นักศึกษาระดับปริญญาตรี

Home > นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบงานทะเบียนให้บริการเกี่ยวกับ
 • ระบบลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา
 • ระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย
 • ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน สรุปผลการลงทะเบียน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล ดูผลการศึกษา(ดูเกรด)
 • ระบบลาพักการศึกษา ระบบลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 • ระบบขอถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W
 • ระบบขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น V
 • ระบบขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับขั้น I
 • พิมพ์ใบแจ้งผลการลงทะเบียน(มชท.50)
 • พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กรณีชำระเงินผ่าน QR code
 • และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษา
Login with CMU Account

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / กำหนดการสำคัญ

ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W ผ่านระบบออนไลน์
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (3/2563)
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 3/2563
กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 3/2563
ตารางสอบปลายภาคฤดูร้อน 3/2563
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 2/2563
กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 2/2563
ตาราง/สถิติ การประมวลผลการลงทะเบียนกระบวนวิชาระหว่างวัน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ตารางสอบกลางภาคโดยภาควิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 1/2563
กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 1/2563
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตารางสอบกลางภาคโดยภาควิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตารางการประมวลผล ภาคการศึกษาที่ 1/2563
วิธีการตั้งค่าส่งต่ออีเมลสำหรับ CMU Mail (@cmu.ac.th)

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือ / แนวปฏิบัติ

คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา
คู่มือการขอรับบริการ ปีการศึกษา 2563
คู่มือการลงทะเบียนเรียน (มชท.30) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน (มชท.30) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน (มชท.30) ปีการศึกษา 2563 (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน (มชท.30) ปีการศึกษา 2563 (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์
แนวปฏิบัติการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V)
ขั้นตอนการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V)
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนอักษร V เป็นการวัดและประเมินผล
คู่มือการใช้โปรแกรมการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W)
แนวปฏิบัติการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W)
คู่มือการใช้โปรแกรมการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
แนวปฏิบัติในการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)