โปรดหลีกเลี่ยงการลงทะเบียน และการเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00-00.00 น. เนื่องจาก ITSC แจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย ดังลิงก์แนบ >> Link <<
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา / ลงทะเบียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2564

Course adding/dropping, course enrollment
First Semester Academic Year 2021
From 19 - 27 June 2021

Go to Enrollment
url: https://regist.reg.cmu.ac.th
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการวันที่ 21 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2564

University services enrollment
First Semester Academic Year 2021
From 21 June – 20 July 2021

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (For Graduate students)
Go to Enrollment for Service

เว็บไซต์หลักของสำนักทะเบียนฯ

Go to Website REG CMU

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

Go to New Student Registration
click here..