ขออภัยในความไม่สะดวก...ขณะนี้มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ระบบบางระบบไม่สามารถใช้งานได้ดีในขณะนี้

แหล่งข้อมูลการสอบปลายภาค (ประกาศคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งข้อมูลการสอบปลายภาค (ประกาศคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน) 2/2564

คณะมนุษยศาสตร์


คณะศึกษาศาสตร์


คณะวิจิตรศิลป์


คณะสังคมศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์

Announcement, Faculty of Nursing, Chiang Mai University No. 533/2023 Determine the schedules for the final examinations and appoint the invigilator committees for these examinations (First issue), First semester, Academic year 2023
Announcement, Faculty of Nursing, Chiang Mai University No. 618/2023 Determine the schedules for the final examinations and appoint the invigilator committees for these examinations (First issue), First semester, Academic year 2023
Announcement, Faculty of Nursing, Chiang Mai University No. 551/2023 Change of the schedule for the final examination, First semester, Academic year 2023
Announcement, Faculty of Nursing, Chiang Mai University No. 575/2023 Change of the schedule for the final examination (Second issue), First semester, Academic year 2023
คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 611 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (หลักสูตรปกติ)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องสอบปลายภาค กระบวนวิชา 554314 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค กระบวนวิชา 554314 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและห้องสอบปลายภาค กระบวนวิชา 555313 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 548 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคและปลายภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 1) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปกติ)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร


คณะบริหารธุรกิจ


คณะเศรษฐศาสตร์


คณะการสื่อสารมวลชน


คณะนิติศาสตร์


วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ


วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ


วิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย