หมายเหตุ: ปฏิทินกิจกรรมการศึกษานี้นำเข้าข้อมูลโดยสำนักทะเบียนฯ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมบางส่วนที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมด ให้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่าง หรือดาวน์โหลดโปรแกรมปฏิทินในรูปแบบ .ics เพื่อนำไปติดตั้งเพิ่มเติมได้

Invalid Ical URL [events

ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทิน
เสาร์ 19 มิถุนายน, 2021
 
 • วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 1/2564 (19 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2564)
 •  
 • วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W 1/2564 (19 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564)
 •  
 • วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาทุกระดับ 1/2564 (19 - 27 มิ.ย. 2564)
 • จันทร์ 21 มิถุนายน, 2021
   
 • วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ถึงบัณฑิตวิทยาลัย 1/2564
 •  
 • วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 1/2564 (21 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2564)
 •  
 • วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน 1/2564
 • พุธ 23 มิถุนายน, 2021
   
 • วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา S/2563
 • ศุกร์ 25 มิถุนายน, 2021
   
 • วันสุดท้ายของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชา ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล 1/2564
 • จันทร์ 28 มิถุนายน, 2021
   
 • วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทางระบบ Internet 1/2564 (28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2564)
 • อาทิตย์ 4 กรกฎาคม, 2021
   
 • วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา 1/2564
 • จันทร์ 5 กรกฎาคม, 2021
   
 • วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W 1/2564 (5 ก.ค. - 10 ก.ย. 2564)
 •  
 • วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 (5 - 9 ก.ค. 2564)