ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Registration Office Chiang Mai Universityเอกสารที่สามารถขอได้ผ่านระบบ ประกอบด้วย

  1. ใบระเบียนถาวร ฉบับภาษาอังกฤษ
  2. ใบระเบียนถาวร ฉบับภาษาไทย (สำหรับ นักศึกษา ป.ตรี ตั้งแต่ปี 50 ขึ้นไป เท่านั้น)
  3. หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาอังกฤษ
  4. หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาไทย
  5. ปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
  6. ใบแทนปริญญาบัตร

ติดต่อสำนักงาน

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทรศัพท์ : 053-948933, โทรสาร : 053-948950
อีเมล์ :
thanutchaphon@reg.cmu.ac.th,
tassanee@reg.cmu.ac.th,
thanadda@reg.cmu.ac.th,
mongkol@reg.cmu.ac.th

ส่งสำเนาเอกสารเพิ่มเติม...กรณีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) เฉพาะไฟล์ภาพ ที่เป็นนามสกุล .jpg, .png เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 Mb
สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เฉพาะไฟล์ภาพ ที่เป็นนามสกุล .jpg, .png เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 Mb

**รอการยืนยันภายในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. (ยืนยันกลับผ่านทาง Email)**