ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

Pre-enrollment announcement

Second Semester Academic Year 2021
September28, 2021 at 09.00 am.
Go to Enrollment at regist.reg.cmu.ac.th
url: regist.reg.cmu.ac.th
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
หรือต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ให้ดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม
ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Payment for full or additional tuition and fee.
First Semester Academic Year 2021
September 22 - October 1, 2021

เว็บไซต์หลักของสำนักทะเบียนฯ

Go to Website REG CMU

บริการสำหรับผู้ปกครอง
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (พิมพ์ใบเสร็จ)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำหรับผู้ปกครองล็อกอินเข้าสู่ระบบ