นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Home > นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบงานทะเบียนให้บริการเกี่ยวกับ

 • ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน
 • ระบบลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา
 • ระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย
 • สรุปผลการลงทะเบียน ดูผลการศึกษา(ดูเกรด)
 • พิมพ์ใบแจ้งผลการลงทะเบียน(มชท.50)
 • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 • ระบบขอถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W
 • ระบบขอเข้าร่วมศึกษาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น V
 • ระบบขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับขั้น I
 • ข้อมูลส่วนบุคคล แก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ
 • บริการอื่นๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษา
สามารถเข้าใช้งานระบบงานทะเบียนการศึกษา ได้โดยการ Login with CMU Account ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / กำหนดการสำคัญ

ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W ผ่านระบบออนไลน์
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2564
รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ตารางสอบกลางภาค โดยภาควิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาค (สอบไล่) ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (3/2563)
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องการขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอเพิ่มกระบวนวิชา, การขอเปลี่ยนตอนหลังกำหนด, การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล ภาคฤดูร้อน 3/2563
กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน 3/2563
รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน 3/2563
ตารางสอบปลายภาคฤดูร้อน 3/2563

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

คู่มือ / แนวปฏิบัติ

คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา
คู่มือการขอรับบริการ
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์
แนวปฏิบัติการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V)
ขั้นตอนการขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V)
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนอักษร V เป็นการวัดและประเมินผล
คู่มือการใช้โปรแกรมการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W)
แนวปฏิบัติการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W)
คู่มือการใช้โปรแกรมการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
แนวปฏิบัติในการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม