บริการสำหรับอาจารย์

Home > บริการสำหรับอาจารย์

ระบบงานทะเบียนให้บริการเกี่ยวกับ

  • ระบบงานทะเบียนการศึกษา
  • ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน สถิติข้อมูล
  • ให้ความเห็นชอบในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในความดูแล
  • ให้ความเห็นชอบการถอนกระบวนวิชา (ดรอป W)
  • ให้ความเห็นชอบการขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับขั้น I
  • รายชื่อนักศึกษาในความดูแลที่ขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับขั้น I
  • ข้อมูลกระบวนวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบ
  • ประกาศและบริการอื่นๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษา เช่น รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในข่ายพ้นสถานภาพ ที่ต้องแก้ I แก้ P หรือไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / กำหนดการสำคัญ

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (3/2563)
(สำหรับระดับปริญญาตรี) ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 3/2563
(สำหรับระดับปริญญาตรี) กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 3/2563
(สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 3/2563
(สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน 3/2563
ตารางสอบปลายภาคฤดูร้อน 3/2563
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
(สำหรับระดับปริญญาตรี) ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 2/2563
(สำหรับระดับปริญญาตรี) กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 2/2563
(สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 2/2563
(สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2563
ตาราง/สถิติ การประมวลผลการลงทะเบียนกระบวนวิชาระหว่างวัน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ตารางสอบกลางภาคโดยภาควิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
(สำหรับระดับปริญญาตรี) ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 1/2563
(สำหรับระดับปริญญาตรี) กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 1/2563
(สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 1/2563
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตารางสอบกลางภาคโดยภาควิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตารางการประมวลผล ภาคการศึกษาที่ 1/2563
วิธีการตั้งค่าส่งต่ออีเมลสำหรับ CMU Mail (@cmu.ac.th)

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือ / แนวปฏิบัติ

คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา
คู่มือการขอรับบริการปีการศึกษา 2563
คู่มือการลงทะเบียนเรียน (มชท.30) ปีการศึกษา 2563 (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน (มชท.30) ปีการศึกษา 2563 (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการใช้โปรแกรมการให้ความเห็นชอบการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
แนวปฏิบัติในการให้ความเห็นชอบการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือการใช้ระบบการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) สำหรับอาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา
แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) สำหรับอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา
คู่มือการใช้ระบบการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) สำหรับคณะเจ้าของกระบวนวิชา
แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) สำหรับคณบดีเจ้าของกระบวนวิชา
แนวปฏิบัติ การเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
แนวปฏิบัติ การลาพักการศึกษา (สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติ การลาพักการศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
แนวปฏิบัติ การลาออกจากการเป็นนักศึกษา (สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติ การลาออกจากการเป็นนักศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)