ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ย้อนกลับหน้าแรก

ส่งสำเนาเอกสารเพิ่มเติม...กรณีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) เฉพาะไฟล์ภาพ ที่เป็นนามสกุล .jpg, .png เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 Mb
สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เฉพาะไฟล์ภาพ ที่เป็นนามสกุล .jpg, .png เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 Mb

**รอการยืนยันภายในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. (ยืนยันกลับผ่านทาง Email)**