มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.

กรุณาระบุเงื่อนไขการค้นหา

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ และหรือ และหรือ และหรือ
ยกเลิก

คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "280" รายการ


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

โครงการ การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
จำนวนรับ 25 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00421307201011

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,000 บาท
รอบที่ 2 Quota 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • โควตาภาคเหนือ
  • คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100
26


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

โครงการ การรับนักเรียนชาวไทยภูเขา
จำนวนรับ 1 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00421307203011

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,000 บาท
รอบที่ 2 Quota 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100
1


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ )
จำนวนรับ 25 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00421307210011

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,000 บาท
รอบที่ 2 Quota 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • เป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษานอกพื้นที่เขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด
  (เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี)
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • หลักฐานการชำระเงิน
1


       หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ IPAS ROUND 2

โครงการ การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 2
จำนวนรับ 8 คน

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00421381997010

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 2

IPAS ROUND 2 8 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
0


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

โครงการ การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
จำนวนรับ 40 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00421401201013

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขา สัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 2 Quota 40 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 • โควตาภาคเหนือ
  • คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
   สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
   • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
    • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100
   901


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

   โครงการ การรับนักเรียนชาวไทยภูเขา
   จำนวนรับ 1 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00421401203013

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขา สัตวแพทยศาสตร์
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
   รอบที่ 2 Quota 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
   • โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
   • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
    • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
     สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
     • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
      • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100
     14


            หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

     โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ )
     จำนวนรับ 8 คน
     ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

     คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
     รหัสโครงการ 00421401210013

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขา สัตวแพทยศาสตร์
     หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

     โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ )

     ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
     รอบที่ 2 Quota 8 คุณสมบัติผู้สมัคร
     • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
      • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
      • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
       • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ โดยเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) ในหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
        
     • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
      • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      • เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
      • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
       • เป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในทุกโรงเรียนทั่วประเทศไม่เกิน 3 ปีการศึกษา นับถึงวันที่สมัคร
       •  เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครวันสุดท้ายที่รับสมัคร ดังนี้
       1. คะแนนสอบ CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 
       2. คะแนนสอบ TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน 
       3. คะแนนสอบ TOEFL (CBT) ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน 
       4. คะแนนสอบ TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน 
       5. คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0  
       6. คะแนนสอบ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
       • เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
       เกณฑ์ขั้นต่ำ
       • A-Level
        • เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
        • ชีววิทยา (66) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
       • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
        • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 280
       สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
       • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
        • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

       เอกสารประกอบการสมัคร
       ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
       • ใบสมัคร  ลิงค์เอกสารประกอบ
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       • ใบแสดงผลการเรียน
       • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

        หลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครวันสุดท้ายที่รับสมัคร

        • คะแนนสอบ CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 
        • คะแนนสอบ TOEFL (ITP)ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน 
        • คะแนนสอบ TOEFL (CBT) ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน 
        • คะแนนสอบ TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน 
        • คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 
        • คะแนนสอบ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
       • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

        จำนวนไม่เกิน 10 หน้า กระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปก)

       • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

        "เหตุผลที่อยากเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ด้วยลายมือของตนเองฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

       • หลักฐานการชำระเงิน
       • อื่น ๆ โปรดระบุ

        คลิปวีดีโอการปฏิบัติงานในฟาร์ม หรือสถานประกอบการ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ให้ทำจัดเป็น QR Code ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

        1. แนะนำตนเองโดยระบุชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จำนวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพของบิดา มารดา และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะแจ้งให้กรรมการทราบ
        2. ตอบคำถาม จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้ 1. เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชาสัตวแพทย์ และ 2. เหตุผลที่อยากเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       16


              หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

       โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ )
       จำนวนรับ 8 คน
       ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

       คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
       รหัสโครงการ 00421401210023

       คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขา สัตวแพทยศาสตร์
       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

       โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ )

       ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

            เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
       รอบที่ 2 Quota 8 คุณสมบัติผู้สมัคร
       • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
        • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
        • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
       • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
         • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ โดยเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) ในหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
          
       • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
        • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
        • เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
       • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
        • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
         • เป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในทุกโรงเรียนทั่วประเทศไม่เกิน 3 ปีการศึกษา นับถึงวันที่สมัคร

         1. กรณีเป็นทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ : รับจำนวน 4 คน

         • เป็นทายาทสายตรง (ทายาทสายตรง หมายถึง บิดา มารดา เป็นเจ้าของฟาร์ม) ของเจ้าของฟาร์มตามขนาดที่คณะสัตวแพทยศาสตร์กำหนด และทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ โดยมีหลักฐานพร้อมการรับรองจากหน่วยงานราชการรับรองว่าเป็นทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จริง
         • มีเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่
         1. สัตว์ปีก, สุกร, โคนม, โคเนื้อ และสัตว์น้ำ
         2. ในกรณีที่เป็นสัตว์ชนิดอื่นปศุสัตว์เชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้มีหลักฐานรับรองการเป็นฟาร์มจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

         2. กรณีเป็นทายาทผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ : รับจำนวน 4 คน 

         (คำนิยาม : ทายาทผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ หมายถึง เป็นทายาทสายตรงของผู้ประกอบการโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ สถานบำบัดโรคสัตว์ บริษัทผลิตยาสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ ปางช้าง ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ โดยต้องมีใบอนุญาตขายยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ และต้องมีเภสัชกร หรือสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือสัตวแพทย์ชั้นสอง (สาขาอายุรกรรม) ปฏิบัติงานในร้านด้วย)

         • เป็นทายาทสายตรง (ทายาทสายตรง หมายถึง บิดา มารดา เป็นเจ้าของสถานประกอบการตามคำนิยามข้างต้น)
         • มีเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อประกอบกิจการ
         เกณฑ์ขั้นต่ำ
         • A-Level
          • เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ชีววิทยา (66) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 280
         สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
         • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100

         เอกสารประกอบการสมัคร
         ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
         • ใบสมัคร  ลิงค์เอกสารประกอบ
         • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         • ใบแสดงผลการเรียน
         • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

          จำนวนไม่เกิน 10 หน้า กระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปก)

         • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)
          •  “เหตุผลที่อยากเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ด้วยลายมือของตนเองไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
         • หลักฐานการชำระเงิน
         • อื่น ๆ โปรดระบุ
          • กรณีเป็นทายาทผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
          1. สำเนาเอกสารการจดทะเบียนการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์
          2. หนังสือรับรองการเป็นทายาทผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์
          3. รูปถ่ายสถานประกอบการ (บริเวณโดยรอบ และภายในสถานประกอบการ)
          4. คลิปวีดีโอการปฏิบัติงานในฟาร์ม หรือสถานประกอบการ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ให้ทำจัดเป็น QR Code ดังหัวข้อต่อไปนี้
           แนะนำตนเองโดยระบุชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จำนวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพของบิดา มารดา และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะแจ้งให้กรรมการทราบ
           ตอบคำถาม จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้ 1. เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชาสัตวแพทย์ และ 2. เหตุผลที่อยากเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           ลิงค์เอกสารประกอบ
         • อื่น ๆ โปรดระบุ
          • กรณีเป็นทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
          1. สำเนาขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยงสัตว์
          2. รูปถ่ายฟาร์ม (บริเวณโดยรอบ และภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์)
          3. หนังสือรับรองการเป็นฟาร์มจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
          4. หนังสือรับรองการเป็นทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
          5. คลิปวีดีโอการปฏิบัติงานในฟาร์ม หรือสถานประกอบการ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ให้ทำจัดเป็น QR Code ดังหัวข้อต่อไปนี้
           แนะนำตนเองโดยระบุชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น จำนวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพของบิดา มารดา และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะแจ้งให้กรรมการทราบ
           ตอบคำถาม จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้ 1. เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชาสัตวแพทย์ และ 2. เหตุผลที่อยากเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           ลิงค์เอกสารประกอบ
         39


                หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

         โครงการ การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
         จำนวนรับ 17 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00421402201013

         คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขา การพยาบาลสัตว์
         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
         รอบที่ 2 Quota 17 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
         • โควตาภาคเหนือ
          • คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
         • A-Level ชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61), ฟิสิกส์ (64), เคมี (65), ชีววิทยา (66), สังคมศึกษา (70), ภาษาไทย (81), ภาษาอังกฤษ (82) (ผลรวมค่าน้ำหนัก) ค่าน้ำหนักร้อยละ 100
         131


                หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

         โครงการ การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
         จำนวนรับ 80 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00421501201013

         คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ
         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
         รอบที่ 2 Quota 80 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
         • โควตาภาคเหนือ
          • คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         เกณฑ์ขั้นต่ำ
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ชีววิทยา (66) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
          • ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
         841


                หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

         โครงการ การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
         จำนวนรับ 80 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00421501201024

         คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ
         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
         รอบที่ 2 Quota 80 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
         • โควตาภาคเหนือ
          • คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         เกณฑ์ขั้นต่ำ
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
          • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
          • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
         875


                หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

         โครงการ การรับนักเรียนชาวไทยภูเขา
         จำนวนรับ 1 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00421501203013

         คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ
         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
         รอบที่ 2 Quota 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
         • โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
         เกณฑ์ขั้นต่ำ
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ชีววิทยา (66) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
          • ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
         4


                หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

         โครงการ การรับนักเรียนชาวไทยภูเขา
         จำนวนรับ 1 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00421501203024

         คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ
         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
         รอบที่ 2 Quota 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
         • โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
         เกณฑ์ขั้นต่ำ
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
          • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
          • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
         6


                หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

         โครงการ การรับนักเรียนพิการ
         จำนวนรับ 1 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00421501208013

         คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ
         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการการรับนักเรียนพิการ

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
         รอบที่ 2 Quota 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
         • เป็นผู้พิการที่สามารถเคลื่อนไหวและช่วยเหลือตนเองได้
         เกณฑ์ขั้นต่ำ
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ชีววิทยา (66) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
          • ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
         0


                หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

         โครงการ การรับนักเรียนพิการ
         จำนวนรับ 1 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00421501208024

         คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ
         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการการรับนักเรียนพิการ

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
         รอบที่ 2 Quota 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
         • เป็นผู้พิการที่สามารถเคลื่อนไหวและช่วยเหลือตนเองได้
         เกณฑ์ขั้นต่ำ
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
          • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
          • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
         1


                หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

         โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ )
         จำนวนรับ 40 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00421501210013

         คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ
         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ )

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
         รอบที่ 2 Quota 40 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
         • เป็นนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนมัธยมศึกษานอกเขตภาคเหนือ
         เกณฑ์ขั้นต่ำ
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ชีววิทยา (66) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
          • ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

         เอกสารประกอบการสมัคร
         ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
         • ใบสมัคร
         • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         • ใบแสดงผลการเรียน
         • หลักฐานการชำระเงิน
         27


                หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

         โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ )
         จำนวนรับ 40 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00421501210024

         คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ
         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ )

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
         รอบที่ 2 Quota 40 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
         • เป็นนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนมัธยมศึกษานอกเขตภาคเหนือ
         เกณฑ์ขั้นต่ำ
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
          • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
          • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

         เอกสารประกอบการสมัคร
         ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
         • ใบสมัคร
         • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         • ใบแสดงผลการเรียน
         • หลักฐานการชำระเงิน
         101


                หลักสูตร สามภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

         โครงการ การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
         จำนวนรับ 25 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00421502201013

         คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ
         หลักสูตร สามภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท
         รอบที่ 2 Quota 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
         • โควตาภาคเหนือ
          • คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         เกณฑ์ขั้นต่ำ
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ชีววิทยา (66) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
          • ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
         107


                หลักสูตร สามภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

         โครงการ การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
         จำนวนรับ 25 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00421502201024

         คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ
         หลักสูตร สามภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท
         รอบที่ 2 Quota 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
         • โควตาภาคเหนือ
          • คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         เกณฑ์ขั้นต่ำ
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) (62) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
          • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
          • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
         191


                หลักสูตร สามภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 2 Quota

         โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ )
         จำนวนรับ 10 คน
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท

         คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
         รหัสโครงการ 00421502210013

         คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ
         หลักสูตร สามภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ )

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท
         รอบที่ 2 Quota 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
         • เป็นนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนมัธยมศึกษานอกเขตภาคเหนือ
         เกณฑ์ขั้นต่ำ
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ฟิสิกส์ (64) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • เคมี (65) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ชีววิทยา (66) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • สังคมศึกษา (70) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาไทย (81) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
          • ภาษาอังกฤษ (82) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
         สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
         • TGAT/TPAT
          • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
         • A-Level
          • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) (61) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
          • ฟิสิกส์ (64) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • เคมี (65) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ชีววิทยา (66) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • สังคมศึกษา (70) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาไทย (81) ค่าน้ำหนักร้อยละ 5
          • ภาษาอังกฤษ (82) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20

         เอกสารประกอบการสมัคร
         ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
         • ใบสมัคร
         • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         • ใบแสดงผลการเรียน
         • หลักฐานการชำระเงิน
         2
         สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร