มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

และหรือ ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "222" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม
ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
1 (443 )รหัสโครงการ 00410101101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 35 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.50
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • คุณสมบัติเฉพาะ : มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. CMU-eTEGs 70
  2. CU-TEP 75
  3. TU-GET 700
  4. IELTS 6
  5. TOEFL iBT 78
  6. TOEFL ITP 500
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล) มีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ประวัติส่วนตัว
  2. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือ
  3. เอกสารรับรองการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน
  • หมายเหตุ : ห้ามสแกนย่อ ใบแสดงผลการเรียน ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก และประกาศนียบัตรต่างๆ ลงใน portfolio ขอให้ถ่ายสำเนาขนาดเท่าจริงเพื่อแสดงข้อมูลที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์ และไม่รับเอกสารข้างต้นที่ขอนำมายื่นเพิ่มเติมภายหลัง
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
178
2 (778 )รหัสโครงการ 00410102101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 13 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่า 3.75
 • มีหน่วยกิตรายวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • มีความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส DELF ไม่ต่ำกว่าระดับ A2 (คะแนนไม่น้อยกว่า 70 ส่วน 100) หรือ
 • เคยศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส หรือ
  2. การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส/ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส หรือ
  3. การแข่งขันเขียนตามคำบอก หรือ
  4. การแข่งขันเขียนบรรยายภาพ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ประวัติส่วนตัว
  2. ประกาศนียบัตร DELF A2 (คะแนนไม่น้อยกว่า 70 ส่วน 100) หรือสูงกว่า
  3. เอกสารรับรองการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือ ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ
  4. ประกาศนียบัตรรางวัลยอดเยี่ยม/รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้:
   • การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส หรือ
   • การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส/ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส หรือ
   • การแข่งขันเขียนตามคำบอก หรือ
   • การแข่งขันเขียนบรรยายภาพ
 • ใบแสดงผลการเรียน
34
3 (939 )รหัสโครงการ 00410104101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ประวัติศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 35 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีความสามารถในการเขียนบทความขนาดสั้น


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสาร

  กิจกรรมเกี่ยวข้องกับ วิชาประวัติศาสตร์ หรือ วิชาอื่น ๆในสายสังคมศาสตร์ 

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  บทความขนาดสั้นในหัวข้อเรื่อง "ทำไมคุณถึงเลือกเรียนวิชาประวัติศาสตร์" จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4

   

66
4 (787 )รหัสโครงการ 00410105101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา บ้านและชุมชน
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 12 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาในพื้นที่ 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
 • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียน และมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ประวัติส่วนตัว
  2. ผลงานสะสมของกิจกรรมด้านจิตอาสา/กิจกรรมเพื่อชุมชน หรือข้อมูลธุรกิจครอบครัว/วิสาหกิจชุมชน ด้านงานบริการอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านงานจัดเลี้ยง ด้านงานอีเว้นท์
  3. ความเรียงเกี่ยวกับ "เป้าหมายการประกอบอาชีพในอนาคต" ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง
  4. หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)
  5. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชน ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
34
5 (792 )รหัสโครงการ 00410106101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา สารสนเทศศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 17 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติส่วนตัว
   2. ประวัติการศึกษา
   3. รางวัลหรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวัลระดับประเทศ ภูมิภาค หรือจังหวัด) 
   4. รางวัลหรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
   5. ส่งความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน
35
6 (796 )รหัสโครงการ 00410108101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ปรัชญา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการนักคิดเพื่อสังคม )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  1. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
  2. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านงานเขียนเชิงปรัชญา
  3. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านสุนทรียศาสตร์ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การแสดงพื้นบ้าน ภูมิปัญญา หรือ ศาสนา
  4. ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน Creative Thinking ได้แก่ การทำสื่อมัลติมีเดีย หนังสั้น ผลงานกราฟิค หรือนวัตกรรมสร้างสรรค์
 • วิธีการคัดเลือก
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. พิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน
 • หมายเหตุ : ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาปรัชญาตามโครงการนักคิดเพื่อสังคมแล้ว จะไม่สามารถย้ายสาขาวิชาและคณะได้ เว้นเสียแต่จะลาออก


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ประวัติส่วนตัว
  2. ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ของโครงการที่ประกาศรับสมัครในสาขาวิชาปรัชญา
  3. ส่งความเรียง (Essay) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วยฟอนท์ Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 โดยระบุเนื้อหาดังนี้
   •     เหตุผลที่ต้องการเรียนสาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   •     ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยทำอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
   •     เป้าหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ใบแสดงผลการเรียน
26
7 (1250 )รหัสโครงการ 00410110101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาไทย
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3.25
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ใน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน
 • มีผลงานทางด้านภาษาไทยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
  1. มีผลงานด้านร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง หรือคำประพันธ์ล้านนาที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
  2. มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทยด้านการพูด
  3. เคยประกวดสุนทรพจน์ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
 • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท
 • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท เมื่อนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในระหว่างศึกษาที่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ประวัติการเรียน การศึกษา
  2. การทำกิจกรรม
  3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
14
8 (1251 )รหัสโครงการ 00410110101020

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาไทย
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการเรียนดี )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ประวัติการเรียน การศึกษา
  2. การทำกิจกรรม
  3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
42
9 (816 )รหัสโครงการ 00410111101012

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 13 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา ไม่เป็นผู้มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • มีผลคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญีปุ่น (JLPT) ระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร
 • วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาโดย :
  • คัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามคุณสมบัติของผู้สมัคร
  • คัดเลือกผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับและผลคะแนน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ผลงานสะสมด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
  2. ส่งความเรียง (Essay) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วยฟอนท์ Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 โดยระบุเนื้อหาดังนี้
   •  สาเหตุที่ต้องการเรียนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   •  ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยทำ อันเป็นประโยชน์หรือช่วยทำให้ท่านสามารถเรียนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สำเร็จลุล่วง
   •  จุดมุ่งหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
  • สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ในระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
  • ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องนำใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ฉบับจริง มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
77
10 (819 )รหัสโครงการ 00410112101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาจีน
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3.75
 • มีผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ซึ่งมีผลคะแนน 200 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีนที่สูงกว่า HSK ระดับ 4
 • ไม่เป็นผู้พิการทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 (ให้นำใบรับรองแพทย์มาในวันสัมภาษณ์)
 • วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาโดย :
  • คะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • คัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยและผลสอบตามคุณสมบัติของผู้สมัคร


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ประวัติส่วนตัว
  2. สำเนาเกียรติบัตร หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีน 
  3. แฟ้มสะสมผลงานให้ส่งเป็นรูปเล่มเท่านั้น

   

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
  1. สำเนาผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ซึ่งมีผลคะแนน 200 คะแนนขึ้นไป หรือ
  2. ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีนที่สูงกว่า HSK ระดับ 4 
  3. ผลสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน HSK (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • ใบรับรองแพทย์
194
11 (106 )รหัสโครงการ 00410114101012

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 7 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.50
 • รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนศิลปศาสตร์หรือเทียบเท่า ศิลป์-ภาษา
 • ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น ช่วยเหลือตัวเองได้


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ประวัติการเรียน การศึกษา
  2. การทำกิจกรรม
  3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
 • ใบแสดงผลการเรียน
10
12 (1262 )รหัสโครงการ 00410115101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นและการได้ยิน เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติส่วนตัว
   2. ประวัติการศึกษา
   3. วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
   4. รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
   5. ส่งความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน
380
13 (1256 )รหัสโครงการ 00410116101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นและการได้ยิน เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติส่วนตัว
   2. ประวัติการศึกษา
   3. วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
   4. รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
   5. ส่งความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน
93
14 (1197 )รหัสโครงการ 00410181996010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ INTAKE1

20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ

  เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

0
15 (1172 )รหัสโครงการ 00410201107010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ประถมศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (ครูรัก(ษ์)ถิ่น )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 31 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

  เป็นไปตามประกาศของคณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

0
16 (919 )รหัสโครงการ 00410204101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ภาษาไทย
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลงานที่แสดงความสามารถทางภาษาไทยระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • ส่งผลงานที่แสดงความสามารถทางภาษาไทยระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาแนบ
  • ส่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านภาษาไทยที่นอกเหนือจากผลงานที่ระบุในแฟ้มสะสมงาน เช่น ผลงานเขียน รายงานโครงการภาษาไทย รายงานโครงงานภาษาไทย สื่อหรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านภาษาไทยเป็นต้น (ถ้ามี)
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
260
17 (921 )รหัสโครงการ 00410205101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.50
 • มีผลงานที่แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
 • มีผลสอบระดับความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS อย่างน้อย 5
  • TOEFL iBT อย่างน้อย 60
  • CMU-eTEGS อย่างน้อย 50
  • CU-TEP อย่างน้อย 60
  • TU-GET อย่างน้อย 500
  • TOEIC อย่างน้อย 600
            (โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการสมัคร)
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • ส่งผลงานที่แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาแนบ
  • ส่ง statement of purpose แนะนำตนเองที่มีเนื้อหากล่าวถึงความฝันที่จะเป็นครูภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษความยาวพิมพ์ไม่เกิน 1 หน้า A4 หรือ 350 คำ
  • ส่งผลสอบระดับความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • IELTS อย่างน้อย 5
   • TOEFL iBT อย่างน้อย 60
   • CMU-eTEGS อย่างน้อย 50
   • CU-TEP อย่างน้อย 60
   • TU-GET อย่างน้อย 500
   • TOEIC อย่างน้อย 600
    • (โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการสมัคร)
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
102
18 (922 )รหัสโครงการ 00410206101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา สังคมศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)
  ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือวิชาบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาระสังคมศึกษา กรณีใช้วุฒิการศึกษาเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 • มีแฟ้มสะสมผลงานและการเขียนสะท้อนคิดซึ่งเกี่ยวข้องกับผลงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คำ
  ที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำในกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
  ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี หรือผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรม
  เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
  วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) หรือได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนประเทศไทยเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในลักษณะยุวทูต ระดับนานาชาติ
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • ส่งผลงานและการเขียนสะท้อนคิดซึ่งเกี่ยวข้องกับผลงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คำ
   ที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำในกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
   ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี หรือใบประกาศนียบัตร เอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการ
   จากสถานศึกษารับรองการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
   ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
   ในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) หรือ
   ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนประเทศไทยเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในลักษณะยุวทูต ระดับนานาชาติ
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
127
19 (559 )รหัสโครงการ 00410208101011

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 8 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบอันดับที่ 1-100 จากการแข่งขันในโครงการฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (Thailand Physics Olympiad:TPO) หรือการประกวดโครงงานฟิสิกส์ในระดับประเทศ
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ
 

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • แสดงเอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษารับรับรอง หรือใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการคัดเลือก
   เข้ารอบอันดับที่ 1-100 จากการแข่งขันในโครงการฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (Thailand Physics
   Olympiad:TPO) หรือการประกวดโครงงานฟิสิกส์ในระดับประเทศ
  • ให้เขียนเรียงความ เรื่อง ครูฟิสิกส์ในอุดมคติ จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,500 คำ และไม่เกิน 2,000 คำ โดยผู้สมัครจะส่ง Portfolio และเรียงความมาพร้อมใบสมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

47
20 (566 )รหัสโครงการ 00410210101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ศิลปศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปกรรม/ทัศนศิลป์/หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • มีความสามารถโดดเด่นทางทัศนศิลป์โดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในการเข้าร่วม
  ประกวดแข่งขันในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เช่น การเป็นตัวแทน
  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับจังหวัดขึ้นไป การเข้าร่วมแสดงผลงาน
  ศิลปกรรมแห่งชาติ หรือ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์หรืองานแสดงศิลปกรรม
  ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือ ระดับชาติ ฯลฯ แสดงหลักฐานเป็นคำสั่งแต่งตั้งการเป็นตัวแทน
  เข้าร่วมกิจกรรม หรือประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรมหรือใบรับรองความสามารถทางทัศนศิลป์
  จากการประกวดแข่งขันในระดับจังหวัดขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ
 

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • ภาพผลงานที่สะท้อนทักษะความสามารถทางทัศนศิลป์ ขนาด A4 จำนวนรวม 10 -15 ภาพ ที่ประกอบด้วย
   ผลงานการวาดเส้น(Drawing) การจัดองค์ประกอบศิลป์ (Compositon) และด้านอื่น ๆ ตามความถนัด
   ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบประยุกต์ศิลป์ หรือ วิจิตรศิลป์ พร้อมลงลายเซ็นรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้สร้างสรรค์
   ผลงานด้วยตัวเองทุกภาพ
  • เอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษาที่รับรองความสามารถทางทัศนศิลป์ในการเป็นตัวแทน
   ของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถทางทัศนศิลป์ในระดับจังหวัด ภูมิภาค
   หรือระดับชาติ หรือ ใบประกาศนียบัตรที่รับรองความสามารถทางทัศนศิลป์ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค
   หรือระดับชาติ เช่น คำสั่งแต่งตั้งการเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม หรือประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
   ใบรับรองความสามารถทางทัศนศิลป์จากการประกวดแข่งขันในระดับจังหวัดขึ้นไป
  • เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ การจัดการเรียนการสอนศิลปะ ที่สะท้อนมุมมองทางศิลปะหรือศิลปศึกษาของผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 (5 เทอม)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถทางการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์
   ในการวาดเส้น (Drawing) และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านจิตรกรรมตามความถนัดของตนเองมาด้วย และหากผู้สมัคร
   ไม่สามารถแสดงทักษะการปฏิบัติงานได้เทียบเท่ากับผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (Porfolio) จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
  • หากผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครนำผลงานจริงที่ปรากฏในแฟ้มสะสมผลงานจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มาในวันสัมภาษณ์ด้วย
48
end.
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร