เข้าสู่เว็บไซต์หลักของสำนักทะเบียนฯ

Go to Website REG CMU

ลงทะเบียนล่วงหน้า
ภาคการศึกษาที่ 1/2564

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 3 พ.ค. - อาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 2564

Go to Enrollment 1/2021
url: https://regist.reg.cmu.ac.th