มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ค้นหารหัส ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "176" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา รอบ โครงการ วิชาที่ใช้คัดเลือก เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนผู้สมัคร
1 00410101101 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50


3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 4 กระบวนวิชา) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

   1.1 CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 50

   1.2 CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60

   1.3 TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

   1.4 KU-EPT ไม่น้อยกว่า 55

   1.5 IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0

   1.6 TOEFL แบ่งออกเป็น

         1.6.1 PBT ไม่น้อยกว่า 450

         1.6.2 CBT ไม่น้อยกว่า 133

         1.6.3 iBT ไม่น้อยกว่า 45

         1.6.4 ITP ไม่น้อยกว่า 450

   1.7 TOEIC ไม่น้อยกว่า 600

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์

3. ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

Portfolio ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
5.1 ประวัติส่วนตัว
5.2 Statement of Purpose (300-450 words) in English which should include:
     • your reasons for applying to study for a BA in English at Chiang Mai University English Department
     • your previous experiences and activities in using English that have helped you to further your current studies and will prepare you for studying with our program
     • your goal and objectives that you feel will be fulfilled from studying with our program
5.3 ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือเอกสารรับรองการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน


15 15,000 304
2 00410101201 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

 

 

 คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1.1. CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 50
    1.2 CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60
    1.3 TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
    1.4 KU-EPT ไม่น้อยกว่า 55
    1.5 IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0
    1.6 TOEFL แบ่งออกเป็น
         1.6.1 PBT ไม่น้อยกว่า 450
         1.6.2 CBT ไม่น้อยกว่า 133
         1.6.3 iBT ไม่น้อยกว่า 45
         1.6.4 ITP ไม่น้อยกว่า 450
    1.7 TOEIC ไม่น้อยกว่า 600

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 4 กระบวนวิชา) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ

3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 4 กระบวนวิชา) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

Portfolio ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
5.1 ประวัติส่วนตัว
5.2 Statement of Purpose (300-450 words) in English which should include:
• your reasons for applying to study for a BA in English at Chiang Mai University English Department
• your previous experiences and activities in using English that have helped you to further your current studies and will prepare you for studying with our program
• your goal and objectives that you feel will be fulfilled from studying with our program
5.3 ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือเอกสารรับรองการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน

 

 


1 15,000 1
3 00410102102 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.75

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. มีผลการเรียนสะสมรายวิชาภาษาฝรั่งเศส (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 4.00 และ

3. มีความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส DELF ไม่ต่ำกว่าระดับ B1 หรือ

4. เคยศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ

5. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม, รางวัลชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้

    5.1 สุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส หรือ

    5.2 การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส/ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส หรือ

    5.3 การเขียนตามคำบอก หรือ

    5.4 การเขียนบรรยายภาพ 

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 ประกาศนียบัตร DELF B1 หรือ
   4.3 เอกสารรับรองการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือ ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ
   4.4 ประกาศนียบัตรรางวัลยอดเยี่ยม, รางวัลชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้: สุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส หรือ การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส/ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส หรือ การเขียนตามคำบอก หรือ การเขียนบรรยายภาพ

 


5 15000 10
4 00410105105 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75

คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอรอบนอกอำเภอเมือง ในพื้นที่ 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
3. ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติที่ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค์ต่อผู้เรียน และมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
4. Portfolio เป็นผลงานสะสมของกิจกรรมด้านจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อชุมชน
5. หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ: ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาบ้านและชุมชน จะไม่สามารถย้ายสาขาวิชาและคณะได้ เว้นเสียแต่จะลาออกเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 ผลงานสะสมของกิจกรรมด้านจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อชุมชน
   4.3 หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)


8 15,000 49
5 00410108108 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา 1 โครงการนักคิดเพื่อสังคม ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
วิธีการคัดเลือก
1. ขั้นตอนที่ 1
1.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามคุณสมบัติข้อ 1-4 โดยเรียงลำดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากมากไปหาน้อย
1.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
2. ขั้นตอนที่ 2
2.1 สอบสัมภาษณ์
3. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ : ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาปรัชญาตามโครงการนักคิดเพื่อสังคมแล้ว จะไม่สามารถย้ายสาขาวิชาและคณะได้ เว้นเสียแต่จะลาออกคุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. เป็นประธานโครงการฯ หรือเป็นผู้รับผิดชอบสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานมาพร้อมใบสมัครเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 หลักฐานการเป็นประธานโครงการฯ หรือเป็นผู้รับผิดชอบสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


7 15,000 32
6 00410109109 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยาเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 ประวัติการศึกษา
   4.3 วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
   4.4 รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
5.ส่งความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร


2 15000 168
7 00410109209 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะประเภทศิลป์เท่านั้น (ศิลป์คำนวณ, ศิลป์ภาษา และอื่น ๆ)

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50

3.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 ประวัติการศึกษา
   4.3 วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
   4.4 รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
5.ส่งความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร


1 15000 52
8 00410109309 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยาเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 ประวัติการศึกษา
   4.3 วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
   4.4 รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
5.ส่งความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร


2 15000 46
9 00410109409 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. รับเฉพาะประเภทศิลป์เท่านั้น (ศิลป์คำนวณ,ศิลป์ภาษา และอื่นๆ)

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติส่วนตัว
   4.2 ประวัติการศึกษา
   4.3 วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
   4.4 รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
5.ส่งความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร


1 15000 11
10 00410111111 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
3. มีผลคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญีปุ่น (JLPT) ระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร
4. ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
5. วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามข้อ 1-2 และผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับและผลคะแนนตามข้อ 3 ข้างต้น โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
6. ยื่น Portfolio พร้อมใบสมัครเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4.ใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ในระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร
5.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   5.1 ผลงานสะสมด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
   5.2 ส่งความเรียง (Essay) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วยฟอนท์ Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 โดยระบุเนื้อหาดังนี้
         5.2.1 สาเหตุที่ต้องการเรียนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         5.2.2 ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยทำ อันเป็นประโยชน์หรือช่วยทำให้ท่านสามารถเรียนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สำเร็จลุล่วง
         5.2.3 จุดมุ่งหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด หมายเหตุ: ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จะไม่สามารถย้ายสาขาวิชาและคณะได้ เว้นเสียแต่จะลาออก


7 15,000 77
11 00410112113 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลการเรียนเฉลี่ย ม.4-6 (5เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.60
2. มีผลการเรียนสะสมสาระภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกวา 10 หน่วยกิต) ม.4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
3. ส่งสำเนาผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ซึ่งมีผลคะแนน 200 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีนที่สูงกว่า HSK ระดับ 4 มาพร้อมใบสมัคร
4. ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
5. วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามข้อ 1-2 และผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาจีนตามข้อ 3 ข้างต้น โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

6.  ส่ง Portfolio ที่ประกอบด้วยสำเนาเกียรติบัตร หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีน  เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

5. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

    5.1 ประวัติส่วนตัว

    5.2 สำเนาเกียรติบัตรหรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีน


5 15,000 158
12 00410114117 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (ไม่น้อยกว่า 4 กระบวนวิชา) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
4. ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น ช่วยเหลือตัวเองได้เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   4.1 ประวัติการเรียน การศึกษา
   4.2 การทำกิจกรรม
   4.3 รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ


3 15,000 4
13 00410193113 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีผลการเรียนเฉลี่ย ม.4-6 (5เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.60

2. มีผลการเรียนสะสมสาระภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) ม.4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50

3. ส่งสำเนาผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ซึ่งมีผลคะแนน 200 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีนที่สูงกว่า HSK ระดับ 4 มาพร้อมใบสมัคร

4. ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

5. วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามข้อ 1-2 และผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาจีนตามข้อ 3 ข้างต้น โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

6. ส่ง Portfolio ที่ประกอบด้วยสำเนาเกียรติบัตร หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีนเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   5.1 ประวัติส่วนตัว
   5.2 สำเนาเกียรติบัตร หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีน


5 28000 8
14 00410301110 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00

3. ส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร (ไม่คืนให้ผู้สมัคร) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

4. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดคุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

4.1 ส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร (ไม่คืนให้ผู้สมัคร) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น และมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์) ประกอบด้วย

4.1.1 ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3

4..12 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น

4..13 ต้องเป็น Portfolio และผลงานศิลปะที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น


5 15,000 13
15 00410302102 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีผลงาน Portfolio ที่ประกอบด้วย
3.1 ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3
3.2 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
3.3 ต้องเป็น Portfolio และผลงานศิลปะที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น
4. ส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร (ไม่คืนให้ผู้สมัคร) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
5. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดคุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 15,000 126
16 00410302202 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00

3. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) ต้องสามารถใช้ภาษามือได้และมีทักษะการเขียนได้ดีพอสมควร

4. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคุณสมบัติเฉพาะ

1. ส่งแฟ้มสะสมผลงานพร้อมใบสมัคร โดยแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย

    1.1 ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 (5 เทอม)
    1.2 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
    1.3 ต้องเป็น Portfolio และผลงานศิลปะที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น
    1.4 ส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร (ไม่คืนให้ผู้สมัคร) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

    1.5 การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

ส่งแฟ้มสะสมผลงานพร้อมใบสมัคร โดยแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย

1.  ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3
2.  ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
3  ต้องเป็น Portfolio และผลงานศิลปะที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น
4. ส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร (ไม่คืนให้ผู้สมัคร) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

5. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด


1 15,000 1
17 00410303103 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น จำนวน ไม่เกิน 10 หน้า (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
3. ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3
4. ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
5. ต้องเป็น Portfolio และผลงานศิลปะที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น
6. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
4 15,000 20
18 00410303203 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) ต้องสามารถใช้ภาษามือได้และมีทักษะการเขียนได้ดีพอสมควร
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีผลงาน Portfolio ที่ประกอบด้วย
3.1 ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3
3.2 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
3.3 ต้องเป็น Portfolio และผลงานศิลปะที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น
4. ส่งแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร (ไม่คืนให้ผู้สมัคร) โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น (ผลงานจริง เกียรติบัตร หรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
5. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 15,000 1
19 00410304104 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

2. ผู้สมัครต้องส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย

    2.1 ผลงานด้านศิลปะที่รวบรวมเป็นแฟ้มประวัติพร้อมภาพกิจกรรมต่างๆ หรือเกียรติบัตร-รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น (ผลงานจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

    2.2 ผลงานด้านศิลปะต้องเป็นงานที่ผู้สมัครสร้างขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์อาจมีการทดสอบทักษะหรือความสามารถด้านศิลปะเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

4.1 ผู้สมัครต้องส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย

4.2 ผลงานด้านศิลปะที่รวบรวมเป็นแฟ้มประวัติพร้อมภาพกิจกรรมต่างๆ หรือเกียรติบัตร-รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น (ผลงานจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

4.3 ผลงานด้านศิลปะต้องเป็นงานที่ผู้สมัครสร้างขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น

4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์อาจมีการทดสอบทักษะหรือความสามารถด้านศิลปะเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์


6 15,000 24
20 00410305105 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.20

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

4.1 ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้า
4.2. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น จำนวน ไม่เกิน 10 หน้า (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
4.3 ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3
4.4 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
4.5 ต้องเป็น Portfolio และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น


3 15,000 48
21 00410305205 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.20คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร จำนวนไม่เกิน 10 หน้าเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

4.1 ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้า

4.2. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมใบสมัคร โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น จำนวน ไม่เกิน 10 หน้า (ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

4.3 ผลงานศิลปะที่รวบรวมขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1-3
4.4 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม หรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
4.5 ต้องเป็น Portfolio และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่จัดทำขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น


2 15,000 40
22 00410306307 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

 คุณสมบัติเฉพาะ

1. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร ประกอบด้วยผลงานภาพถ่ายที่ถ่ายขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น และภาพกิจกรรมต่างๆที่เคยเข้าร่วมหรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ

หมายเหตุ : - แฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น และมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า

- ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร ประกอบด้วยผลงานภาพถ่ายที่ถ่ายขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น และภาพกิจกรรมต่างๆที่เคยเข้าร่วมหรือเกียรติบัตร รางวัลที่เคยได้รับที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ

หมายเหตุ : - แฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น และมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า

- ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์


10 28000 118
23 00410307208 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อแขนงใดแขนงหนึ่ง ดังนี้

     - 3D Animation

     - Web Site /Information / Cyber Space

     - Media Design / Media Arts

     - ช่างกล /สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือกลไก

3. มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีอุปนิสัยในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์

4. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน ที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองพร้อมใบสมัคร เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก

    หมายเหตุ : - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น และมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า

                  - ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

5. การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยพืจารณาจากความสามารถและบุคลิกภาพของผู้สมัคร คะแนนเต็ม 100 คะแนน และต้องได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนนขึ้นไป

      

 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

หมายเหตุ : - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น และมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า

 


10 30000 68
24 00410308109 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น

2. ต้องมีระเบียนแสดงผลการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (GPA) 5 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. กำหนดให้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนดังเอกสารแนบ มาพร้อมในการสมัคร จำนวนไม่เกิน 10 หน้า
5. กำหนดให้ส่งเอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6. กำหนดให้ส่งสมุดรวบรวมเอกสาร เกียรติบัตร ในความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

7. การสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครมีความประสงค์จะนำเสนอผลงาน อาทิ ผลงานวิดิโอ ให้นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้

8.  การส่งแฟ้มผลงานนั้นจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และรายละเอียดสำคัญอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ
9. หากผู้สมัครไม่ทำตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน
10. แฟ้มสะสมผลงานที่ทำการพิจารณาแล้วเสร็จในกระบวนการรับสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับแฟ้มผลงานคืนได้ด้วยตนเองที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ
 เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

4.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย

4.1.1 แฟ้มสะสมผลงานควรนำเสนอผลงานทางด้านศิลปะ และ / หรือ การออกแบบที่แสดงถึงความเป็นตัวตน และความสามารถของผู้สมัคร
4.1.2 แฟ้มสะสมผลงานควรอธิบายถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกระบวนวิธีคิดและทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน
4.1.3 แฟ้มสะสมผลงานควรเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ในช่วงเวลา 2 - 3 ปี ก่อนการสมัครเข้าศึกษา
4.1.4 แฟ้มสะสมผลงานต้องมีการนำเสนอผลงานการวาดเส้นต้องเป็นผลงานจริง (Original) ไม่ต่ำกว่า 50% ของผลงานทั้งหมด
4.1.5 แฟ้มสะสมผลงานหากไม่สามารถนำเสนอผลงานจริง (Original) ได้นั้น ให้นำเสนอด้วยภาพถ่ายได้แต่ไม่เกิน 50% ของผลงานทั้งหมด
4.1.6 แฟ้มสะสมผลงานต้องส่งเป็นแบบรูปเล่มและนำเสนอผลงานลงบนกระดาษขนาด A4 เท่านั้น
4.1.7 แฟ้มสะสมผลงานต้องมีการระบุ ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้มสะสมผลงาน
4.1.8 แฟ้มสะสมผลงานอีเลคทรอนิคส์ หรือ ePortfolio ให้ผู้สมัตรส่งไฟล์บรรจุในอุปกรณ์บันทึกแนบมา (กรณีเพิ่มเติม)
4.1.9  แฟ้มสะสมผลงานทางหลักสูตรสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ไม่รับผลงานและการรับรองที่มาจากโรงเรียนกวดวิชา

4.1.10 การสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครมีความประสงค์จะนำเสนอผลงาน อาทิ ผลงานวิดิโอ ให้นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้

4.1.11 การส่งแฟ้มผลงานนั้นจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และรายละเอียดสำคัญอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ
4.1.12 หากผู้สมัครไม่ทำตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน
4.1.13 แฟ้มสะสมผลงานที่ทำการพิจารณาแล้วเสร็จในกระบวนการรับสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับแฟ้มผลงานคืนได้ด้วยตนเองที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

 เอกสารแนบเพิ่มเติม....

2 15,000 3
25 00410308209 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 (GPA) 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. กำหนดให้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนดังเอกสารแนบ มาพร้อมในการสมัคร จำนวนไม่เกิน 10 หน้า
3. กำหนดให้ส่งเอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. กำหนดให้ส่งสมุดรวบรวมเอกสาร เกียรติบัตร ในความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

5. การสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครมีความประสงค์จะนำเสนอผลงาน อาทิ ผลงานวิดิโอ ให้นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้

6. การส่งแฟ้มผลงานนั้นจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และรายละเอียดสำคัญอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ
7. หากผู้สมัครไม่ทำตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน
8. แฟ้มสะสมผลงานที่ทำการพิจารณาแล้วเสร็จในกระบวนการรับสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับแฟ้มผลงานคืนได้ด้วยตนเองที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

4.1แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio จำนวนไม่เกิน 10 หน้า มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 แฟ้มสะสมผลงานควรนำเสนอผลงานทางด้านศิลปะ และ / หรือ การออกแบบที่แสดงถึงความเป็นตัวตน และความสามารถของผู้สมัคร
4.1.2 แฟ้มสะสมผลงานควรอธิบายถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกระบวนวิธีคิดและทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน
4.1.3 แฟ้มสะสมผลงานควรเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ในช่วงเวลา 2 - 3 ปี ก่อนการสมัครเข้าศึกษา
4.1.4 แฟ้มสะสมผลงานต้องมีการนำเสนอผลงานการวาดเส้นต้องเป็นผลงานจริง (Original) ไม่ต่ำกว่า 50% ของผลงานทั้งหมด
4.1.5 แฟ้มสะสมผลงานหากไม่สามารถนำเสนอผลงานจริง (Original) ได้นั้น ให้นำเสนอด้วยภาพถ่ายได้แต่ไม่เกิน 50% ของผลงานทั้งหมด
4.1.6 แฟ้มสะสมผลงานต้องส่งเป็นแบบรูปเล่มและนำเสนอผลงานลงบนกระดาษขนาด A4 เท่านั้น
4.1.7 แฟ้มสะสมผลงานต้องมีการระบุ ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้มสะสมผลงาน
4.1.8 แฟ้มสะสมผลงานอีเลคทรอนิคส์ หรือ ePortfolio ให้ผู้สมัตรส่งไฟล์บรรจุในอุปกรณ์บันทึกแนบมา (กรณีเพิ่มเติม)
4.1.9 แฟ้มสะสมผลงานทางหลักสูตรสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ไม่รับผลงานและการรับรองที่มาจากโรงเรียนกวดวิชา

4.1.10 เอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

4.1.11 ประวัติบุคคล CURRICULUM VITAE หรือ RESUME ประกอบด้วยรายละเอียดย่อประวัติบุคคลนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล / วัน-เดือน-ปีเกิด / ประวัติการศึกษาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประวัติผลงานด้านอื่นๆ ที่แสดงถึงทักษะความสามารถ กระบวนความคิด การวิเคราะห์สร้างสรรค์์ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางด้านศิลปะของผู้สมัคร เช่น การเข้าร่วมปฏิบัติการในโครงการ การเข้าอบรม การเข้าค่าย การเข้าประกวดแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ และ / หรือความสามารถพิเศษอื่นๆเอกสารแนบเพิ่มเติม....

2 15,000 2
26 00410309111 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50คุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
4 15,000 133
27 00410401101 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

2. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ 3.00คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. GPA 3.00 และต้องเคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์
3. หรือ GPA ไม่น้อยกว่า 2.75 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยเป็นตัวแทนแข่งขันหรือผ่านการอบรม ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ในระดับภูมิภาค-ระดับประเทศ)
4. ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท) และตาบอดสี เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆเอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.ใบแสดงผลการเรียน
3.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
4.ใบสมัคร
4 15,000 32
28 00410401201 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

2. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ 3.00คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
2.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) เท่านั้น

3. GPA 3.00 และต้องเคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์
4. หรือ GPA ไม่น้อยกว่า 2.75 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยเป็นตัวแทนแข่งขันหรือผ่านการอบรม ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ในระดับภูมิภาค-ระดับประเทศ)
5. ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท) และตาบอดสี เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆเอกสารประกอบการสมัคร

1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2.ใบแสดงผลการเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบสมัคร
4 15000 10
29 00410403103 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 โครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม ... คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย,อังกฤษ และสังคม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย,อังกฤษ และสังคม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2.ใบสมัคร
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบแสดงผลการเรียน
4 15,000 84
30 00410403203 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 โครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม ... คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย,อังกฤษ และสังคม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย,อังกฤษ และสังคม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

3. แผนการเรียนศิลปศาสตร์หรือเทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2.ใบสมัคร
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบแสดงผลการเรียน
4 15,000 68
31 00410403303 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) สามารถช่วยเหลือตนเองได้

2. เป็นผู้พิการตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. มีเอกสารเรียงความจำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่อง "ความมุ่งหมายในการเรียนสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา"

4. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)

5. มีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสมุดประจำตัวคนพิการ ที่ออกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 15000 2
32 00410407109 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2.ใบสมัคร
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบแสดงผลการเรียน
2 15,000 19
33 00410407209 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

3. แผนการเรียนศิลปศาสตร์หรือเทียบเท่าคุณสมบัติเฉพาะ

-ไม่ระบุ-

เอกสารประกอบการสมัคร

1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2.ใบสมัคร
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.ใบแสดงผลการเรียน
4 15,000 50
34 00410501100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 1
35 00410501200 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) บกพร่องทางการเห็น (ตาเลือนราง) บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง กรณีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ต้องไม่ใช้เก้าอี้รถเข็น หรือมือพิการ แต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้

3. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 16000 0
36 00410502100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 2
37 00410502200 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) บกพร่องทางการเห็น (ตาเลือนราง) บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง กรณีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ต้องไม่ใช้เก้าอี้รถเข็น หรือมือพิการ แต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้

3. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 16000 1
38 00410503100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 1
39 00410504104 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 4
40 00410505113 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 1
41 00410506100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 0
42 00410506200 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4.00คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.  เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า (AP Program) สาขาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561

3.  ในวันสัมภาษณ์ ต้องมีผลการสอบในโครงการ AP Program ทุกครั้ง

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 32,000 บาท ต่อเนื่องจนครบระยะเวลาของหลักสูตร (4ปี)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
3 16000 0
43 00410506300 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) บกพร่องทางการเห็น (ตาเลือนราง) บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง กรณีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ต้องไม่ใช้เก้าอี้รถเข็น หรือมือพิการ แต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้

3. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 16000 0
44 00410507103 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ


คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
1 16,000 4
45 00410507203 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.  เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับมัธยมปลาย จากการแข่งขันในระดับชาติ จาก 2 โครงการคือ โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือโครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (YSC.CS & YSC.EN)

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 50,000 บาท ต่อเนื่องจนครบระยะเวลาของหลักสูตร (4ปี)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 16000 0
46 00410507303 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 โครงการการรับนักเรียนพิการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) บกพร่องทางการเห็น (ตาเลือนราง) บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง กรณีบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ต้องไม่ใช้เก้าอี้รถเข็น หรือมือพิการ แต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้

3. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 16000 0
47 00410599100 คณะวิทยาศาสตร์ 1 โครงการพสวท. ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25 

 

 คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้ได้รับทุน พสวท. ต่อเนื่องจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญตรี ปีการศึกษา 2562 หรือ เป็นผู้ผ่านการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 และมีคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป ซึ่งดำเนินการตามความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับมหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุ

ผู้ได้รับทุน จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขของผู้ได้รับทุนในโครงการ พสวท. โดยรวมถึง ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหนังสืออ่านประกอบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง การไปทำวิจัย และการเสนอผลงานทางวิชาการเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
20 16,000 0
48 00410599200 คณะวิทยาศาสตร์ 1 โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.  เป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

 

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 4 อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 60,000 บาท ต่อเนื่องจนครบระยะเวลาของหลักสูตร (4ปี)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
20 16,000 0
49 00410599300 คณะวิทยาศาสตร์ 1 โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2.  เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ

หมายเหตุ

ผูู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาปีละ 60,000 บาท ต่อเนื่องจนครบระยะเวลาของหลักสูตร (4ปี)เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
2 16,000 0
50 00410599400 คณะวิทยาศาสตร์ 1 โครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.) ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้ไดัรับทุนหรือเคยเข้าร่วมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ตามความร่วมมือกับ สวทช.

 

หมายเหตุ
ผู้ได้รับทุน จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตามรายละเอียดและเงื่อนไข ของผู้ได้รับทุนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ของ สวทช.เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
3 16,000 0
51 00410599500 คณะวิทยาศาสตร์ 1 โครงการ วมว. ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และยังคงสภาพเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังต่อไปนี้

   1. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

   2. มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

   3. สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

   4. ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา

   5. มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

   6. ดรุณสิกขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

   7. สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

   8. ป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง

   9. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

  10. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น

  11. สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม

  12. สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

  13. ลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

  14. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.กรุงเทพมหานคร

  15. สิรินธรราชวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานครเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
10 16,000 0
52 00410599800 คณะวิทยาศาสตร์ 1 โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

2. เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

5. เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม


40 16000 0
53 00410601101 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฯ ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) ไม่น้อยกว่า 3.00

4. เป็นผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5 16,000 110
54 00410601201 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ... คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50

คุณสมบัติเฉพาะ

1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

3. มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) 3.00

4. ต้องมีเรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A 4

5. ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

4. เรียงความตามที่โครงการกำหนด

5. ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


15 16,000 168
55 00410601301 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1<