มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

และหรือ ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "9" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม
ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
1 (1274 )รหัสโครงการ 00410701101010

คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.50 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50 (ให้แนบสำเนาเอกสารปพ.1 หรือ ปพ.7 ที่ออกโดยโรงเรียนของผู้สมัคร)
 • มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา (รวมกันทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม) ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.50 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50 
 • เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่าย สอวน.ครั้งที่ 1 และได้รับการคัดเลือกไปอบรมค่าย สอวน.ครั้งที่ 2 ในสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ (ดำเนินการโดยมูลนิธิ สอวน.) (คิดน้ำหนัก 50%)
 • มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (สอบภายใน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) (คิดน้ำหนัก 30%)
  • TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนน

*หมายเหตุ.-ผู้สมัครต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อต่างๆที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียน/สถาบัน หรือศูนย์ทดสอบฯ นั้นๆ

 • มีผลงาน (portfolio) ดังต่อไปนี้ โดยต้องแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้นๆ โดยใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563
  1. ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ จำนวน 1 ผลงาน (คิดน้ำหนัก 5%)
  2. ผลงานด้านวิทยาการข้อมูล จำนวน 1 ผลงาน (คิดน้ำหนัก 5%)
  3. ผลงานด้านอื่นๆ จำนวน 2 ผลงาน (ไม่ซ้ำด้าน) (คิดน้ำหนัก 10%) ได้แก่
   • ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์
   • ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
   • ด้านการทำงานเป็นทีม
   • ด้านจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์
   • ด้านกีฬา
   • ด้านศิลปะ/ดนตรี
   • การแข่งขันวิชาการ (วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์)

 • วิธีจัดทำและส่ง Portfolio
  1. ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม portfolio B/2564 จาก www1.reg.cmu.ac.th
  2. นำแบบฟอร์มดังกล่าว เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์โดยใช้ตัวอักษร TH Niramit AS หรือ TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยท์ (pt) สำหรับรูปภาพหลักฐานของผลงาน สามารถนำภาพมาปะติดหรือแทรกรูปภาพลงในกรอบที่กำหนด
  3. นำแบบฟอร์ม portfolio B/2564 ที่จัดทำเสร็จแล้วสแกนหรือบันทึกเป็น PDF file ตั้งชื่อเป็น “เลขที่ใบสมัคร_ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร_portfollioB-2564” และส่งไฟล์มาที่ email regismed@cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 - 18 มกราคม 2564 (ส่งภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2564)
   ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ “00002_นางสาวดอกไม้ ใจงาม_portfolioB-2564”
  4. ส่ง portfolio B/2564 ฉบับจริง (Hard copy) ให้เย็บมุมหรือใส่สันแฟ้มส่งมาพร้อมกับใบสมัครทางไปรษณีย์

เลขที่ 110 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ภายในวันที่18 มกราคม 2564 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ 053-935262-3

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  portfolio B/2564 (ดาวน์โหลดจากลิ้งค์เอกสารประกอบ)

  • ฉบับจริง (hard copy) ส่งทางไปรษณีย์มาพร้อมใบสมัคร
  • PDF file ส่งมาทางอีเมล์ regismed@cmu.ac.th
   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • ใบแสดงผลการเรียน

  สำเนาปพ.1 หรือ ปพ.7 ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 (เทอม1)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
65
2 (974 )รหัสโครงการ 00410701101020

คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย โดยต้องมีผลการเรียนดังนี้
  1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.50 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50 (ให้แนบสำเนาเอกสารปพ.1 หรือ ปพ.7 ที่ออกโดยโรงเรียนของผู้สมัคร)
  2. มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา (รวมกันทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม) ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.50 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50 (ให้ดาวน์โหลดเอกสารแสดงเกรดเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มวิชา โดยให้โรงเรียนหรือครูแนะแนวรับรองเอกสาร) หรือ
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ ที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากโรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมีผลการเรียนดังต่อไปนี้
  1. มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาใน Grade 10-11 (US) ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B+ หรือคะแนนไม่น้อยกว่า 85% และมีผลสอบ SAT II score ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 650 คะแนน หรือผลสอบ IB diploma ไม่น้อยกว่า level 6 หรือ
  2. มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาใน Year 11-12 (UK) ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B+ หรือคะแนนไม่น้อยกว่า 85% หรือมีผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE O level ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B+ และผลการสอบ AS/A level (3 วิชา) ไม่น้อยกว่าเกรด A หรือผลสอบ IB diploma ไม่น้อยกว่า level 6
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
 • มีผลสอบ Biomedical admissions test (BMAT) ที่สอบในปี 2019 – 2020 โดยต้องมีผลสอบรวมใน section 1 และ section 2 ไม่น้อยกว่า 9.0 หรือ มีคะแนนสอบ Advance Placement (AP) เฉลี่ยใน 3 วิชา คือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade 4 (คิดน้ำหนัก 50%)
 • เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (สอบภายใน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) (คิดน้ำหนัก 30%)

  • ผู้ที่ศึกษาโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนไทย ต้องมีคะแนนสอบ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
  • ผู้ที่ศึกษาโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ ต้องมีคะแนนสอบ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน หรือ Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 7.0 คะแนน

*หมายเหตุ.- ผู้สมัครต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อต่างๆที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียน/สถาบัน หรือศูนย์ทดสอบฯ นั้นๆ

 • มีผลงาน (portfolio) ดังต่อไปนี้ โดยต้องแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้นๆ โดยใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2561- 2563
  1. ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ จำนวน 1 ผลงาน (คิดน้ำหนัก 5%)
  2. ผลงานด้านอื่นๆ จำนวน 3 ผลงาน (ไม่ซ้ำด้าน) (คิดน้ำหนัก 15%) ได้แก่
   • ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์
   • ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
   • ด้านการทำงานเป็นทีม
   • ด้านจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์
   • ด้านกีฬา
   • ด้านศิลปะ/ดนตรี
   • การแข่งขันวิชาการ (วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์)

 • วิธีจัดทำและส่ง Portfolio
  1. ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม portfolio E/2564 จาก www1.reg.cmu.ac.th
  2. นำแบบฟอร์มดังกล่าว เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์โดยใช้ตัวอักษร TH Niramit AS หรือ TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยท์ (pt) สำหรับรูปภาพหลักฐานของผลงาน สามารถนำภาพมาปะติดหรือแทรกรูปภาพลงในกรอบที่กำหนด
  3. นำแบบฟอร์ม portfolio E/2564 ที่จัดทำเสร็จแล้วสแกนหรือบันทึกเป็น PDF file ตั้งชื่อเป็น “เลขที่ใบสมัคร_ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร_portfollioE-2564” และส่งไฟล์มาที่ email regismed@cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 - 18 มกราคม 2564 (ส่งภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2564)
   ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ “00003_นางสาวมะลิ ใจงาม_portfolioE-2564”
  4. ส่ง portfolio E/2564 ฉบับจริง (Hard copy) ให้เย็บมุมหรือใส่สันแฟ้มส่งมาพร้อมกับใบสมัครทางไปรษณีย์

เลขที่ 110 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 ภายในวันที่18 มกราคม 2564 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ 053-935262-3

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  Portfolio E/2564 (ดาวน์โหลดจากลิ้งค์เอกสารประกอบ)

  • ฉบับจริง (hard copy) ส่งทางไปรษณีย์มาพร้อมใบสมัคร
  • PDF file ส่งมาทางอีเมล์ regismed@cmu.ac.th
   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • ใบแสดงผลการเรียน

  สำเนาปพ.1 หรือ ปพ.7 ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 (เทอม1)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
174
3 (973 )รหัสโครงการ 00410701101030

คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการเรียนดีโอลิมปิก )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.50 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50 (ให้แนบสำเนาเอกสารปพ.1 หรือ ปพ.7 ที่ออกโดยโรงเรียนของผู้สมัคร)
 • มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา (รวมกันทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม) ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.50 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50 
 • เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่าย สอวน.ครั้งที่ 1 และได้รับการคัดเลือกไปอบรมค่าย สอวน.ครั้งที่ 2 ในสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ (ดำเนินการโดยมูลนิธิ สอวน.) (คิดน้ำหนัก 50%)
 • มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (สอบภายใน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) (คิดน้ำหนัก 30%)
  • TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนน

*หมายเหตุ.-ผู้สมัครต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียน/สถาบัน หรือศูนย์ทดสอบฯ นั้นๆ

 • มีผลงาน (portfolio) ดังต่อไปนี้ โดยต้องแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้นๆ โดยใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563
  1. ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ จำนวน 1 ผลงาน (คิดน้ำหนัก 5%)
  2. ผลงานด้านอื่นๆ จำนวน 3 ผลงาน (ไม่ซ้ำด้าน) (คิดน้ำหนัก 15%) ได้แก่ 
   • ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์
   • ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
   • ด้านการทำงานเป็นทีม
   • ด้านจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์
   • ด้านกีฬา
   • ด้านศิลปะ/ดนตรี
   • การแข่งขันวิชาการ (วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์)

 • วิธีจัดทำและส่ง Portfolio
  1.  ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม portfolio A/2564 จาก www1.reg.cmu.ac.th
  2. นำแบบฟอร์มดังกล่าว เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์โดยใช้ตัวอักษร TH Niramit AS หรือ TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยท์ (pt) สำหรับรูปภาพหลักฐานของผลงาน สามารถนำภาพมาปะติดหรือแทรกรูปภาพลงในกรอบที่กำหนด
  3. นำแบบฟอร์ม portfolio A/2564 ที่จัดทำเสร็จแล้วสแกนหรือบันทึกเป็น PDF file ตั้งชื่อเป็น “เลขที่ใบสมัคร_ชื่อ-สกุลผู้สมัคร_portfollioA-2564” และส่งไฟล์มาที่ email regismed@cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 - 18 มกราคม 2564 (ส่งภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2564)
   ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ “00001_นายสวนดอก ใจงาม_portfolioA-2564”
  4. ส่ง portfolio A/2564 ฉบับจริง (Hard copy) ให้เย็บมุมหรือใส่สันแฟ้มส่งมาพร้อมกับใบสมัครทางไปรษณีย์

เลขที่ 110 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ภายในวันที่18 มกราคม 2564 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ 053-935262-3

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  Portfolio A/2564 (ดาวน์โหลดจากลิ้งค์เอกสารประกอบ)

  • ฉบับจริง (hard copy) ส่งทางไปรษณีย์มาพร้อมใบสมัคร
  • PDF file ส่งมาทางอีเมล์ regismed@cmu.ac.th
   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • ใบแสดงผลการเรียน

  สำเนา ปพ.1 หรือ ปพ.7 ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 (เทอม 1)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
176
4 (975 )รหัสโครงการ 00410701102010

คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.25 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.25
มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา (รวมกันทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม) ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.00 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00
ชนิดกีฬาที่รับ ได้แก่ ครอสเวิร์ด หมากกระดาน บริดจ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬา


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
14
5 (840 )รหัสโครงการ 00420701201011

คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 2 แบบที่ 2 65 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • วิชาสามัญ ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
 • วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ เคมี ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทย์) 09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 ภาษาอังกฤษ, 39 คณิตศาสตร์ 1, 49 ฟิสิกส์, 59 เคมี, 69 ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน
782
6 (1021 )รหัสโครงการ 00420701202011

คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือฯ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : community track )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 2 แบบที่ 2 74 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ผู้สมัครและ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร (ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)

*หมายเหตุ.- กรณีที่ผู้สมัคร หรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีการย้ายทะเบียนบ้านที่มีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการ ย้ายเข้า-ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ดังกล่าว

 • จำนวนและพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน(CPIRD : Community track) โดยประมาณ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับได้)
จังหวัด    จำนวนรับ        การฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิก (ปี 4-6)
  • เชียงใหม่     18       ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง/โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • ลำปาง        12       ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
  • แม่ฮ่องสอน   4       ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
  • ลำพูน          4       ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
  • แพร่             4       ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
  • เชียงราย     16       ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • น่าน            12      ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • พะเยา          4      ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

รวม 74 คน
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์ขั้นต่ำ

 • วิชาสามัญ ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
 • วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ เคมี ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทย์) 09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 ภาษาอังกฤษ, 39 คณิตศาสตร์ 1, 49 ฟิสิกส์, 59 เคมี, 69 ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  (ของผู้สมัคร)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  (ของผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์)

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง

  (ผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์ในการสมัคร)

626
7 (1022 )รหัสโครงการ 00420701202021

คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือฯ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : inclusive track )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 2 แบบที่ 2 22 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ผู้สมัครและ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดนั้นๆ (ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)

(ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และน่าน ให้สิทธิ์นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองและในเขตอำเภอเมืองได้ หากไม่สามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองได้ครบตามโควตาที่กำหนด จะรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมือง)

*หมายเหตุ.- กรณีที่ผู้สมัคร หรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีการย้ายทะเบียนบ้านที่มีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี ให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการ ย้ายเข้า-ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร

จำนวนและพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน(CPIRD : Inclusive track) โดยประมาณ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับได้) จังหวัด    จำนวนรับ         การฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิก (ปี 4-6)
  • เชียงใหม่     6     ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง/โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • ลำปาง        2     ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
  • แม่ฮ่องสอน  1    ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
  • ลำพูน        1     ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
  • แพร่           2    ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
  • เชียงราย    6     ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • น่าน          2     ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • พะเยา        2     ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

รวม 22 คน
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์ขั้นต่ำ

 • วิชาสามัญ ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
 • วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ เคมี ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทย์) 09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 ภาษาอังกฤษ, 39 คณิตศาสตร์ 1, 49 ฟิสิกส์, 59 เคมี, 69 ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 315 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  (ของผู้สมัคร)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  (ของผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์)

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง

  (ผู้ปกครองที่ใช้สิทธิ์ในการสมัคร)

251
8 (1020 )รหัสโครงการ 00430701301010

คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับตรงร่วมกัน (กสพท. )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 3 แบบที่ 3 55 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • กสพท.

  เป็นไปตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
  ดูรายละเอียดได้ที่ website ของ กสพท. http://www9.si.mahidol.ac.th/
  (รหัสรับเข้าสาขาวิชาเพื่อใช้ในการสมัครให้เป็นไปตาม กสพท. กำหนด)

0
9 (1023 )รหัสโครงการ 00450701508011

คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 4 แบบที่ 5 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
ตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • วิชาสามัญ ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ สังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
 • วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ เคมี ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญ ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
 • วิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทย์) 09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 ภาษาอังกฤษ, 39 คณิตศาสตร์ 1, 49 ฟิสิกส์, 59 เคมี, 69 ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 315 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564

0
end.
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร