มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

กรุณาระบุเงื่อนไขการค้นหา

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ และหรือ และหรือ
ยกเลิก

แสดงคณะสาขาวิชาตาม ''รอบการรับสมัคร TCAS''

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota รอบที่ 3 Admission  แสดงข้อมูลทุกคณะ/สาขาวิชา ทุกรอบของ TCAS

แสดงคณะสาขาวิชาตาม ''รอบการรับสมัคร IPAS''

IPAS ROUND 1 IPAS ROUND 2 IPAS ROUND 3  แสดงข้อมูลทุกคณะ/สาขาวิชา ทุกรอบของ IPAS

คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "710" รายการ


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 20 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00411601101010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 20
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

มีผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ ในรายการใดรายหนึ่ง ต่อไปนี้

1. มีผลงานได้รับรางวัลทางวิชาการในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
2. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านเศรษฐศาสตร์กับหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจ
3. มีผลงานได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ (ตามข้อ 1 - 3) ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565)
5. ให้แนบประวัติ ผลงาน เอกสารหลักฐานความสามารถทางด้านวิชาการมาพร้อมกับใบสมัคร


เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  มีผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ ในรายการใดรายหนึ่ง ต่อไปนี้
  1. มีผลงานได้รับรางวัลทางวิชาการในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
  2. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านเศรษฐศาสตร์กับหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจ
  3. มีผลงานได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. ผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ (ตามข้อ 1 – 3) ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565)

 • หลักฐานการชำระเงิน
89


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
จำนวนรับ 2 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00411601102010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
 • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

   

 • หลักฐานการชำระเงิน
29


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี )
จำนวนรับ แบบ 1.1: 26 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00411601103010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 26
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นผลงานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • หลักฐานการชำระเงิน
155


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับนักเรียนพิการ
จำนวนรับ แบบ 1.1: 2 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00411601106010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนพิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 2
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ หรือบกพร่องสายตาเลือนราง

 


เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นผลงานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 • หลักฐานการชำระเงิน
1


       หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 8 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00411671101010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 8
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00

มีประสบการณ์ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ มีผลงานได้รับรางวัลทางวิชาการในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ หรือ มีผลสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 525 (PBT) หรือไม่ต่ำกว่า 196 (CBT) หรือไม่ต่ำกว่า 70 (iBT) หรือ
 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  แฟ้มสะสมงานแสดงผลงานด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้      

   

  มีประสบการณ์ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ มีผลงานได้รับรางวัลทางวิชาการในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ หรือ มีผลสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

  • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 525 (PBT) หรือไม่ต่ำกว่า 196 (CBT) หรือไม่ต่ำกว่า 70 (iBT) หรือ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

   

 • หลักฐานการชำระเงิน
3


       หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
จำนวนรับ 2 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00411671102010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
 • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

 • หลักฐานการชำระเงิน
4


       หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี )
จำนวนรับ แบบ 1.1: 20 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00411671103010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 20
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นผลงานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • หลักฐานการชำระเงิน
23


       หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ IPAS ROUND 1

โครงการ การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 1
จำนวนรับ 30 คน

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00411681996010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 1

IPAS ROUND 1 30 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
0


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 50 คน, แบบ 1.2: 10 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00411701101011

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 50
แบบ 1.2: 10
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

    


   เอกสารประกอบการสมัคร
   ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
   • ใบสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • หนังสือรับรอง
    • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดโดยแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน
     ลิงค์เอกสารประกอบ
   • ใบแสดงผลการเรียน
   • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายตามที่แนบ
     ลิงค์เอกสารประกอบ
   • หลักฐานการชำระเงิน

   เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
   • บัตรประจำตัวประชาชน
   คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
   เกณฑ์ขั้นต่ำ
   • Portfolio
    • Portfolio ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
   • TGAT/TPAT
    • TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 20

   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • Portfolio
    • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 60
   • TGAT/TPAT
    • TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
   240


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

   โครงการ การรับนักเรียนพิการ
   จำนวนรับ แบบ 1.1: 0 คน, แบบ 1.2: 1 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00411701106011

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับนักเรียนพิการ

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
   รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 0
   แบบ 1.2: 1
   คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
    • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
   • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
    • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
     • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
     • ประเภทความพิการของผู้สมัคร : บกพร่องทางร่างกาย (ไม่ใช้ wheelchair)
     เกณฑ์ขั้นต่ำ
     • Portfolio
      • Portfolio ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
     • TGAT/TPAT
      • TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 20
     สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
     • Portfolio
      • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 60
     • TGAT/TPAT
      • TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

     เอกสารประกอบการสมัคร
     ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
     • ใบสมัคร
     • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
     • หนังสือรับรอง
      • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดโดยแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน
       ลิงค์เอกสารประกอบ
     • ใบแสดงผลการเรียน
     • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
      • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายตามที่แนบ
       ลิงค์เอกสารประกอบ
     • หลักฐานการชำระเงิน

     เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
     • บัตรประจำตัวประชาชน
     1


            หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

     โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการผู้มีแววเป็นสถาปนิก )
     จำนวนรับ แบบ 1.1: 0 คน, แบบ 1.2: 4 คน
     ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท

     คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
     รหัสโครงการ 00411701108011

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
     หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

     โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการผู้มีแววเป็นสถาปนิก )

     ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
     รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 0
     แบบ 1.2: 4
     คุณสมบัติผู้สมัคร
     • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
      • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
      • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
      • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
     • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
      • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
       • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
       เกณฑ์ขั้นต่ำ
       • Portfolio
        • Portfolio ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
       • TGAT/TPAT
        • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50
        • TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 50
       สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
       • Portfolio
        • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
       • TGAT/TPAT
        • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
        • TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (40) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40

       เอกสารประกอบการสมัคร
       ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
       • ใบสมัคร
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       • หนังสือรับรอง
        • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดโดยแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน
         ลิงค์เอกสารประกอบ
       • ใบแสดงผลการเรียน
       • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
        • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายสาขาตามที่แนบ
         ลิงค์เอกสารประกอบ
       • หลักฐานการชำระเงิน

       เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
       • บัตรประจำตัวประชาชน
       2


              หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

       โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
       จำนวนรับ แบบ 1.1: 25 คน, แบบ 1.2: 0 คน
       ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท

       คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
       รหัสโครงการ 00411702101011

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

       โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

       ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
       รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 25
       แบบ 1.2: 0
       คุณสมบัติผู้สมัคร
       • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
        • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
        • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
        • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
       • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
        • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
         • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

         เอกสารประกอบการสมัคร
         ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
         • ใบสมัคร
         • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         • หนังสือรับรอง
          • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดโดยแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน
           ลิงค์เอกสารประกอบ
         • ใบแสดงผลการเรียน
         • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
          • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายสาขาตามที่แนบ
           ลิงค์เอกสารประกอบ
         • หลักฐานการชำระเงิน
         • อื่น ๆ โปรดระบุ
          • ข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
           (โดยข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษา แนบเอกสารแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)

         เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
         • บัตรประจำตัวประชาชน
         47


                หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

         โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการบุตรสล่า ช่างฝีมือ )
         จำนวนรับ แบบ 1.1: 10 คน, แบบ 1.2: 0 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00411702108011

         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการบุตรสล่า ช่างฝีมือ )

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
         รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 10
         แบบ 1.2: 0
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
          • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
          • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
         • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
          • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
           • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
           • เป็นบุตรของผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน ทัศนศิลป์, หัตถกรรม, ช่างฝีมือพื้นบ้าน, ช่างเครื่องเรือน, ช่างที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพของผู้ปกครอง (ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด)

           เอกสารประกอบการสมัคร
           ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
           • ใบสมัคร
           • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           • หนังสือรับรอง
            • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดโดยแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน
             ลิงค์เอกสารประกอบ
           • ใบแสดงผลการเรียน
           • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
            • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายสาขาตามที่แนบ
             ลิงค์เอกสารประกอบ
           • หลักฐานการชำระเงิน
           • อื่น ๆ โปรดระบุ
            • หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพของผู้ปกครองโดยผู้นำชุมชน หรือ นายจ้าง ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด
             ลิงค์เอกสารประกอบ
           • อื่น ๆ โปรดระบุ
            • ข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
             (โดยข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษา แนบเอกสารแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)

           เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
           • บัตรประจำตัวประชาชน
           1


                  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

           โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
           จำนวนรับ แบบ 1.1: 14 คน, แบบ 1.2: 0 คน
           ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท

           คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
           รหัสโครงการ 00411703101011

           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

           โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

           ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
           รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 14
           แบบ 1.2: 0
           คุณสมบัติผู้สมัคร
           • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
            • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
            • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
            • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
           • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
            • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
             • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

             เอกสารประกอบการสมัคร
             ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
             • ใบสมัคร
             • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             • หนังสือรับรอง
              • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดโดยแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน
               ลิงค์เอกสารประกอบ
             • ใบแสดงผลการเรียน
             • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
              • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายตามที่แนบ
               ลิงค์เอกสารประกอบ
             • หลักฐานการชำระเงิน
             • อื่น ๆ โปรดระบุ
              • ข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 200 คำ (แยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)

             เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
             • บัตรประจำตัวประชาชน
             20


                    หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

             โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
             จำนวนรับ แบบ 1.1: 5 คน, แบบ 1.2: 0 คน
             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 65,000 บาท

             คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
             รหัสโครงการ 00411771101011

             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
             หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

             โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

             ค่าธรรมเนียมการศึกษา 65,000 บาท
             รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 5
             แบบ 1.2: 0
             คุณสมบัติผู้สมัคร
             • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
              • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
              • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
             • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
               • สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดยมีผลการเรียนสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
                
             • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

              ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษรวมเฉลี่ยใน 4 เทอมสุดท้าย (ก่อนวันสมัคร) เทียบแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ (ผลภายใน 2 ปี) ประกอบการพิจารณา ได้แก่

               1. IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ 
               2. TOEFL คะแนนไม่น้อยกว่า 500 PBT หรือ 173 CBT หรือ 61 iBT หรือ
               3. TOEFL ITP Test คะแนนไม่น้อยกว่า 500 PBT จากสถาบันหรือศูนย์ที่รับรองโดยสถาบันของนานาชาติศึกษา (IIE) หรือ
               4. SAT1 (critical reading) คะแนนไม่น้อยกว่า 400 
              • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

              เอกสารประกอบการสมัคร
              ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
              • ใบสมัคร
              • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
              • หนังสือรับรอง
               • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดโดยแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน
                ลิงค์เอกสารประกอบ
              • ใบแสดงผลการเรียน
              • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
               • รายละเอียดการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายสาขาตามที่แนบ
                ลิงค์เอกสารประกอบ
              • หลักฐานการชำระเงิน
              • อื่น ๆ โปรดระบุ
               • ข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ  (แยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)

              เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
              • บัตรประจำตัวประชาชน

               ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

              6


                     หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ IPAS ROUND 1

              โครงการ การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 1
              จำนวนรับ 15 คน

              คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
              รหัสโครงการ 00411781996010

              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
              หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

              โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 1

              IPAS ROUND 1 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
              • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ
               • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
              0


                     หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

              โครงการ การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
              จำนวนรับ 2 คน
              ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

              คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
              รหัสโครงการ 00411801102010

              คณะการสื่อสารมวลชน สาขา การสื่อสารมวลชน
              หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

              โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

              ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
              รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
              • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
               • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
               • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
              • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
               • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  
               • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
              • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
               • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
               • เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
              • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
               • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

              เอกสารประกอบการสมัคร
              ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
              • ใบสมัคร
              • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
              • ใบแสดงผลการเรียน
              • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

               เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
               โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

              • หลักฐานการชำระเงิน

              เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
              • บัตรประจำตัวประชาชน
              40


                     หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

              โครงการ การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
              จำนวนรับ แบบ 1.1: 2 คน, แบบ 1.2: 0 คน
              ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

              คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
              รหัสโครงการ 00411801105010

              คณะการสื่อสารมวลชน สาขา การสื่อสารมวลชน
              หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

              โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

              ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
              รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 2
              แบบ 1.2: 0
              คุณสมบัติผู้สมัคร
              • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
               • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
              • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
               • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

              เอกสารประกอบการสมัคร
              ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
              • ใบสมัคร
              • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
              • ใบแสดงผลการเรียน
              • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

               แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) ) โดยจัดทำแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบแนวนอน และในแฟ้มสะสมผลงานจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
               หน้าที่ 1 ประวัติส่วนตัว
               - ชื่อ-สกุล
               - ชื่อโรงเรียน
               - เกรดเฉลี่ยสะสม
               - ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ
               - ชื่อบิดา มารดา/ผู้ปกครอง
               - ภาพผู้สมัครครึ่งตัว แต่งกายและกิริยาสุภาพ (สามารถพิมพ์ออกมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงานได้)
               หน้าที่ 2
               - ตารางผลสรุปผลงาน/กิจกรรม (ต้องตรงตามโครงการที่สมัคร) พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ดำเนินกิจกรรม
               หน้าที่ 3 - 10
               - รายละเอียดผลงาน/กิจกรรม เรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 โดยแต่ละผลงาน/กิจกรรม ให้นำเสนอไม่เกิน 1 หน้า
               - ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้สมัครในแต่ละผลงาน/กิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และ/หรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วม (รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ) อย่างชัดเจน หากมีตัวอย่างผลงาน/กิจกรรม ให้จัดทำในรูปแบบ Hyperlink หรือ QR Code

              • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

               เขียนเรียงความเกี่ยวกับการกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน

              • หลักฐานการชำระเงิน

              ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น
              • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครโดยผู้นำชุมชน, หนังสือรับรองจากโรงเรียน และหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/)

              เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
              • บัตรประจำตัวประชาชน
              33


                     หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

              โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน )
              จำนวนรับ แบบ 1.1: 30 คน, แบบ 1.2: 0 คน
              ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

              คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
              รหัสโครงการ 00411801108010

              คณะการสื่อสารมวลชน สาขา การสื่อสารมวลชน
              หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

              โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน )

              ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
              รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 30
              แบบ 1.2: 0
              คุณสมบัติผู้สมัคร
              • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
               • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
               • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
              • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
               • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
               • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
              • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
               • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
               • เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
              • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีผลงานการนำเสนอด้านการสื่อสารมวลชน หรือได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ด้านการสื่อสารมวลชน หรือได้รับรางวัลด้านการสื่อสารมวลชน ด้านใดด้านหนึ่ง ตั้งแต่ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และผลงานนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมของโรงเรียน/การเรียน/รายวิชา ซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ดังนี้.-
               - วารสารศาสตร์ มีประสบการณ์และผลงานการผลิตข่าวหรือสารคดี
               - สื่อสารการตลาด มีประสบการณ์และผลงานการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด
               - ศิลปะการละครและสื่อสารบันเทิง มีประสบการณ์และผลงานด้านการแสดงหรือการผลิตผลงานเนื้อหาบันเทิง
               - มีความสามารถพิเศษด้านการสื่อสารอื่น ๆ เช่น การพูด การเขียน การถ่ายภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้านการออกแบบหรือผลิตสื่อ เป็นต้น
              • เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันแห่งละไม่เกิน 5 คน หากสถาบันใดเสนอรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณานักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันดังกล่าว ยกเว้นผู้ที่ศึกษาแบบ home school ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อคือผู้ปกครองหรือครูผู้สอน
              • ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรอง และให้โรงเรียน/วิทยาลัยออกหนังสือเสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา พร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อ (เอกสารทั้ง 2 ฉบับนี้ไม่ต้องนำไปใส่ไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน ให้แยกส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัคร)
              • แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดทำแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบแนวนอน และในแฟ้มสะสมผลงานจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาตามรูปแบบที่กำหนด ทั้งนี้ แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงถึงความสามารถพิเศษด้านการสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง และระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยกรรมการจะพิจารณาคุณค่าของผลงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับเขต ระดับจังหวัดและผลงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ
              • คณะการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน ให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 1 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ เงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นไปตามประกาศของคณะฯ

              เอกสารประกอบการสมัคร
              ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
              • ใบสมัคร
              • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
              • ใบแสดงผลการเรียน
              • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

               แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดทำแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบแนวนอนและในแฟ้มสะสมผลงานจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
               หน้าที่ 1 ประวัติส่วนตัว
               - ชื่อ-สกุล
               - ชื่อโรงเรียน
               - เกรดเฉลี่ยสะสม
               - ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ
               - ชื่อบิดา มารดา/ผู้ปกครอง
               - ภาพผู้สมัครครึ่งตัว แต่งกายและกิริยาสุภาพ (สามารถพิมพ์ออกมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงานได้)
               หน้าที่ 2
               - ตารางผลสรุปผลงาน/กิจกรรม (ต้องตรงตามโครงการที่สมัคร) พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ดำเนินกิจกรรม
               หน้าที่ 3 - 10
               - รายละเอียดผลงาน/กิจกรรม เรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 โดยแต่ละผลงาน/กิจกรรม ให้นำเสนอไม่เกิน 1 หน้า
               - ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้สมัครในแต่ละผลงาน/กิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และ/หรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วม (รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ) อย่างชัดเจน หากมีตัวอย่างผลงาน/กิจกรรม ให้จัดทำในรูปแบบ Hyperlink หรือ QR Code

                ลิงค์เอกสารประกอบ
              • หลักฐานการชำระเงิน
              • อื่น ๆ โปรดระบุ

               หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน

                ลิงค์เอกสารประกอบ
              • อื่น ๆ โปรดระบุ

               หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้นำชุมชน

                ลิงค์เอกสารประกอบ

              เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
              • บัตรประจำตัวประชาชน
              340


                     หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

              โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม )
              จำนวนรับ แบบ 1.1: 26 คน, แบบ 1.2: 0 คน
              ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

              คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
              รหัสโครงการ 00411801108020

              คณะการสื่อสารมวลชน สาขา การสื่อสารมวลชน
              หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

              โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม )

              ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
              รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 26
              แบบ 1.2: 0
              คุณสมบัติผู้สมัคร
              • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
               • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
               • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
              • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
               • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
               • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
              • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
               • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
               • เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
              • เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยมีประกาศนียบัตรรับรองจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น จังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
              • เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันแห่งละไม่เกิน 5 คน หากสถาบันใดเสนอรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณานักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันดังกล่าว ยกเว้นผู้ที่ศึกษาแบบ home school ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อคือผู้ปกครองหรือครูผู้สอน
              • ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรอง และให้โรงเรียน/วิทยาลัยออกหนังสือเสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา พร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อ (เอกสารทั้ง 2 ฉบับนี้ไม่ต้องนำไปใส่ไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน ให้แยกส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัคร)
              • แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดทำแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบแนวนอน และในแฟ้มสะสมผลงานจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาตามรูปแบบที่กำหนด ทั้งนี้ แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนคุณธรรม จริยธรรม เป็นสำคัญ และระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยกรรมการจะพิจารณาคุณค่าของผลงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับชุมชน ระดับโรงเรียน และผลงานที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ
              • คณะการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม ให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 1 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะฯ

              เอกสารประกอบการสมัคร
              ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
              • ใบสมัคร
              • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
              • ใบแสดงผลการเรียน
              • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

               แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดทำแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบแนวนอนและในแฟ้มสะสมผลงานจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
               หน้าที่ 1 ประวัติส่วนตัว
               - ชื่อ-สกุล
               - ชื่อโรงเรียน
               - เกรดเฉลี่ยสะสม
               - ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ
               - ชื่อบิดา มารดา/ผู้ปกครอง
               - ภาพผู้สมัครครึ่งตัว แต่งกายและกิริยาสุภาพ (สามารถพิมพ์ออกมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงานได้)
               หน้าที่ 2
               - ตารางผลสรุปผลงาน/กิจกรรม (ต้องตรงตามโครงการที่สมัคร) พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ดำเนินกิจกรรม
               หน้าที่ 3 - 10
               - รายละเอียดผลงาน/กิจกรรม เรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 โดยแต่ละผลงาน/กิจกรรม ให้นำเสนอไม่เกิน 1 หน้า
               - ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้สมัครในแต่ละผลงาน/กิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และ/หรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วม (รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ) อย่างชัดเจน หากมีตัวอย่างผลงาน/กิจกรรม ให้จัดทำในรูปแบบ Hyperlink หรือ QR Code

                ลิงค์เอกสารประกอบ
              • หลักฐานการชำระเงิน
              • อื่น ๆ โปรดระบุ

               หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน

                ลิงค์เอกสารประกอบ
              • อื่น ๆ โปรดระบุ

               หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้นำชุมชน

                ลิงค์เอกสารประกอบ

              เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
              • บัตรประจำตัวประชาชน
              271
              สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร