มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.

กรุณาระบุเงื่อนไขการค้นหา

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ และหรือ และหรือ และหรือ
ยกเลิก

คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "759" รายการ


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ รอบที่ 3 Admission

โครงการ การรับตรงร่วมกัน
จำนวนรับ 40 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 22,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00432091301013

คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ

โครงการการรับตรงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 22,000 บาท
รอบที่ 3 Admission 40 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เกณฑ์ขั้นต่ำ
 • A-Level
  • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
  • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
  • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100
ผู้สมัคร (ทปอ.)
ผู้ผ่านการคัดเลือก 35


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ รอบที่ 3 Admission

โครงการ การรับตรงร่วมกัน
จำนวนรับ 60 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 22,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00432091301024

คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ

โครงการการรับตรงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 22,000 บาท
รอบที่ 3 Admission 60 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เกณฑ์ขั้นต่ำ
 • A-Level
  • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
  • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
  • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • A-Level ชุดที่ 2 (สายศิลป์ฯ)
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (62), วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100
ผู้สมัคร (ทปอ.)
ผู้ผ่านการคัดเลือก 60


       หลักสูตร สองภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

โครงการ การรับตรงร่วมกัน
จำนวนรับ 40 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 33,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00432102301013

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขา การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร สองภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับตรงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 33,000 บาท
รอบที่ 3 Admission 40 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)   ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
 • A-Level
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
  • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
ผู้สมัคร (ทปอ.)
ผู้ผ่านการคัดเลือก 36


       หลักสูตร สองภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

โครงการ การรับตรงร่วมกัน
จำนวนรับ 5 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 38,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00432104301013

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขา ดิจิทัลเกม
หลักสูตร สองภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับตรงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 38,000 บาท
รอบที่ 3 Admission 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)   ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
 • A-Level
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
  • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
ผู้สมัคร (ทปอ.)
ผู้ผ่านการคัดเลือก 4


       หลักสูตร สองภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

โครงการ การรับตรงร่วมกัน
จำนวนรับ 3 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 38,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00432106301013

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขา แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
หลักสูตร สองภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับตรงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 38,000 บาท
รอบที่ 3 Admission 3 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)   ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
 • A-Level
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
  • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
ผู้สมัคร (ทปอ.)
ผู้ผ่านการคัดเลือก 2


       หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

โครงการ การรับตรงร่วมกัน
จำนวนรับ 20 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00432171301013

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับตรงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท
รอบที่ 3 Admission 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)   ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
  • TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (30) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
 • A-Level
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
  • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
ผู้สมัคร (ทปอ.)
ผู้ผ่านการคัดเลือก 19


       หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

โครงการ การรับตรงร่วมกัน
จำนวนรับ 20 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00432401301013

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขา นวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับตรงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55,000 บาท
รอบที่ 3 Admission 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

หมายเหตุ: ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและเกณฑ์ปกติแล้ว แต่มีผลคะแนนสอบ A-Level วิชาภาษาอังกฤษ T-SCORE น้อยกว่า 65 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอาจมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนคอร์สเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional English ตามความเหมาะสม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน Pre-sessional English ได้ใน www.icdi.cmu.ac.th

เกณฑ์ขั้นต่ำ
 • A-Level
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 49
  • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • A-Level
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
  • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
ผู้สมัคร (ทปอ.)
ผู้ผ่านการคัดเลือก 7


       หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

โครงการ การรับตรงร่วมกัน
จำนวนรับ 35 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00432401301024

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขา นวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับตรงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55,000 บาท
รอบที่ 3 Admission 35 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

หมายเหตุ: ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและเกณฑ์ปกติแล้ว แต่มีผลคะแนนสอบ A-Level วิชาภาษาอังกฤษ T-SCORE น้อยกว่า 65 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอาจมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนคอร์สเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional English ตามความเหมาะสม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน Pre-sessional English ได้ใน www.icdi.cmu.ac.th

เกณฑ์ขั้นต่ำ
 • A-Level
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47
  • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • A-Level
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
  • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
ผู้สมัคร (ทปอ.)
ผู้ผ่านการคัดเลือก 8


       หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

โครงการ การรับตรงร่วมกัน
จำนวนรับ 5 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00432401301034

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขา นวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับตรงร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55,000 บาท
รอบที่ 3 Admission 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีผลการศึกษามาตรฐาน GCE 'A' Level ใน Year 13 โดยเป็นไปตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
    
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใน Grade 12th ในหลักสูตรนานาชาติและมีผลสอบมาตรฐานจากโรงเรียนในสังกัด 
    
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) และมีผลสอบมาตรฐานจากโรงเรียนในสังกัด โดยเป็นไปตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
    
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) และมีผลสอบมาตรฐานจากโรงเรียนในสังกัด โดยเป็นไปตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
    
 • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

  หมายเหตุ: ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและเกณฑ์ปกติแล้ว แต่มีผลคะแนนสอบ A-Level วิชาภาษาอังกฤษ T-SCORE น้อยกว่า 65 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอาจมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนคอร์สเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional English ตามความเหมาะสม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน Pre-sessional English ได้ใน www.icdi.cmu.ac.th

  เกณฑ์ขั้นต่ำ
  • A-Level
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47
   • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 47
  สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
  • A-Level
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
   • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
  ผู้สมัคร (ทปอ.)
  ผู้ผ่านการคัดเลือก 0


         หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 3 Admission

  โครงการ การรับตรงร่วมกัน
  จำนวนรับ 5 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00432401301040

  วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขา นวัตกรรมดิจิทัล
  หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับตรงร่วมกัน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55,000 บาท
  รอบที่ 3 Admission 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
   • เป็นผู้มีผลสอบวุฒิ GED เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ทั้ง 4 วิชา (คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน)

    เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (GED)  
  • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

   หมายเหตุ: ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและเกณฑ์ปกติแล้ว แต่มีผลคะแนนในส่วนของภาษาอังกฤษประกอบการคัดเลือกที่ผ่านมาตามรายละเอียดดังนี้

   1. ผลสอบคะแนน TOEIC น้อยกว่า 600 คะแนน หรือ
   2. ผลสอบ IELTS น้อยกว่า 5.5 หรือ
   3. ผลสอบคะแนน TOEFL(iBT) น้อยกว่า 77 คะแนน หรือ
   4. ผลสอบคะแนน TOEFL(CBT) น้อยกว่า 179 คะแนน หรือ
   5. ผลสอบคะแนน TOEFL (PBT/ITP) น้อยกว่า 546 คะแนน หรือ
   6. ผลสอบคะแนน New SAT (เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ Reading & Writing) น้อยกว่า 399 คะแนน หรือ
   7. ผลสอบ A-Level วิชาภาษาอังกฤษ T-SCORE น้อยกว่า 65 หรือ
   8. ผลสอบคะแนน CMU e-TEGS น้อยกว่า 70 คะแนน หรือ
   9. ไม่มีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษตามดังกล่าว

   วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอาจมีความเห็นและข้อเสนอแนะให้ ผู้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยผลคะแนนตามที่ระบุในข้างต้นนี้ ลงทะเบียนคอร์สเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Pre-sessional English ตามความเหมาะสม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน Pre-sessional English ได้ใน www.icdi.cmu.ac.th

   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • ผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    • TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 475 คะแนน
    • TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 475 คะแนน
    • TOEFL (CBT) ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
    • TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
    • IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5
    • TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
    • CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
    • TOEFL (iBT) หรือ TOEFL (PBT) หรือ TOEFL (CBT) หรือ TOEFL (ITP) หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ CMU-eTEGs ค่าน้ำหนักร้อยละ 100
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 3


          หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ IPAS ROUND 3

   โครงการ การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 3
   จำนวนรับ 42 คน

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00432481998010

   วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขา นวัตกรรมดิจิทัล
   หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 3

   IPAS ROUND 3 42 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ
    • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
   ผู้สมัคร (ทปอ.)
   ผู้ผ่านการคัดเลือก 0


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 4 Direct Admission

   โครงการ รับตรงอิสระ
   จำนวนรับ 3 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00440101401010

   คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการรับตรงอิสระ

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
   รอบที่ 4 Direct Admission 3 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • A-Level
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 55
   วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
   • A-Level
    • ภาษาอังกฤษ (82)

   เอกสารประกอบการสมัคร
   ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
   • ใบสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • ใบแสดงผลการเรียน
   • หลักฐานการชำระเงิน
   555


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 4 Direct Admission

   โครงการ รับตรงอิสระ
   จำนวนรับ 1 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00440101401020

   คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการรับตรงอิสระ

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
   รอบที่ 4 Direct Admission 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
    • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (GED)  
   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • A-Level
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 55
   วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
   • A-Level
    • ภาษาอังกฤษ (82)

   เอกสารประกอบการสมัคร
   ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
   • ใบสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • ใบแสดงผลการเรียน
    1. ใบเทียบผลการเรียน GPAX
    2. ใบรับรองการเทียบวุฒิ
    3. GED Transcript
   • หลักฐานการชำระเงิน
   37


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 4 Direct Admission

   โครงการ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (โครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย )
   จำนวนรับ 2 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00440106408014

   คณะมนุษยศาสตร์ สาขา สารสนเทศศึกษา
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (โครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย )

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
   รอบที่ 4 Direct Admission 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • โครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผ่านช่องทาง www.entrance.psu.ac.th ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการปกครอง และเป็นผู้ที่ถูกส่งรายชื่อมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566  
   0


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 4 Direct Admission

   โครงการ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (โครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย )
   จำนวนรับ 1 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00440114408014

   คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (โครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย )

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
   รอบที่ 4 Direct Admission 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • โครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผ่านช่องทาง www.entrance.psu.ac.th ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการปกครอง และเป็นผู้ที่ถูกส่งรายชื่อมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566  
   0


          หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 4 Direct Admission

   โครงการ รับตรงอิสระ
   จำนวนรับ 2 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00440171401014

   คณะมนุษยศาสตร์ สาขา มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ ช่องทาง TCAS)
   หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการรับตรงอิสระ

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
   รอบที่ 4 Direct Admission 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
     • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา Grade 12 ในระบบอเมริกา; Year 13 ในหลักสูตร GCE A-Level ของระบบอังกฤษ; Year 12 ในระบบออสเตรเลีย; Grade 12 ในระบบแคนาดา; Baccalauréat Général หรือเทียบเท่าในระบบฝรั่งเศส; G.12 ในระบบเยอรมัน; Year 13 ในหลักสูตร GCE A-Level ของระบบสิงคโปร์; หรือในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ของโรงเรียนนานาชาติอื่น
      
   • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • A-Level
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 55
   วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62)
    • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63)
    • สังคมศึกษา (70)
    • ภาษาอังกฤษ (82)

   เอกสารประกอบการสมัคร
   ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
   • ใบสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • ใบแสดงผลการเรียน
   • หลักฐานการชำระเงิน
   27


          หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 4 Direct Admission

   โครงการ รับตรงอิสระ
   จำนวนรับ 1 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00440171401024

   คณะมนุษยศาสตร์ สาขา มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ ช่องทาง TCAS)
   หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการรับตรงอิสระ

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
   รอบที่ 4 Direct Admission 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
    • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (GED)  
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • A-Level
    • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 55
   วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
   • A-Level
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62)
    • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63)
    • สังคมศึกษา (70)
    • ภาษาอังกฤษ (82)

   เอกสารประกอบการสมัคร
   ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
   • ใบสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • ใบแสดงผลการเรียน
   • หลักฐานการชำระเงิน
   • อื่น ๆ โปรดระบุ
    • ใบแสดงผลการเทียบวุฒิ GED
   4


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 4 Direct Admission

   โครงการ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (พัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน )
   จำนวนรับ 30 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00440201406010

   คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ประถมศึกษา
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (พัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน )

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
   รอบที่ 4 Direct Admission 30 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
    • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ  
    • https://www.edu.cmu.ac.th

   https://www.edu.cmu.ac.th/page/QPOT

   27


          หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 4 Direct Admission

   โครงการ รับตรงอิสระ
   จำนวนรับ 5 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00440680401010

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ ช่องทาง TCAS) (อยู่ในระหว่างเสนอปรับชื่อสาขาวิชา)
   หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการรับตรงอิสระ

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท
   รอบที่ 4 Direct Admission 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
   • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
     • สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศ หรือ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
      • มีผลสอบเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล หรือ ผลสอบคะแนนมาตรฐานระดับนานาชาติ
     • การพิจารณาผลการเรียนจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศ หรือ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
      • พิจารณาจากผลสอบเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล หรือ
      • พิจารณาจากผลสอบคะแนนมาตรฐานระดับนานาชาติ
      
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
     • คะแนน TPAT 3 หรือ
     • คะแนนวิชา A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) และวิชาฟิสิกส์ (64)
    • วิธีการพิจารณาคัดเลือก
     • พิจารณาจากคะแนน TPAT 3 หรือ
     • พิจารณาจากคะแนนวิชา A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) และวิชาฟิสิกส์ (64)

   เอกสารประกอบการสมัคร
   ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
   • ใบสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • ใบแสดงผลการเรียน
   • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • หลักฐานการชำระเงิน
   25


          หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 4 Direct Admission

   โครงการ รับตรงอิสระ
   จำนวนรับ 3 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00440681401010

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
   หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการรับตรงอิสระ

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท
   รอบที่ 4 Direct Admission 3 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
   • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
     • สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศ หรือ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
      • มีผลสอบเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล หรือ ผลสอบคะแนนมาตรฐานระดับนานาชาติ
     • การพิจารณาผลการเรียนจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศ หรือ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
      • พิจารณาจากผลสอบเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล หรือ
      • พิจารณาจากผลสอบคะแนนมาตรฐานระดับนานาชาติ
      
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
     • คะแนน TPAT 3 หรือ
     • คะแนนวิชา A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) และวิชาฟิสิกส์ (64)
    • วิธีการพิจารณาคัดเลือก
     • พิจารณาจากคะแนน TPAT 3 หรือ
     • พิจารณาจากคะแนนวิชา A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) และวิชาฟิสิกส์ (64)

   เอกสารประกอบการสมัคร
   ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
   • ใบสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • ใบแสดงผลการเรียน
   • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • หลักฐานการชำระเงิน
   17
   สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร