่วมหรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ

หมายเหตุ : - แฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น และมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า

- ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์


10 28000 118
23 00410307208 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อแขนงใดแขนงหนึ่ง ดังนี้

     - 3D Animation

     - Web Site /Information / Cyber Space

     - Media Design / Media Arts

     - ช่างกล /สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือกลไก

3. มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีอุปนิสัยในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์

4. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน ที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองพร้อมใบสมัคร เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก

    หมายเหตุ : - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น และมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า

                  - ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

5. การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยพืจารณาจากความสามารถและบุคลิกภาพของผู้สมัคร คะแนนเต็ม 100 คะแนน และต้องได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนนขึ้นไป

      

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

หมายเหตุ : - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น และมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า

 


10 30000 68
24 00410308109 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น

2. ต้องมีระเบียนแสดงผลการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (GPA) 5 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. กำหนดให้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนดังเอกสารแนบ มาพร้อมในการสมัคร จำนวนไม่เกิน 10 หน้า
5. กำหนดให้ส่งเอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6. กำหนดให้ส่งสมุดรวบรวมเอกสาร เกียรติบัตร ในความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

7. การสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครมีความประสงค์จะนำเสนอผลงาน อาทิ ผลงานวิดิโอ ให้นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้

8.  การส่งแฟ้มผลงานนั้นจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และรายละเอียดสำคัญอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ
9. หากผู้สมัครไม่ทำตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน
10. แฟ้มสะสมผลงานที่ทำการพิจารณาแล้วเสร็จในกระบวนการรับสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับแฟ้มผลงานคืนได้ด้วยตนเองที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ
 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

4.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย

4.1.1 แฟ้มสะสมผลงานควรนำเสนอผลงานทางด้านศิลปะ และ / หรือ การออกแบบที่แสดงถึงความเป็นตัวตน และความสามารถของผู้สมัคร
4.1.2 แฟ้มสะสมผลงานควรอธิบายถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกระบวนวิธีคิดและทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน
4.1.3 แฟ้มสะสมผลงานควรเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ในช่วงเวลา 2 - 3 ปี ก่อนการสมัครเข้าศึกษา
4.1.4 แฟ้มสะสมผลงานต้องมีการนำเสนอผลงานการวาดเส้นต้องเป็นผลงานจริง (Original) ไม่ต่ำกว่า 50% ของผลงานทั้งหมด
4.1.5 แฟ้มสะสมผลงานหากไม่สามารถนำเสนอผลงานจริง (Original) ได้นั้น ให้นำเสนอด้วยภาพถ่ายได้แต่ไม่เกิน 50% ของผลงานทั้งหมด
4.1.6 แฟ้มสะสมผลงานต้องส่งเป็นแบบรูปเล่มและนำเสนอผลงานลงบนกระดาษขนาด A4 เท่านั้น
4.1.7 แฟ้มสะสมผลงานต้องมีการระบุ ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้มสะสมผลงาน
4.1.8 แฟ้มสะสมผลงานอีเลคทรอนิคส์ หรือ ePortfolio ให้ผู้สมัตรส่งไฟล์บรรจุในอุปกรณ์บันทึกแนบมา (กรณีเพิ่มเติม)
4.1.9  แฟ้มสะสมผลงานทางหลักสูตรสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ไม่รับผลงานและการรับรองที่มาจากโรงเรียนกวดวิชา

4.1.10 การสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครมีความประสงค์จะนำเสนอผลงาน อาทิ ผลงานวิดิโอ ให้นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้

4.1.11 การส่งแฟ้มผลงานนั้นจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และรายละเอียดสำคัญอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ
4.1.12 หากผู้สมัครไม่ทำตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน
4.1.13 แฟ้มสะสมผลงานที่ทำการพิจารณาแล้วเสร็จในกระบวนการรับสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับแฟ้มผลงานคืนได้ด้วยตนเองที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

 เอกสารแนบเพิ่มเติม....

2 15,000 3
25 00410308209 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 (GPA) 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. กำหนดให้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนดังเอกสารแนบ มาพร้อมในการสมัคร จำนวนไม่เกิน 10 หน้า
3. กำหนดให้ส่งเอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. กำหนดให้ส่งสมุดรวบรวมเอกสาร เกียรติบัตร ในความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

5. การสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครมีความประสงค์จะนำเสนอผลงาน อาทิ ผลงานวิดิโอ ให้นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้

6. การส่งแฟ้มผลงานนั้นจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และรายละเอียดสำคัญอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ
7. หากผู้สมัครไม่ทำตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน
8. แฟ้มสะสมผลงานที่ทำการพิจารณาแล้วเสร็จในกระบวนการรับสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับแฟ้มผลงานคืนได้ด้วยตนเองที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

4.1แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio จำนวนไม่เกิน 10 หน้า มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 แฟ้มสะสมผลงานควรนำเสนอผลงานทางด้านศิลปะ และ / หรือ การออกแบบที่แสดงถึงความเป็นตัวตน และความสามารถของผู้สมัคร
4.1.2 แฟ้มสะสมผลงานควรอธิบายถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกระบวนวิธีคิดและทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน
4.1.3 แฟ้มสะสมผลงานควรเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ในช่วงเวลา 2 - 3 ปี ก่อนการสมัครเข้าศึกษา
4.1.4 แฟ้มสะสมผลงานต้องมีการนำเสนอผลงานการวาดเส้นต้องเป็นผลงานจริง (Original) ไม่ต่ำกว่า 50% ของผลงานทั้งหมด
4.1.5 แฟ้มสะสมผลงานหากไม่สามารถนำเสนอผลงานจริง (Original) ได้นั้น ให้นำเสนอด้วยภาพถ่ายได้แต่ไม่เกิน 50% ของผลงานทั้งหมด
4.1.6 แฟ้มสะสมผลงานต้องส่งเป็นแบบรูปเล่มและนำเสนอผลงานลงบนกระดาษขนาด A4 เท่านั้น
4.1.7 แฟ้มสะสมผลงานต้องมีการระบุ ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้มสะสมผลงาน
4.1.8 แฟ้มสะสมผลงานอีเลคทรอนิคส์ หรือ ePortfolio ให้ผู้สมัตรส่งไฟล์บรรจุในอุปกรณ์บันทึกแนบมา (กรณีเพิ่มเติม)
4.1.9 แฟ้มสะสมผลงานทางหลักสูตรสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ไม่รับผลงานและการรับรองที่มาจากโรงเรียนกวดวิชา

4.1.10 เอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

4.1.11 ประวัติบุคคล CURRICULUM VITAE หรือ RESUME ประกอบด้วยรายละเอียดย่อประวัติบุคคลนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล / วัน-เดือน-ปีเกิด / ประวัติการศึกษาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงานด้านอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะความสามารถ กระบวนความคิด การวิเคราะห์สร้างสรรค์์ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางด้านศิลปะของผู้สมัคร เช่น การเข้าร่วมปฏิบัติการในโครงการ การเข้าอบรม การเข้าค่าย การเข้าประกวดแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ และ / หรือความสามารถพิเศษอื่นๆเอกสารแนบเพิ่มเติม....

2 15,000 2
26 00410309111 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
4 15,000 133
27 00410401101 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

2. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ 3.00คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. GPA 3.00 และต้องเคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์
3. หรือ GPA ไม่น้อยกว่า 2.75 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยเป็นตัวแทนแข่งขันหรือผ่านการอบรม ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ในระดับภูมิภาค-ระดับประเทศ)
4. ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท) และตาบอดสี เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆเอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.ใบแสดงผลการเรียน
3.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
4.ใบสมัคร
4 15,000 32
28 00410401201 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

2. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ 3.00คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
2.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) เท่านั้น

3. GPA 3.00 และต้องเคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์
4. หรือ GPA ไม่น้อยกว่า 2.75 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยเป็นตัวแทนแข่งขันหรือผ่านการอบรม ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ในระดับภูมิภาค-ระดับประเทศ)
5. ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท) และตาบอดสี เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆเอกสารประกอบการสมัคร

1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2.ใบแสดงผลการเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบสมัคร
4 15000 10
29 00410403103 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 โครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม ... คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย,อังกฤษ และสังคม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย,อังกฤษ และสังคม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2.ใบสมัคร
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบแสดงผลการเรียน
4 15,000 84
30 00410403203 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 โครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม ... คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย,อังกฤษ และสังคม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย,อังกฤษ และสังคม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

3. แผนการเรียนศิลปศาสตร์หรือเทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2.ใบสมัคร
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบแสดงผลการเรียน
4 15,000 68
31 00410403303 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) สามารถช่วยเหลือตนเองได้

2. เป็นผู้พิการตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. มีเอกสารเรียงความจำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่อง "ความมุ่งหมายในการเรียนสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา"

4. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)

5. มีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสมุดประจำตัวคนพิการ ที่ออกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 15000 2
32 00410407109 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2.ใบสมัคร
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบแสดงผลการเรียน
2 15,000 19
33 00410407209 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

3. แผนการเรียนศิลปศาสตร์หรือเทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2.ใบสมัคร
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบแสดงผลการเรียน
4 15,000 50
34 00410501100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 1
35 00410501200 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) บกพร่องทางการเห็น (ตาเลือนราง) บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง กรณีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ต้องไม่ใช้เก้าอี้รถเข็น หรือมือพิการ แต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้

3. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 16000 0
36 00410502100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 2
37 00410502200 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) บกพร่องทางการเห็น (ตาเลือนราง) บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง กรณีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ต้องไม่ใช้เก้าอี้รถเข็น หรือมือพิการ แต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้

3. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 16000 1
38 00410503100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 1
39 00410504104 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 4
40 00410505113 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 1
41 00410506100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 0
42 00410506200 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4.00คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.  เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า (AP Program) สาขาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561

3.  ในวันสัมภาษณ์ ต้องมีผลการสอบในโครงการ AP Program ทุกครั้ง

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 32,000 บาท ต่อเนื่องจนครบระยะเวลาของหลักสูตร (4ปี)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
3 16000 0
43 00410506300 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) บกพร่องทางการเห็น (ตาเลือนราง) บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง กรณีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ต้องไม่ใช้เก้าอี้รถเข็น หรือมือพิการ แต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้

3. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 16000 0
44 00410507103 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 4
45 00410507203 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.  เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับมัธยมปลาย จากการแข่งขันในระดับชาติ จาก 2 โครงการคือ โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือโครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN)

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 50,000 บาท ต่อเนื่องจนครบระยะเวลาของหลักสูตร (4ปี)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 16000 0
46 00410507303 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) บกพร่องทางการเห็น (ตาเลือนราง) บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง กรณีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ต้องไม่ใช้เก้าอี้รถเข็น หรือมือพิการ แต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้

3. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 16000 0
47 00410599100 คณะวิทยาศาสตร์ 1 โครงการพสวท. ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25 

 

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้ได้รับทุน พสวท. ต่อเนื่องจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญตรี ปีการศึกษา 2562 หรือ เป็นผู้ผ่านการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 และมีคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป ซึ่งดำเนินการตามความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับมหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุ

ผู้ได้รับทุน จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขของผู้ได้รับทุนในโครงการ พสวท. โดยรวมถึง ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหนังสืออ่านประกอบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง การไปทำวิจัย และการเสนอผลงานทางวิชาการเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
20 16,000 0
48 00410599200 คณะวิทยาศาสตร์ 1 โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.  เป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

 

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 4 อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 60,000 บาท ต่อเนื่องจนครบระยะเวลาของหลักสูตร (4ปี)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
20 16,000 0
49 00410599300 คณะวิทยาศาสตร์ 1 โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.  เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ

หมายเหตุ

ผูู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาปีละ 60,000 บาท ต่อเนื่องจนครบระยะเวลาของหลักสูตร (4ปี)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 16,000 0
50 00410599400 คณะวิทยาศาสตร์ 1 โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้ไดัรับทุนหรือเคยเข้าร่วมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ตามความร่วมมือกับ สวทช.

 

หมายเหตุ
ผู้ได้รับทุน จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตามรายละเอียดและเงื่อนไข ของผู้ได้รับทุนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ของ สวทช.เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
3 16,000 0
51 00410599500 คณะวิทยาศาสตร์ 1 โครงการ วมว. ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังต่อไปนี้

   1. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

   2. มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

   3. สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

   4. ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา

   5. มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

   6. ดรุณสิกขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

   7. สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

   8. ป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง

   9. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

  10. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น

  11. สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม

  12. สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

  13. ลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

  14. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.กรุงเทพมหานคร

  15. สิรินธรราชวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานครเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
10 16,000 0
52 00410599800 คณะวิทยาศาสตร์ 1 โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม


40 16000 0
53 00410601101 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฯ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) ไม่น้อยกว่า 3.00

4. เป็นผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 16,000 110
54 00410601201 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) 3.00

4. ต้องมีเรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A 4

5. ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เรียงความตามที่โครงการกำหนด

5. ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


15 16,000 168
55 00410601301 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 8
56 00410601401 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
5 16,000 9
57 00410601501 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 โครงการรับนักเรียนจากโครงการเพาะต้นกล้าพลังงาน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นผู้ได้รับรางวัลในโครงการ “ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ. ให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เอกสารการได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ.


2 16,000 4
58 00410602102 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฯ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
4. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75
5. มีค่าลำดับขั้นเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชาได้แก่ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมกัน (4 เทอมการศึกษา) ทั้งที่เป็นวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม เฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
6. มีผลงาน (portfolio) ที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558–ปัจจุบัน พร้อมแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน หรือ เป็นผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทาง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อย่างน้อยในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
20 16,000 195
59 00410602302 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 16,000 5
60 00410602402 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ฯทางด้านภาษาอังกฤษ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย

4. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75
5. มีค่าลำดับขั้นเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชาได้แก่ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมกัน (4 เทอมการศึกษา) ทั้งที่เป็นวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม เฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
6. เป็นผู้ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) ดังนี้
    1) ได้คะแนนสอบ TOEFL (Internet Based) ไม่น้อยกว่า 33 หรือ Paper Based ไม่น้อยกว่า 407 หรือ
    2) ได้คะแนนสอบ IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ
    3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าข้อ 1) และ 2) เช่น CMU-eTEG ไม่น้อยกว่า 40, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 45 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. หลักฐานผลการสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่โครงการกำหนด


10 16,000 51
61 00410602502 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 โครงการรับนักเรียนจากโครงการเพาะต้นกล้าพลังงาน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นผู้ได้รับรางวัลในโครงการ “ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ.เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เอกสารการได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ.


2 16,000 5
62 00410603203 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50 ขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) 3.00

4. ต้องมีเรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A 4

5. ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เรียงความตามที่โครงการกำหนด

5. ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


10 16,000 60
63 00410603303 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 2
64 00410603403 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 โครงการรับนักเรียนจากโครงการนักเรียนผู้มีผลการเรียนวิชาเคมีดีเด่น ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 3.00
4. ต้องมีเรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A 4
5. ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4.เรียงความตามที่โครงการกำหนด

5.ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


10 16,000 53
65 00410603503 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 โครงการรับนักเรียนจากโครงการเพาะต้นกล้าพลังงาน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นผู้ได้รับรางวัลในโครงการ “ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ. ให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เอกสารการได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ.


2 16,000 6
66 00410604104 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฯ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) ไม่น้อยกว่า 3.00

4. เป็นผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ มีผลงานที่แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบกระบวนการผลิต หรือ การออกแบบระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ หรือ การออกแบบระบบการบริหารโซ่อุปทานเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
20 16,000 95
67 00410604204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50 ขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) 3.00
4. ต้องมีเรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A 4
5. ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เรียงความตามที่โครงการกำหนด
5. ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


20 16,000 118
68 00410604304 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 6
69 00410604404 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
5 16,000 11
70 00410604504 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย

4. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75

5. มีค่าลำดับขั้นเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชาได้แก่ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมกัน (4 ภาคการศึกษา) ทั้งที่เป็นวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม เฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
6. เป็นผู้ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) ดังนี้
   1) ได้คะแนนสอบ TOEFL (Internet Based) ไม่น้อยกว่า 33 หรือ Paper Based ไม่น้อยกว่า 407 หรือ
   2) ได้คะแนนสอบ IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ
   3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าข้อ 1) และ 2) เช่น CMU-eTEG ไม่น้อยกว่า 40, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 45เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. หลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่โครงการกำหนด


5 16,000 12
71 00410604604 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 โครงการรับนักเรียนจากโครงการเพาะต้นกล้าพลังงาน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นผู้ได้รับรางวัลในโครงการ “ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ. ให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เอกสารการได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ.


2 16,000 6
72 00410605105 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฯ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) ไม่น้อยกว่า 3.00

4. เป็นผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือในระดับภูมิภาค หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 16,000 93
73 00410605205 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50 ขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) 3.00

4. ต้องมีเรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A 4

5. ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เรียงความตามที่โครงการกำหนด

5. ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


45 16,000 200
74 00410605305 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 6
75 00410605405 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 โครงการรับนักเรียนจากโครงการเพาะต้นกล้าพลังงาน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นผู้ได้รับรางวัลในโครงการ “ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ. ให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เอกสารการได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ.


2 16,000 3
76 00410606106 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 1 โครงการผลิตวิศวกรเหมืองแร่ตามความต้องการของผู้ประกอบการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.25
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

3. เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. ผ่านการรับรองพฤติกรรมจากผู้ประกอบการทำเหมืองที่ให้การสนับสนุน และผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศาสนาและกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ร่วมกับโรงเรียน ชุมชนหรือเหมือง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองทุกครั้ง และต้องนำเสนอบทความเพื่อแสดงถึงความเข้าใจในอาชีพวิศวกรเหมืองแร่และเหตุใดประสงค์จะเป็นวิศวกรเหมืองแร่เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 16,000 17
77 00410606206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 1 โครงการ รับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50 ขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) 3.00
4. ต้องมีเรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A 4
5. ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เรียงความตามที่โครงการกำหนด
5. ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


5 16,000 30
78 00410606406 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 1 โครงการรับนักเรียนจากโครงการเพาะต้นกล้าพลังงาน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นผู้ได้รับรางวัลในโครงการ “ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ. ให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เอกสารการได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ.


2 16,000 2
79 00410608108 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ ... คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ/หรือ 6 ไม่น้อยกว่า 3.00 ในแต่ละชั้นปี

4. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล (ระดับประเทศ) ในการแข่งขันโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
5. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล (ระดับประเทศ) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YDC.CS & YSC.EN) หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ
6. เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือ
7. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับเดียวกันกับในข้อ 4-6 ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยสามารถสอบถามข้อมูลการแข่งขันที่เทียบเท่า ทาง E-mail : cpe@eng.cmu.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 053-942023เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
12 16,000 62
80 00410608208 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) 3.00
4. ต้องมีเรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A 4
5. ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เรียงความตามที่โครงการกำหนด
5. ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


5 16,000 103
81 00410608308 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 4
82 00410608408 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 โครงการรับนักเรียนจากโครงการเพาะต้นกล้าพลังงาน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นผู้ได้รับรางวัลในโครงการ “ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ. ให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เอกสารการได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ.


2 16,000 3
83 00410671110 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

หรือ 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร

3. มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ/หรือ 6 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ/หรือ 6 ไม่น้อยกว่า 3.00 ในแต่ละชั้นปี

4. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล (ระดับประเทศ) ในการแข่งขันโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
5. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล (ระดับประเทศ) ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YDC.CS & YSC.EN) หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ
6. เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือ
7. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในเกณฑ์ ดีเด่น และ ดี จากการทดสอบวัดความสามารถทางด้านไอที (ISNE Proficiency Test) หรือ
8. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับที่เทียบเท่ากัน กับในข้อ 4-7 ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยสามารถสอบถามข้อมูลการแข่งขันที่เทียบเท่า ทาง E-mail : cpe@eng.cmu.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 053-942023เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 50,000 7
84 00410671210 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ฯ ทางด้านภาษาอังกฤษ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

หรือ 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือเทียบเท่า) ในปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะสมัครเข้าศึกษา
3. มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หรือเทียบเท่า) และ 5 (หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของแต่ละชั้นปี หรือสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ไม่น้อยกว่า 2.75 ของแต่ละชั้นปีคุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ/หรือ 6 รวมเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือหากเป็นผู้สมัครศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักต้องมีผลการเรียนเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ/หรือ 6 ไม่น้อยกว่า 2.75 ของแต่ละชั้นปี

4. เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

5. ให้ผู้สมัครจัดทำวีดีโอแนะนำตัวสั้น ๆ ด้วยตัวเอง โดยวีดีโอแนะนำตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษ เวลาไม่เกิน 5 นาที โดยให้ผู้สมัครอัพโหลดวีดีโอนั้นลงบนอินเตอร์เน็ต และแนบลิงค์ที่สามารถเข้าถึงได้มาใน Portfolio โดยผู้สมัครสามารถแนบลิงค์มาได้ทั้งรูปแบบ URL หรือ QR Codeเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5.วีดีโอแนะนำตัวสั้น ๆ โดยให้แนบลิงค์ที่สามารถเข้าถึงได้มาใน Portfolio ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถแนบลิงค์มาได้ทั้งรูปแบบ URL หรือ QR Code


5 50,000 13
85 00410671310 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ 1 โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00 ขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) 2.75 
4. ต้องมีเรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A 4
5. ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เรียงความตามที่โครงการกำหนด
5. ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


2 50,000 9
86 00410671410 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 50,000 1
87 00410671510 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ 1 โครงการรับนักเรียนจากโครงการเพาะต้นกล้าพลังงาน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นผู้ได้รับรางวัลในโครงการ “ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ. ให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เอกสารการได้รับการเสนอชื่อจาก กฟผ.


2 50,000 0
88 00410671610 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ 1 รอบที่ 1 การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

4 50,000 0
89 00410680105 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ 1 โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ... คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00 ขึ้นไป
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) 2.75
4. ต้องมีเรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A 4
5. ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เรียงความตามที่โครงการกำหนด
5. ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


10 50,000+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า 20,200 บาท 12
90 00410680205 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ 1 รอบที่ 1 การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

10 70,000 (ต่างชาติ) / 50,000 (สัญชาติไทย)+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า 20,200 บาท 0
91 00410690105 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 1 โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) 2.75
4. ต้องมีเรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A 4
5. ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เรียงความตามที่โครงการกำหนด
5. ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


10 35,000+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า 20,000 บาท 14
92 00410691104 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 1 โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) 2.75
4. ต้องมีเรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A 4
5. ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เรียงความตามที่โครงการกำหนด
5. ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


5 35,000+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า 20,000 บาท 7
93 00410691204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
4. มีค่าลำดับขั้นเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชาได้แก่ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมกัน (4 เทอมการศึกษา) ทั้งที่เป็นวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม เฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 2.75
5. เป็นผู้ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) ดังนี้
   1) ได้คะแนนสอบ TOEFL (Internet Based) ไม่น้อยกว่า 28 หรือ Paper Based  ไม่น้อยกว่า 387 หรือ 
   2) ได้คะแนนสอบ IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 3.0 หรือ
   3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าข้อ 1) และ 2) เช่น CMU-eTEG ไม่น้อยกว่า 35, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5 35,000+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า 20,000 บาท 3
94 00410693102 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะฯ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
4. มีค่าลำดับขั้นเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชาได้แก่ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมกัน (4 ภาคการศึกษา) ทั้งที่เป็นวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม เฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 2.75
5. มีผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558–ปัจจุบัน พร้อมแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน หรือ เป็นผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อย่างน้อยในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
20 35,000 + ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้่า 20,000 บาท 19
95 00410693202 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ฯทางด้านภาษาอังกฤษ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
4. มีค่าลำดับขั้นเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชาได้แก่ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมกัน (4 เทอมการศึกษา) ทั้งที่เป็นวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม เฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 2.75
5. เป็นผู้ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) ดังนี้
    1) ได้คะแนนสอบ TOEFL (Internet Based) ไม่น้อยกว่า 28 หรือ Paper Based ไม่น้อยกว่า 387
    2) ได้คะแนนสอบ IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 3.0 หรือ
    3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าข้อ 1) และ 2) เช่น CMU-eTEG ไม่น้อยกว่า 35, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
10 35,000 + ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้่า 20,000 บาท 8
96 00410701101 คณะแพทยศาสตร์ 1 โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี / เรียนดีโอลิมปิก ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.75 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.75 หรือ มีผลการเรียนในแต่ละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในลำดับที่ไม่ต่ำกว่า percentile ที่ 90 ในกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ของโรงเรียน (ต้องยื่นใบรับรองผลการเรียนดังกล่าวที่ออกโดยโรงเรียนของผู้สมัคร)
4. มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมกันทั้งที่เป็นวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม แต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 3.50คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่าย สอวน.ครั้งที่ 2 และได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันระดับชาติในสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ (ดำเนินการโดยมูลนิธิ สอวน.) 

4. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ อย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่สมัคร) ได้แก่
    4.1 TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน 
    4.2 TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 513 คะแนน 
    4.3 Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนน 
    4.4 CU-TEP ไม่น้อยกว่า 69 คะแนน 
    4.5 CU-TEP with speaking ไม่น้อยกว่า 86 คะแนน 
    4.6 CMU-eTEG ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

    หมายเหตุ.- ผู้สมัครต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติ ตามข้อ 4.1-4.5 ที่ผ่านการรับรองจากสถาบัน หรือศูนย์ทดสอบฯ นั้นๆ

5. มีผลงาน portfolio ดังต่อไปนี้ (ให้แสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้นๆ โดยใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)

5.1 ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (นอกจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ) (Portfolio A1) จำนวน 1 ผลงาน 
5.2 ผลงานที่แสดงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน (Portfolio A2) จำนวน 1 ผลงาน
5.3 ผลงานด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์, ด้านคุณธรรม/จริยธรรม, ด้านการทำงานเป็นทีม, ด้านจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์, ด้านกีฬา, ด้านศิลปะ/ดนตรี (Portfolio A3) จำนวนไม่เกิน 3 ผลงานและไม่ซ้ำด้าน

    หมายเหตุ.- ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำ portfolio ที่เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม
          
           เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

20 20,000 56
97 00410701201 คณะแพทยศาสตร์ 1 โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี / เรียนดีอังกฤษ (โรงเรียนไทย) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม(GPA)ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.75 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.75 หรือ มีผลการเรียนในแต่ละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในลำดับที่ไม่ต่ำกว่า percentile ที่ 90 ของกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน (ผู้สมัครต้องยื่นใบรับรองผลการเรียนดังกล่าวที่ออกโดยโรงเรียน)
4. มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมกันทั้งที่เป็นวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม แต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 3.50

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ อย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่สมัคร) ได้แก่
    3.1 TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน 
    3.2 TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
    3.3 Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน 
    3.4 CU-TEP  ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 
    3.5 CU-TEP with speaking ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน  
    3.6 CMU-eTEG ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน

    หมายเหตุ.- ผู้สมัครต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติ ตามข้อ3.1-3.6 ที่ผ่านการรับรองจากสถาบัน หรือศูนย์ทดสอบฯ นั้นๆ

4. มีผลงาน portfolio ดังต่อไปนี้ (ให้แสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้นๆ โดยใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)
    4.1 ผลงานแสดงทักษะ/ศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน (Portfolio E1) ด้านละไม่เกิน 2 ผลงาน รวมทั้งหมดไม่เกิน 6 ผลงาน 
    4.2 ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Portfolio E2) จำนวนไม่เกิน 3 ผลงาน  
    4.3 ผลงานที่แสดงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ (Portfolio E3) จำนวน 1 ผลงาน
    4.4 ผลงานด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์, ด้านคุณธรรม/จริยธรรม, ด้านการทำงานเป็นทีม, ด้านจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์, ด้านกีฬา, ด้านศิลปะ/ดนตรี (Portfolio E4) จำนวนไม่เกิน 3 ผลงานและไม่ซ้ำด้าน

    หมายเหตุ.- ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำ portfolio ที่เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

 

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

30 20,000 250
98 00410701301 คณะแพทยศาสตร์ 1 โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี / เรียนดีอังกฤษ (โรงเรียนนานาชาติ) ... คุณสมบัติทั่วไป

1. กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

2. มีสัญชาติไทยและสามารถสื่อสารภาษาไทยได้

3. มีเกรดเฉลี่ยรายวิชา Grade 10-11 (US) หรือ Year 11-12 (UK) ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B+ หรือคะแนนไม่น้อยกว่า 85% 
    หรือมีผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ level ใน 3 วิชาคือ 1. ชีววิทยา 2. เคมี 3. ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B+

    หมายเหตุ.- ผู้สมัครต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติ ตามข้อ1-3 ที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียน/สถาบัน หรือศูนย์ทดสอบฯ นั้นๆคุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบในปี 2017-2018 ดังต่อไปนี้
    2.1 มีผลการสอบ Biomedical admissions test (BMAT) เฉลี่ยใน section 1 และ section 2 ไม่น้อยกว่า 5.0
    2.2 มีผลการสอบ Advanced Placement (AP) เฉลี่ยใน 3 วิชา ไม่น้อยกว่า Grade 4 คือ
          2.2.1 ชีววิทยา
          2.2.2 เคมี
          2.2.3 ฟิสิกส์ (ฟิสิกส์ 1 หรือ ฟิสิกส์ 2) หรือคณิตศาสตร์ (Statistics หรือ Calculus AB หรือ Calculus BC)
3. มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) ดังต่อไปนี้
    3.1 SAT subject tests (SAT II): วิชาชีววิทยา (Bio-molecular) เคมี และ ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ (level 2) ในแต่ละวิชาต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน
    3.2 AS/A level: วิชาชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ในแต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า Grade A
    3.3 IB diploma: วิชาชีววิทยา เคมี และ ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ในแต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า level 6
4. มีผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) ดังต่อไปนี้
    4.1 TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 100
    4.2 Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 7.0

5. มีผลงาน portfolio ดังต่อไปนี้ (ให้แสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้นๆ โดยใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)
    5.1 ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Portfolio I1) จำนวน 1 ผลงาน
    5.2 ผลงานที่แสดงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ (Portfolio I2) จำนวน 1 ผลงาน
    5.3 ผลงานด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์, ด้านคุณธรรม/จริยธรรม,ด้านการทำงานเป็นทีม, ด้านจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์, ด้านกีฬา, ด้านศิลปะ/ดนตรี (Portfolio I3) จำนวนไม่เกิน 3 ผลงานและไม่ซ้ำด้าน

     หมายเหตุ.- ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำ portfolio ที่เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

5 20,000 35
99 00410701401 คณะแพทยศาสตร์ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.25 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.25
4. มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมกันทั้งที่เป็นวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม แต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
5. ชนิดกีฬาที่รับ ได้แก่ คอรสเวิร์ด หมากกระดาน บริดจ์
6. มีผลงาน (portfolio) ในด้านอื่นๆ พร้อมแสดงหลักฐานของผลงานนั้นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอกสารประกอบการสมัคร

1 20,000 9
100 00410801101 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.75คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.ใบแสดงผลการเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชน

4. แฟ้มสะสมงานโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์/ใบประกาศนียบัตรโครงการอบรม Smart Aggie Camp คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. บทความ เรื่อง ความต้องการเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรของฉัน


10 16,000 19
101 00410802202 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. ประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬา


3 16,000 4
102 00410802302 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.75คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงานโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ /ใบประกาศนียบัตรโครงการอบรม Smart Aggie Camp คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. บทความ เรื่อง ความต้องการเรียนหลักสูตรเกษตรศาสตร์ของฉัน


36 16,000 150
103 00410901101 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 โครงการหมอฟันคนดี ... คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.75 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.75 คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. หากสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัครสอบ 
4. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือทำความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคมใน ระดับจังหวัด (จังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) ขึ้นไป โดยมีหลักฐานเกียรติบัตร, ถ้วยรางวัล หรือประกาศนียบัตรรับรองชัดเจน โดยการได้มาซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการเสนอชื่อ การคัดเลือก และการพิจารณาจากองค์กร ไม่ใช่รางวัล หรือใบประกาศนียบัตรที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

5. ต้องเป็นผู้มีความรู้โดดเด่นทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานการสอบความรู้ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี ดังนี้

- คะแนนสอบ TOEFL paper มากกว่าหรือเท่ากับ 550 หรือ
- คะแนนสอบ TOEFL iBT มากกว่าหรือเท่ากับ 75 หรือ
- คะแนนสอบ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 6
- คะแนนสอบ CMU-eTEGs มากกว่าหรือเท่ากับ 80

6. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่กำลังศึกษาในสถาบันอื่นๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
7. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ และปราศจากโรค หรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังนี้
7.1 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม เช่น ตาบอด เป็นใบ้ หรือหูหนวกทั้งสองข้าง มีความพิการของนิ้วมือ มือแขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและทำงาน หรือภาวะพิการอื่นใด ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) กลุ่มอาการออทิสซึม (Autistic Spectrum) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
7.3 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
7.4 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพ โรคภาวะความดันโลหิต ผิดปกติในระดับรุนแรงและมี ภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
- โรค หรือภาวะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หรือกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
7.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- ไม่มีภาวะตาบอดสีระดับรุนแรง หรือภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยมีผลตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 9 ธันวาคม 2559)
- ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้เข้าศึกษาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
2. การพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้เข้าศึกษาด้วยเหตุผลคุณสมบัติด้านสุขภาพ ต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริหารประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องได้รับการตรวจร่างกาย โดยหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจร่างกาย
(2) การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
(3) การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น การมองเห็นภาพสามมิติ
(4) การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี
(5) การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. เอกสารแบบฟอร์มหมอฟันคนดี 01/2562 และ 02/2562เอกสารแนบเพิ่มเติม....

6 20,000 89
104 00411101101 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ เคมี และชีววิทยา แต่ละวิชาเฉลี่ยสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ต้องไม่น้อยกว่า 3.50
2. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
3. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
4.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
4.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
4.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
4.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
5.1 การตรวจร่างกาย
5.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
5.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
5.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
5.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
5.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
5.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. เอกสารแสดงเจตคติของผู้สมัครต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)เอกสารแนบเพิ่มเติม....

10 20,000 248
105 00411102102 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์เฉพาะ
1. มีผลการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และชีววิทยา แต่ละวิชาเฉลี่ยสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ต้องไม่น้อยกว่า 3.50
2. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
3. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
4.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
4.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
4.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
4.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
5.1 การตรวจร่างกาย
5.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
5.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
5.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
5.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
5.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
5.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

10 20,000 49
106 00411104104 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.3 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.4 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 20,000 19
107 00411104204 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

เกณฑ์เฉพาะ
1. มีผลการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และชีววิทยา แต่ละวิชาเฉลี่ยสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ต้องไม่น้อยกว่า 3.50
2. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
3. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
4.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
4.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
4.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
5.1 การตรวจร่างกาย
5.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
5.3 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
5.4 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

2 20,000 35
108 00411301101 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

3. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังต่อไปนี้
2.1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2.2 มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา
2.3 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
2.4 ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
2.5 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
2.6 ดรุณสิกขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
2.7 สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
2.8 ป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง
2.9 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
2.10 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
2.11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม
2.12 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
2.13 ลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
2.14 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.กรุงเทพมหานคร
2.15 สิรินธรราชวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานครเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 2
109 00411301201 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

เงื่อนไขเฉพาะ

1.ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น (หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจาณาใบสมัคร) 

2.ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน

3.จะต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนดให้

4.มีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อม เซ็นสลักหลังซองคุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

5 16,000 21
110 00411301301 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.ผ่านการเข้าร่วมโครงการผู้มีความสามารถพิเศษของคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ หรือ ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 16,000 0
111 00411302102 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังต่อไปนี้
3.1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
3.2 มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา
3.3 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
3.4 ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
3.5 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
3.6 ดรุณสิกขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
3.7 สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
3.8 ป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง
3.9 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
3.10 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
3.11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม
3.12 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
3.13 ลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
3.14 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.กรุงเทพมหานคร
3.15 สิรินธรราชวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานครเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 0
112 00411302202 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เงื่อนไขเฉพาะ

1.ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น (หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจาณาใบสมัคร)

2.ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน

3.จะต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนดให้

4.โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อม เซ็นสลักหลังซองเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

5 16,000 5
113 00411302302 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 1 โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.ผ่านการเข้าร่วมโครงการผู้มีความสามารถพิเศษของคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ หรือ ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 16,000 0
114 00411303104 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังต่อไปนี้
3.1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
3.2 มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา
3.3 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
3.4 ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
3.5 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
3.6 ดรุณสิกขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
3.7 สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
3.8 ป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง
3.9 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
3.10 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
3.11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม
3.12 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
3.13 ลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
3.14 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.กรุงเทพมหานคร
3.15 สิรินธรราชวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานครเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 0
115 00411303304 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

เงื่อนไขเฉพาะ

1.ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น (หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจาณาใบสมัคร)

2.ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน

3.จะต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนดให้

4.โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อม เซ็นสลักหลังซองคุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

5 16,000 3
116 00411303404 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.ผ่านการเข้าร่วมโครงการผู้มีความสามารถพิเศษของคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ หรือ ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 16,000 0
117 00411304105 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังต่อไปนี้
3.1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
3.2 มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา
3.3 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
3.4 ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
3.5 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
3.6 ดรุณสิกขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
3.7 สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
3.8 ป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง
3.9 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
3.10 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
3.11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม
3.12 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
3.13 ลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
3.14 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.กรุงเทพมหานคร
3.15 สิรินธรราชวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานครเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 0
118 00411304205 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

เงื่อนไขเฉพาะ

1.ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น (หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจาณาใบสมัคร)

2.ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน

3.จะต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนดให้

4.มีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อม เซ็นสลักหลังซองคุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

5 16,000 4
119 00411304305 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.ผ่านการเข้าร่วมโครงการผู้มีความสามารถพิเศษของคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ หรือ ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 16,000 0
120 00411304405 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16000 3
121 00411305103 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังต่อไปนี้
3.1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
3.2 มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา
3.3 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
3.4 ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
3.5 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
3.6 ดรุณสิกขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
3.7 สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
3.8 ป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง
3.9 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
3.10 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
3.11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม
3.12 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
3.13 ลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
3.14 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.กรุงเทพมหานคร
3.15 สิรินธรราชวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานครเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 0
122 00411305203 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

เงื่อนไขเฉพาะ

1.ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น (หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจาณาใบสมัคร)

2.ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน

3.จะต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนดให้

4.มีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อม เซ็นสลักหลังซองคุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

5 16,000 2
123 00411305303 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 1 โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.ผ่านการเข้าร่วมโครงการผู้มีความสามารถพิเศษของคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ หรือ ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติขึ้นไป

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 16,000 0
124 00411306106 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังต่อไปนี้
3.1 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
3.2 มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา
3.3 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
3.4 ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
3.5 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
3.6 ดรุณสิกขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร
3.7 สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
3.8 ป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง
3.9 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
3.10 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
3.11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม
3.12 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
3.13 ลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
3.14 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.กรุงเทพมหานคร
3.15 สิรินธรราชวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานครเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 35,000 0
125 00411306206 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

เงื่อนไขเฉพาะ

1.ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น (หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจาณาใบสมัคร)

2.ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน

3.จะต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนดให้

4.มีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อม เซ็นสลักหลังซองคุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

5 35,000 1
126 00411306306 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 1 โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.ผ่านการเข้าร่วมโครงการผู้มีความสามารถพิเศษของคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ หรือ ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติขึ้นไป

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 35,000 0
127 00411501100 คณะบริหารธุรกิจ 1 โครงการทายาทศิษย์เก่า Acc Ba ... คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

 คุณสมบัติเฉพาะ

1. กรณีศึกษาในประเทศไทย

1.1  ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วไประเทศไทย

1.2 เกรดเฉลี่ยสะสมรวม 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป

1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ (GPA) ในระดับ ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.00

1.4 เป็นทายาทโดยกำเนิดของสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. กรณีศึกษาในต่างประเทศ

2.1  ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาที่เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 ในวันรายงานตัว กรณีได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของคณะฯ จะต้องมีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา โดยทางคณะฯ จะพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายในการพิจารณาร่วม
2.3 มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.4 เป็นทายาทโดยกำเนิดของสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. Video clip ซึ่งจัดทำด้วยตัวเอง เพื่อแนะนำตนเอง และเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ทำและภูมิใจมากที่สุดในชีวิตความยาวไม่เกิน 3 นาที

6. สำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 1,000 บาท


5 15,000 0
128 00411501200 คณะบริหารธุรกิจ 1 โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

 คุณสมบัติเฉพาะ

1. กรณีศึกษาในประเทศไทย

1.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วไประเทศไทย

1.2 เกรดเฉลี่ยสะสมรวม 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป

1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ (GPA) ในระดับ ม.4 - ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.00

1.4 ต้องเป็นทายาทโดยกำเนิดของเจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและมีทุนจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 

2. กรณีศึกษาในต่างประเทศ
2.1 ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาที่เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 ในวันรายงานตัว กรณีได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของคณะฯ จะต้องมีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา โดยทางคณะฯ จะพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายในการพิจารณาร่วม
2.3 มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.4 เป็นทายาทโดยกำเนิดของเจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2.5 มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและมีทุนจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. หลักฐานการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและมีทุนจดทะเบียนธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5. หลักฐานข้อมูลการเสียภาษี 4 ปีย้อนหลัง

6. Video clip ซึ่งจัดทำด้วยตัวเอง เพื่อแนะนำตนเอง และเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ทำและภูมิใจมากที่สุดในชีวิตความยาวไม่เกิน 3 นาที
7. สำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 1,000 บาท


25 15,000 0
129 00411501300 คณะบริหารธุรกิจ 1 โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

 คุณสมบัติเฉพาะ

1. กรณีศึกษาในประเทศไทย

1.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วไประเทศไทย

1.2 เกรดเฉลี่ยสะสมรวม 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป

1.3 มีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนว่าเคยเป็นหัวหน้านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนร่วมชั้นปีไม่น้อยกว่า 200 คน หรือ

 - มีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนว่าระหว่าง ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเคยเป็นหัวหน้านักเรียนของโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนรวมไม่น้อยกว่า 1,000 คน หรือ
 - ระหว่างศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้เคยได้รับรางวัลที่แสดงถึงความมีภาวะผู้นำใน
ระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ อาทิเช่น การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงให้เห็นถึงการมีชัยชนะส่วนตน (Personal Mastery) การเป็นหัวหน้าองค์กรที่ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือ ชมรมที่มีสมาชิกจำนวนมาก การแสดงให้เห็นซึ่งความมีคุณธรรมอันสูงส่ง จนเป็นแบบอย่างให้มีผู้ปฏิบัติตาม เป็นต้น หรือเป็นผู้เคยได้รับรางวัลการประกวดแผนธุรกิจหรือโครงการเชิงพาณิชย์ระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ 

2. กรณีศึกษาในต่างประเทศ

2.1 ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาที่เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2 ในวันรายงานตัว กรณีได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของคณะฯ จะต้องมีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา โดยทางคณะฯ จะพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายในการพิจารณาร่วม
2.3 มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.4 มีหนังสือรับรองจากผู้บริหารของสถาบันการศึกษาว่าเคยเป็นหัวหน้านักเรียนในระดับชั้นที่เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา หรือ
ระหว่างศึกษาอยู่ในระดับในระดับชั้นเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเคยได้รับรางวัลที่แสดงถึงความมีภาวะผู้นำในระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือนานาชาติ อาทิเช่น การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงให้เห็นถึงการมีชัยชนะส่วนตน (Personal Mastery) การเป็นหัวหน้าองค์กรที่ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ หรือ ชมรมที่มีสมาชิกจำนวนมาก การแสดงให้เห็นซึ่งความมีคุณธรรมอันสูงส่ง จนเป็นแบบอย่างให้มีผู้ปฏิบัติตาม เป็นต้น หรือ เป็นผู้เคยได้รับรางวัลการประกวดแผนธุรกิจหรือโครงการเชิงพาณิชย์ระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. หนังสือรับรองจากผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนว่าเคยเป็นหัวหน้านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนร่วมชั้นปีไม่น้อยกว่า 200 คน หรือ มีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนว่าระหว่าง ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   เคยเป็นหัวหน้านักเรียนของโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนรวมไม่น้อยกว่า 1,000 คน

5. เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้นำเสนอ

6. สำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 1,000 บาท

7.  Video clip ซึ่งจัดทำด้วยตัวเอง เพื่อแนะนำตนเอง และเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ทำและภูมิใจมากที่สุดในชีวิตความยาวไม่เกิน 3 นาที


10 15,000 0
130 00411501400 คณะบริหารธุรกิจ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


1 15,000 8
131 00411502101 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ หลักสูตรสามภาษา 1 โครงการผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาคุณสมบัติเฉพาะ

1.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร

2. กรณีเป็นทายาทของผู้ประกอบการธุรกิจบริการประเภทธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ธุรกิจสปา ธุรกิจการบริการขนส่ง ธุรกิจประชุมและแสดงสินค้า ร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ผิดจารีตประเพณี ที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและมีทุนจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. เรียงความ เรื่อง "เป้าหมายในการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

6. คะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

7. Video clip เพื่อแนะนำตนเอง และเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ทำและภูมิใจมากที่สุดในชีวิตความยาวไม่เกิน 3 นาที


10 50000 0
132 00411502201 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ หลักสูตรสามภาษา 1 โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาคุณสมบัติเฉพาะ

1.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร

2. กรณีศึกษาในประเทศ
2.1 เป็นทายาทของผู้ประกอบการธุรกิจบริการประเภทธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ธุรกิจสปา ธุรกิจการบริการขนส่ง ธุรกิจประชุมและแสดงสินค้า ร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ผิดจารีตประเพณี   ที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและมีทุนจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2.2 เกรดเฉลี่ยสะสม รวม 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป

3. กรณีศึกษาในต่างประเทศ
3.1ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาที่เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.2 ในวันรายงานตัว กรณีได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของคณะฯ จะต้องมีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา โดยทางคณะฯ จะพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายในการพิจารณาร่วม

3.3  มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

3.4 เป็นทายาทโดยกำเนิดของผู้ประกอบการธุรกิจบริการประเภทธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ธุรกิจสปา ธุรกิจการบริการขนส่ง ธุรกิจประชุมและแสดงสินค้า ร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ผิดจารีตประเพณี ที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลและมีทุนจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เรียงความ เรื่อง "เป้าหมายในการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

5. หลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการประเภทธุรกิจโรงแรม/ที่พัก ธุรกิจสปา ธุรกิจการบริการขนส่ง ธุรกิจประชุมและแสดงสินค้า ร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ผิดจารีตประเพณี

6. Video clip เพื่อแนะนำตนเอง และเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ทำและภูมิใจมากที่สุดในชีวิตความยาวไม่เกิน 3 นาที


5 50000 0
133 00411601301 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

2 20,000 10
134 00411601501 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะ

มีผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ ในรายการใดรายหนึ่ง ต่อไปนี้
1. มีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากับธนาคารแห่งประเทศไทย ในรอบชิงแชมป์ระดับประเทศไทย ของธนาคารแห่งประเทศไทย
2. มีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพรชยอดมงกุฎ โดยได้รับรางวัลระดับชมเชยขึ้นไป ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. มีผลงานได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. มีผลงานได้รับรางวัลทางวิชาการระดับชาติหรือระดับชาติอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
5. ผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ (ตามข้อ 1 – 4) ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2561)
6. ให้แนบประวัติ ผลงาน เอกสารหลักฐานความสามารถทางด้านวิชาการมาพร้อมกับสมัครเอกสารประกอบการสมัคร

10 20,000 46
135 00411671101 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

2 35,000 1
136 00411671301 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางวิชาการและภาษาอังกฤษ ... คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีประสบการณ์ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

2. มีผลสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

2.1 TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 (paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 213 (computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 79 (Internet-based) หรือ
2.2 IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือเอกสารประกอบการสมัคร

10 35,000 10
137 00411671401 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 1 รอบที่ 1 การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

10 35,000 0
138 00411701101 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3.เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาสุดท้ายหรือเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 3.00เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

5.ข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 200 คำ

6.หนังสือรับรอง (Reffence Letter) ประกอบในแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ประจำชั้นหรืออาจารย์ทางศิลปะ หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่รับรองผลงานและทักษะความสามารถของผู้สมัคร โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนด

 

 

 เอกสารแนบเพิ่มเติม....

5 29000 136
139 00411702102 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. สำหรับผู้สมัครวุฒิการศึกษา ปวช. ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ศิลปกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

4. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้ายหรือเฉลี่ยสะสมใน 4 ภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 2.50

5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายคุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5.จดหมายแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

6.หนังสือรับรอง (Refference Letter) ประกอบในแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ประจำชั้นหรืออาจารย์ทางศิลปะ หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่รับรองผลงานและทักษะความสามารถของผู้สมัคร โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดเอกสารแนบเพิ่มเติม....

ประเภทวิทย์, ศิลป์, ปวช. (ก่อสร้างหรือศิลปกรรม) รับรวม 5 คน 29000 112
140 00411702202 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี 1 โครงการรับบุตรสล่า หรือช่างฝีมือ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. สำหรับผู้สมัครวุฒิการศึกษา ปวช. ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ศิลปกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้ายหรือเฉลี่ยสะสมใน 4 ภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 2.50

5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2.เป็นบุตรสล่าหรือช่างฝีมือ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

2.1 เป็นบุตรของผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์, หัตถกรรม, สถาปัตยกรรม, งานช่างฝีมือพื้นบ้าน, งานช่างก่อสร้างอาคารหรืองานช่างเครื่องเรือน ที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจริงจากผู้นำชุมชน

2.2 ผู้สมัครจะต้องนำภาพผลงานของบิดาหรือมารดา ที่ประกอบอาชีพสล่าหรือช่างฝีมือ แนบลงในแฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 1 หน้า โดยรวมไปใน 10 หน้า ของแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
4.ใบแสดงผลการเรียน

5.จดหมายแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

6.หนังสือรับรอง (Refference Letter) ประกอบในแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ประจำชั้นหรืออาจารย์ทางศิลปะ หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่รับรองผลงานและทักษะความสามารถของผู้สมัคร โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนด

7. หนังสือรับรองการทำงานจริงจากผู้นำชุมชนของบิดาหรือมารดาของผู้สมัครเอกสารแนบเพิ่มเติม....

3 29000 4
141 00411771103 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในระดับ High School

3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้ายหรือเฉลี่ยสะสมใน 4 ภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 3.00 (หรือเทียบเท่าในระบบสถานศึกษาจากต่างประเทศที่มีการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐ)

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

3. ให้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ (เป็นภาษาอังกฤษ)

4. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษรวมเฉลี่ยใน 4 เทอมสุดท้าย (ก่อนวันสมัคร) เทียบแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ (ผลภายใน 2 ปี) ประกอบการพิจารณา ได้แก่

4.1 IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ
4.2 TOEFL คะแนนไม่น้อยกว่า 500 PBT หรือ 173 CBT หรือ 61 IBT หรือ
4.3 TOEFL ITP Test คะแนนไม่น้อยกว่า 500 PBT จากสถาบันหรือศูนย์ที่รับรองโดยสถาบันของนานาชาติศึกษา (IIE) หรือ
4.4 SAT1 (critical reading) คะแนนไม่น้อยกว่า 400 หรือ
4.5 English Placement Test ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 60%

5. เกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือก ประกอบไปด้วย

5.1 เกรดคะแนนเฉลี่ยสะสม คิดเป็นร้อยละ 30
5.2 คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ย 4 เทอมสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 25
5.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมหนังสือรับรอง (Letter of Reference) คิดเป็นร้อยละ 25
5.4 จดหมายแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) คิดเป็นร้อยละ 5
5.5 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 15

6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ในกระดาษขนาด A4 และไม่หนาเกินกว่า 10 มม . (สามารถวางแฟ้มได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน)
6.2 เนื้อหาภายในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จะต้องประกอบไปด้วยงานวาดเส้น งานศิลปะและงานในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ
6.3 ผลงานทั้งหมดที่อยู่ในแฟ้มผลงานจะต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครจัดทำขึ้นด้วยตัวเองเท่านั้น ในกรณีที่พบว่าเป็นงานที่มีผู้อื่นช่วยแต่งเติมแก้ไข งานชิ้นนั้นจะไม่ถูกพิจารณาคะแนนใดใด
6.4 ในกรณีที่พบว่ามีการนำผลงานผู้อื่นมารวมอยู่ในแฟ้มสะสมผลงาน ไม่ได้ทำขึ้นด้วยตนเอง ถือว่าเป็นการทุจริตและผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาคะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน
6.5 ให้แนบประกอบแฟ้มสะสมผลงานด้วยจดหมายรับรอง (Letter of Reference) จากอาจารย์ประจำชั้นหรืออาจารย์ทางศิลปะ ที่รับรองผลงานและทักษะความสามารถของผู้สมัคร ในจำนวนไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A4

7. จดหมายแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมแนวจดหมายรับรอง (Letter of Reference)

6. จดหมายแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose)เอกสารแนบเพิ่มเติม....

5 65,000 4
142 00411801101 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 1 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร

3. นักเรียนส่งแฟ้มสะสมผลงานพร้อมใบสมัคร ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และให้โรงเรียนออกหนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อ การคัดเลือก

4. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีผลงานการนำเสนอด้านการสื่อสารมวลชนในด้านใดด้านหนึ่งตั้งแต่ระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับจังหวัด   ดังนี้.-

4.1 วารสารศาสตร์ มีประสบการณ์และผลงานการผลิตข่าวหรือสารคดี

4.2 สื่อสารการตลาด มีประสบการณ์และผลงานการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารการตลาด

4.3 ศิลปะการละครและสื่อสารบันเทิง มีประสบการณ์และผลงานด้านการแสดงหรือการผลิตเนื้อหาบันเทิง
4.4 มีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ เช่น การพูด การเขียน การถ่ายภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้านการออกแบบหรือผลิตสื่อ เป็นต้น

5.เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน แห่งละไม่เกิน 3 คน (หากโรงเรียนใดเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณานักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว)

การคัดเลือก 

1.พิจารณาจากผลการเรียน (20%)

2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (80%) โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงถึงความสามารถพิเศษด้านการสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง และระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยกรรมการจะพิจารณาคุณค่าของผลงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับจังหวัด ตามลำดับ (จัดทำตามรูปแบบดังเอกสารแนบ)

3.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
คณะการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้ ให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 1 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) สิทธิประโยชน์นี้จะถูกยกเลิกในปีการศึกษาถัดไป หากมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะฯ

   เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. หนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อจากโรงเรียน

6. หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 เอกสารแนบเพิ่มเติม....

13 20,000 440
143 00411801201 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 20,000 13
144 00411901204 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.5
2.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร

2. ต้องเป็นนักกีฬาระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยต้องเป็นนักประเภทกีฬาเดี่ยว เช่น กอล์ฟ เทนนิส ว่ายน้ำ กรีฑา เป็นต้น
3. Portfolio ส่งพร้อมใบสมัคร
4. Portfolio ต้องมีประวัติที่แสดงถึงความสามารถทางด้านกีฬาในระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ เช่น เกียรติบัตร รูปภาพที่มีใบหน้าของผู้สมัครอย่างชัดเจน เป็นต้น
5. โดยพิจารณาการจัดลำดับจากผลการเรียนเฉลี่ยอย่างน้อย 5 เทอม
6. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2.ใบสมัคร
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบแสดงผลการเรียน
1 15,000 13
145 00411901304 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร

3. ต้องส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร
4. Portfolio ต้องมีประวัติกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาการด้านรัฐศาสตร์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับรางวัล ในระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ในระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
5. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษ รวมกันทุกภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00
6. โดยพิจารณาการจัดลำดับจากผลการเรียนเฉลี่ยอย่างน้อย 5 เทอม และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 5 เทอม
7. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 15,000 46
146 00411902102 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ... คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
3.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร

3.ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 5 หรือ 6 เทอม รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50

4. เขียนความเรียงว่าด้วยการจัดการการเลือกตั้งของประเทศไทย จำนวน 3 - 5 หน้ากระดาษ A4 (ลายมือตนเอง)

5.แฟ้มสะสมผลงานให้ระบุผลงานด้านวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไปที่ดีที่สุดของท่าน จำนวน 3 ชิ้นเท่านั้น

6.ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะพิจารณาการจัดลำดับจากผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 5 เทอม

7.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์

8.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. ความเรียง จำนวน 3 - 5 หน้ากระดาษ A4 (เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง)


2 15,000 30
147 00411902112 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ... คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร
3.รับกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่น ๆ ยกเว้นวิทยาศาสตร์

4.ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 5 หรือ  6 เทอม รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50

5.เขียนความเรียงว่าด้วยการจัดการการเลือกตั้งของประเทศไทย จำนวน 3 - 5 หน้ากระดาษ A4 (ลายมือตนเอง)

6.แฟ้มสะสมผลงานให้ระบุผลงานด้านวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไปที่ดีที่สุดของท่าน จำนวน 3 ชิ้นเท่านั้น

7.ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะพิจารณาการจัดลำดับจากผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 5 เทอม

8.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์

9.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. ความเรียง จำนวน 3 - 5 หน้ากระดาษ A4 (เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง)


3 15,000 19
148 00411902202 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

 

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3.แฟ้มสะสมผลงานด้านกีฬาระดับนานาชาติ/ระดับชาติ 3 ปีย้อนหลัง

4.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์

5.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 15,000 9
149 00411902302 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
2.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

3.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
4.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร

3.ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 5 หรือ 6 เทอม รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75

4.แฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางวิชาการ (Portfolio) พร้อมหลักฐานแสดงการได้รับรางวัลระดับจังหวัดด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือการทำประโยชน์ให้สังคม โดยเอกสารทั้งแฟ้มสะสมงานและหลักฐานแสดงการรับรางวัล ต้องส่งพร้อมใบสมัครเท่านั้น

5.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์

6.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

เอกสารแนบเพิ่มเติม....

1 15,000 42
150 00411902402 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

3.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
4.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร
3.รับกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่น ๆ ยกเว้นวิทยาศาสตร์

4.ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 5 หรือ 6 เทอม รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75

5.แฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางวิชาการ (Portfolio) พร้อมหลักฐานแสดงการได้รับรางวัลระดับจังหวัดด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือการทำประโยชน์ให้สังคม โดยเอกสารทั้งแฟ้มสะสมงานและหลักฐานแสดงการรับรางวัล ต้องส่งพร้อมใบสมัครเท่านั้น

6.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์

7.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 15,000 19
151 00411902502 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
3.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75คุณสมบัติเฉพาะ

1.มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 5 หรือ 6 เทอม รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75

2.เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือเป็นผู้บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถเดินขึ้นบันไดได้ด้วยตนเอง

3.เขียนเอกสารเรียงความ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4เรื่อง ความมุ่งหมายในการเรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfio)

5.ข้อ 3 และข้อ 4 ต้องส่งพร้อมใบสมัคร เท่านั้น

6.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์

7.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5.เรียงความ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 


1 15,000 2
152 00411903103 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.75
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร

3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถระดับประเทศหรือนานาชาติ โดยพิจารณาจากการชนะรางวัลระดับประเทศหรือนานาชาติ เช่น รางวัลเพชรยอดมงกุฎ, รางวัลศิลปหัตถกรรมระดับภาค หรือระดับประเทศ, รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เป็นต้น

4. เป็นผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษา/ทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่ต่างประเทศโดยได้รับหน่วยกิตอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป หรือ เป็นผู้สมัครที่เคยศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ โดยได้รับหน่วยกิตอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป

5. ผู้สมัครเขียนเรียงความแสดงเจตจำนงของผู้สมัคร (Motivation Letter) ในการศึกษาด้านรัฐศาสตร์การระหว่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4

6. เป็นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 3 (ภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) โดยให้แสดงหลักฐานประกอบ เช่น ประกาศนียบัตร, สูติบัตร หรือหลักฐานอื่นๆที่ใช้แสดงทักษะความสามารถด้านภาษานั้นๆ (Language Proficiency) เป็นต้น

7. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัครที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการต่างประเทศ เช่น โครงงาน, การประกวดสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศ, การประชุมสหประชาชาติจำลอง เป็นต้น

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5.เรียงความ


7 15000 144
153 00411903203 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
2.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัคร

3. คะแนนสะสมเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75 และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.75

4. มีคุณสมบัติดีเด่นทางการกีฬา

5. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 15000 5
154 00412001103 คณะนิติศาสตร์ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
3. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร
4. มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CMU-ETEG ไม่น้อยกว่า 75 หรือ
5. TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 70 หรือ
6. IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
7. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5.คะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ


5 15,000 33
155 00412001201 คณะนิติศาสตร์ 1 โครงการการรับผู้ได้รับรางวัลการตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

3. เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับประเทศ เนื่องในวันรพี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมคุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 15,000 40
156 00412001301 คณะนิติศาสตร์ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
2.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 15,000 15
157 00412101104 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.25

คุณสมบัติเฉพาะ

1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์

2. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ ใน 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ดังต่อไปนี้

2.1 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
2.2 โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN) หรือ
2.3 โครงการประกวดผลงานด้านศิลปะ หรือ แอนนิเมชัน หรือ เกม หรือ
2.4 โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. ในการส่งแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ให้ส่งตัวอย่างผลงานที่ผู้สมัครได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน (ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร)

6. ตัวอย่างผลงานผู้สมัคร (ถ้ามี)

 


3 35,000 24
158 00412101204 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม 1 โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.80

คุณสมบัติเฉพาะ

1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์

2. เรียนในหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับแอนนิเมชัน หรือ เกม ตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 5 เทอม หรือ นำเสนอผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงประจักษ์ (ต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร)
3. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. ตัวอย่างผลงานผู้สมัคร (ถ้ามี)


5 35,000 23
159 00412101304 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม 1 โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 2.75

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. ตัวอย่างผลงานผู้สมัคร (ถ้ามี)


2 35,000 24
160 00412101404 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.25

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่น ๆ ยกเว้นวิทยาศาสตร์

2. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ ใน 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ดังต่อไปนี้

2.1 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
2.2 โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN) หรือ
2.3 โครงการประกวดผลงานด้านศิลปะ หรือ แอนนิเมชัน หรือ เกม หรือ
2.4 โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. ในการส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ให้ส่งตัวอย่างผลงานที่ผู้สมัครได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน (ต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร)

6. ตัวอย่างผลงานผู้สมัครอื่น ๆ (ถ้ามี)


3 35000 13
161 00412101504 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม 1 โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.80

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่น ๆ ยกเว้นวิทยาศาสตร์

2. เรียนในหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับแอนนิเมชัน หรือ เกม ตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 5 เทอม หรือ นำเสนอผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงประจักษ์ (ต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร)
3. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)เอกสารประกอบการสมัคร

1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

2. ตัวอย่างผลงานผู้สมัคร (ถ้ามี)


5 35000 12
162 00412101604 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม 1 โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่น ๆ ยกเว้นวิทยาศาสตร์

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมแผนการเรียนกลุ่มภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ ในแต่ละวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 2.75
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. ตัวอย่างผลงานผู้สมัคร (ถ้ามี)


2 35000 20
163 00412101704 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม 1 รอบที่ 1 การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

5 35000 0
164 00412102102 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.25

คุณสมบัติเฉพาะ

1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

2. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ ใน 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

3. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผลงาน Infographic การทำ Website การเขียนโปรแกรม การทำสื่อ Multimedia ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

 

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. ในการส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่งตัวอย่างผลงานที่ผู้สมัครได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน (ต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร)

6. ตัวอย่างผลงานผู้สมัครอื่น ๆ (ถ้ามี)

 


3 33,000 16
165 00412102202 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.80

คุณสมบัติเฉพาะ

1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์

2. เรียนในหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 5 เทอม หรือ นำเสนอผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงประจักษ์ (ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร)

3. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผลงาน Infographic การทำ Website การเขียนโปรแกรม การทำสื่อ Multimedia ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. ตัวอย่างผลงานผู้สมัคร (ถ้ามี)


5 33,000 9
166 00412102302 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 2.75 

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผลงาน Infographic การทำ Website การเขียนโปรแกรม การทำสื่อ Multimedia ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. ตัวอย่างผลงานผู้สมัครอื่น ๆ (ถ้ามี)


5 33,000 18
167 00412102402 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.25

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น

2. ต้องเรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ ใน 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
4. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผลงาน Infographic การทำ Website การเขียนโปรแกรม การทำสื่อ Multimedia ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. ในการส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่งตัวอย่างผลงานที่ผู้สมัครได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน (ต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร)

5. ตัวอย่างผลงานผู้สมัครอื่น ๆ (ถ้ามี)


2 33000 3
168 00412102502 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.80

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น

2. ต้องเรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

3. เรียนในหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 5 เทอม หรือ นำเสนอผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงประจักษ์ (ต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร)

4. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

5. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผลงาน Infographic การทำ Website การเขียนโปรแกรม การทำสื่อ Multimedia ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. ตัวอย่างผลงานผู้สมัครอื่น ๆ (ถ้ามี)

 


5 33000 5
169 00412102602 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น

2. ต้องเรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมแผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ ต้องไม่น้อยกว่า 2.75

4. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผลงาน Infographic การทำ Website การเขียนโปรแกรม การทำสื่อ Multimedia ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)


5 33000 10
170 00412102702 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รอบที่ 1 การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

5 33000 0
171 00412171103 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ ใน 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ดังต่อไปนี้

2.1 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
2.2 โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN) หรือ
2.3 โครงการแข่งขันคอมพิวเตอร์ หรือ
2.4 โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. ในการส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่งตัวอย่างผลงานที่ผู้สมัครได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน โดยจัดส่งในรูปแบบของวิดีโอสาธิตการทำงานของผลงาน (ต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร)
6. ในการส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Web Application, Mobile Application ฯลฯ โดยจัดส่งในรูปแบบของวิดีโอสาธิตการทำงานของผลงาน และเตรียมผลงานมาในวันสัมภาษณ์

 


10 40,000 16
172 00412171203 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ 1 โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.80 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ไม่น้อยกว่า 5 เทอม)

3. เรียนในหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 5 เทอม หรือ นำเสนอผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงประจักษ์ (ต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร)

4. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

5. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Web Application, Mobile Application ฯลฯ โดยจัดส่งในรูปแบบของวิดีโอสาธิตการทำงานของผลงาน และเตรียมผลงานมาในวันสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

4. ตัวอย่างผลงานผู้สมัคร (ถ้ามี)


10 40,000 11
173 00412171303 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ 1 โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในแต่ละวิชา ต้องไม่น้อยกว่า 2.75

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3. ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Web Application, Mobile Application ฯลฯ โดยจัดส่งในรูปแบบของวิดีโอสาธิตการทำงานของผลงาน และเตรียมผลงานมาในวันสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

1. ตัวอย่างผลงานผู้สมัคร (ถ้ามี)


10 40,000 7
174 00412171403 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ 1 รอบที่ 1 การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

5 40000 0
175 00412401101 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล 1 โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ และกิจกรรม ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
3.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่าในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 หน้า กระดาษขนาด A4)


12 55000 11
176 00412401201 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล 1 รอบที่ 1 การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

4 55000 0
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษาโทร (053) 948914-18