ลงทะเบียนกระบวนวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 เท่านั้น

กำหนดการ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. - 19 มิถุนายน 2564 เวลา 08:59 น.

Course enrollment
First Semester Academic Year 2021

Only new student

17 June 2021 Time 09:​00 a.m. - 19 June 2021 Time 08:59 a.m.

Go to Enrollment
url: https://regist.reg.cmu.ac.th

เข้าสู่เว็บไซต์หลักของสำนักทะเบียนฯ

Go to Website REG CMU

click here..