วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการวันที่ 5 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2564

Tuition fee payment
First Semester Academic Year 2021
From 5 July - 30 September 2021

Go to Registration System

เว็บไซต์หลักของสำนักทะเบียนฯ

Go to Website REG CMU

บริการสำหรับผู้ปกครอง
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
(พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กรณีที่ชำระด้วย QR CODE, Credit Cards)
กำหนดการวันที่ 5 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2564

สำหรับผู้ปกครองล็อกอินเข้าสู่ระบบ
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการวันที่ 21 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564

University services enrollment
First Semester Academic Year 2021
From 21 June – 31 July 2021

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (For Graduate students)
Go to Enrollment for Service
click here..