ประกาศผลการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2563

url:
studentplus.reg.cmu.ac.th


สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
Go to Academic Result

ประกาศผลการศึกษา วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
ลงทะเบียน 2/2563

url:
regist.reg.cmu.ac.th


สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
Go to Enrollment 2/2020

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. - อาทิตย์ที่ 6 ธ.ค 2563 (ปิดระบบ 23:59:59 น.)

เข้าสู่เว็บไซต์สำนักทะเบียน

url:
www1.reg.cmu.ac.th


สำหรับคณะ ภาควิชา อาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
Go to Website REG CMU