การลงทะเบียนกระบวนวิชา การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย และการลาพักการศึกษา
คลิกดู..ไฟล์เอกสาร

การดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2556

หัวข้อ การลงทะเบียนกระบวนวิชา การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย และการลาพักการศึกษา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 3 สำนักทะเบียนและประมวลผล