วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการ วันที่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2564

Course adding/dropping, course enrollment
Second Semester Academic Year 2021
November 6 -14, 2021
Go to Enrollment at regist.reg.cmu.ac.th
url: regist.reg.cmu.ac.th
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
หรือต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม
ไปจนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

Extending full or additional tuition and fee payment.
First Semester Academic Year 2021
until Friday, 8 October 2021
Go to Registration System

เว็บไซต์หลักของสำนักทะเบียนฯ

Go to Website REG CMU

บริการสำหรับผู้ปกครอง
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (พิมพ์ใบเสร็จ)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ขยายเวลาการชำระเงินไปจนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564
สำหรับผู้ปกครองล็อกอินเข้าสู่ระบบ