ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 2/2563

url: regist.reg.cmu.ac.th


จันทร์ที่ 12 - อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 (เปิดระบบวันที่ 12 ต.ค. เวลา 9.00 น.)

สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
Go to Enrollment 2/2020

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักทะเบียน

url: www1.reg.cmu.ac.thสำหรับคณะ ภาควิชา อาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
Go to Website REG CMU