มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.

กรุณาระบุเงื่อนไขการค้นหา

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ และหรือ และหรือ และหรือ
ยกเลิก

คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "146" รายการ


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

โครงการ การรับตรงร่วมกัน
จำนวนรับ 50 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00431307301013

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับตรงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,000 บาท
รอบที่ 3 Admission 50 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100
ผู้สมัคร (ทปอ.)
ผู้ผ่านการคัดเลือก 34


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

โครงการ การรับตรงร่วมกัน (กสพท. )
จำนวนรับ 20 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00431401301010

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขา สัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับตรงร่วมกัน (กสพท. )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 3 Admission 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • กสพท.
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ดูรายละเอียดได้ที่ website ของ กสพท. http://www9.si.mahidol.ac.th/ (รหัสสาขาวิชาเพื่อใช้ในการสมัครให้เป็นไปตาม กสพท. กำหนด)  
ผู้สมัคร (ทปอ.)
ผู้ผ่านการคัดเลือก 0


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

โครงการ การรับตรงร่วมกัน
จำนวนรับ 10 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00431401301023

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขา สัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับตรงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 3 Admission 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)   ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
    • เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    • ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 8


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 11 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431402301013

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขา การพยาบาลสัตว์
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 11 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)   ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
    • เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    • ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 5


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 60 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431501301014

   คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 60 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
    • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
    • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 53


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 70 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431501301023

   คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 70 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
    • ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 63


          หลักสูตร สามภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 10 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431502301014

   คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ
   หลักสูตร สามภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
    • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
    • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 10


          หลักสูตร สามภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 15 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431502301023

   คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ
   หลักสูตร สามภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
    • ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 14


          หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน (รับนักเรียนด้วยผลสอบภาษาอังกฤษ )
   จำนวนรับ 40 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431571301013

   คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี
   หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน (รับนักเรียนด้วยผลสอบภาษาอังกฤษ )

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 40 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • ผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    • TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
    • TOEFL (CBT) ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน
    • TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
    • IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5
    • CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน
    • TU-GET ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
    • CU-TEP ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 60
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 2


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 70 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431590301014

   คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 70 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
    • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
    • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 67


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 80 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431590301023

   คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 80 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
    • ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
    • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 66


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 150 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431601301013

   คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 150 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6
    • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 18
    • TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (93) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6
   • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 70
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 132


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 150 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431601301024

   คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 150 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6
    • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 18
    • TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (93) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6
   • A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 70
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 141


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 15 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431602301013

   คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   • โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree)

   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์กับคณะการสื่อสารมวลชน

   เพื่อบูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ

   และการวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่า และโอกาสในการทํางานให้กับบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดโครงการ 4.5 ปี (9 ภาคการศึกษาปกติ และ 3 ภาคฤดูร้อน) ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาจะได้ปริญญาตรี 2 ปริญญา คือ ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)

   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45
    • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50
    • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 12


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 15 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431602301024

   คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   • โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree)

   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์กับคณะการสื่อสารมวลชน

   เพื่อบูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ

   และการวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่า และโอกาสในการทํางานให้กับบัณฑิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดโครงการ 4.5 ปี (9 ภาคการศึกษาปกติ และ 3 ภาคฤดูร้อน) ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาจะได้ปริญญาตรี 2 ปริญญา คือ ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)

   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45
    • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50
    • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 10


          หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 45 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431671301013

   คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
   หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 45 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 55
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6
    • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 18
    • TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (93) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6
   • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 70
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 0


          หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 45 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431671301024

   คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
   หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 45 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 45
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 55
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • TGAT/TPAT
    • TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (91) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6
    • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (92) ค่าน้ำหนักร้อยละ 18
    • TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน (93) ค่าน้ำหนักร้อยละ 6
   • A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 70
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 5


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

   โครงการ การรับตรงร่วมกัน
   จำนวนรับ 10 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00431701301013

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับตรงร่วมกัน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
   รอบที่ 3 Admission 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
    • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
    เกณฑ์ขั้นต่ำ
    • TGAT/TPAT
     • TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 20
    • A-Level
     • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25
     • ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25
     • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25
    สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
    • TGAT/TPAT
     • TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
    • A-Level
     • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
     • ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
     • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
    ผู้สมัคร (ทปอ.)
    ผู้ผ่านการคัดเลือก 8


           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

    โครงการ การรับตรงร่วมกัน
    จำนวนรับ 15 คน
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท

    คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
    รหัสโครงการ 00431702301013

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการการรับตรงร่วมกัน

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
    รอบที่ 3 Admission 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
    • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
     • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
    • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
     • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
    • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
     • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
      • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
      เกณฑ์ขั้นต่ำ
      • TGAT/TPAT
       • TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25
      • A-Level
       • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25
       • ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25
       • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25
      สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
      • TGAT/TPAT
       • TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
      • A-Level
       • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
       • ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
       • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
      ผู้สมัคร (ทปอ.)
      ผู้ผ่านการคัดเลือก 14


             หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

      โครงการ การรับตรงร่วมกัน
      จำนวนรับ 10 คน
      ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท

      คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
      รหัสโครงการ 00431703301013

      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
      หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

      โครงการการรับตรงร่วมกัน

      ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
      รอบที่ 3 Admission 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
      • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
       • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
      • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
       • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
       เกณฑ์ขั้นต่ำ
       • TGAT/TPAT
        • TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 20
       • A-Level
        • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25
        • ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25
        • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 25
       สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
       • TGAT/TPAT
        • TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
       • A-Level
        • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
        • ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
        • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
       ผู้สมัคร (ทปอ.)
       ผู้ผ่านการคัดเลือก 10
       สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร