การจัดการการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 / Academic Affairs During COVID-19 Situation

Home > การจัดการการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 / Academic Affairs During COVID-19 Situation

การจัดการการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office Announcements

 • วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563  เปลี่ยนแปลงเป็น จันทร์ที่ 3 – ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 [link]
 • Registration for graduation period , summer 2020, has been changed to May 3 – 7, 2021 [link]

 • นักศึกษาปริญญาตรี : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอชำระค่าธรรมเนียม, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ, การขอเพิ่มกระบวนวิชา, การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนตอนหลังกำหนด [link]
 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา: การขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอเพิ่มกระบวนวิชา, การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนตอนหลังกำหนด [link]
 • For Undegraduate Students: Late Tuition Fee Payment, Late Course Enrollment, Late University Service Enrollment, Late Course adding, Late Section Changing and Enrollment for Grade V [link]
 • For Graduate Students: Late Tuition Fee Payment, Late Course Enrollment, Late University Service Enrollment, Late Course adding, Late Section Changing and Enrollment for Grade V [link]

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา: ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา เว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ [link] วันที่ 19 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2564 ชำระเงินผ่าน QR Code ผ่านระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ หรือ บัตรเครดิตที่กองคลัง
 • นักศึกษาปริญญาตรี. ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา เว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ [link] วันที่ 19-30 เมษายน 2564 ชำระเงินผ่าน QR Code ผ่านระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ หรือ บัตรเครดิตที่กองคลัง
 • For Graduate Students: Enroll at Registration System  [link] during April 19 – May 28, 2021. Pay with QR Code on the website or with credit card at Finance division, Office of the university
 • For Underraduate Students: Enroll at Registration System  [link] during April 19 – 28, 2021. Pay with QR Code on the website or with credit card at Finance division, Office of the university

เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน 2563 วันที่ 20 เม.ย. 64 (09.00 น.) – 25 เม.ย. 64 (23.59 น.) รายชื่อในไมโครซอฟท์ทีมจะถูกเพิ่มในวันถัดไป [link]

For summer session, students can add/drop during April 20 – 25, 2021. Students will be added into Microsoft Teams in the next day. [link]

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรูปแบบการสอนได้จากระบบงานทะเบียนการศึกษา >> ค้นหาข้อมูลกระบวนวิชาที่เปิดสอน [link] และติดตามข้อมูลอื่นๆ จากอาจารย์ผู้สอนได้จาก MS Teams (โปรดรอหลังลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน)

For summer session, students can confirm the class arrangement from Registration System >> Search for available course [link]. For class first contact, please access Microsoft Teams with your CMU IT account (please wait at least one day after enrollment)

สำนักทะเบียนและประมวลผล จะปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-30 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการให้ใช้ช่องทางการติดต่อแบบออนไลน์เป็นหลัก [link]

Due to the COVID-19 situation, Registration Counter Service will be closed April 9-30, 2021. We would like you to contact us via our online services or our website. [link]

ประกาศจากมหาวิทยาลัย
University Announcements

ระบบทุน COVID-19 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ยื่นคำร้อง 16 พค. – 15 มิ.ย. 2564 ข้อมูลติดต่อ 053-943800 ต่อ 2 หรือที่เว็บไซต์ https://scholarship.mis.cmu.ac.th/ 

Covid-19 Scholarship for Chiang Mai University will accept applications on May 16 – June 15, 2001, More information contact 053-943800  ext 2 or website https://scholarship.mis.cmu.ac.th/

 1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,250 บาท
 2. ลดค่าบำรุงหอพักนักศึกษา 10%

รายละเอียดเพิ่มเติม [link]

 1. Tution fee lowering fro 2,250 BHT
 2. Dormitory fee lowering for 10%

More information (in Thai) [link]

นักศึกษาและบุคลากร ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อทราบผลตรวจเป็นลบ

ขอให้กักแยกตนเองอย่างเข้มงวดต่อไปจนครบ 14 วัน

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ท้องเสีย
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส กรอกข้อมูลตามลิงก์นี้ https://cmu.to/COVID19MCounseling

หอบ เหนื่อย แจ้งที่เบอร์ 090-892-5623, 064-174-6183 [link]

For CMU students and staffs with high-risk exposure, if you have been contacted by the goverment officers that you have a negative result for COVID-19, please complete your 14 days self-quarantine. If you have any symptom of fever, cough, sore throat, running nose or diarrhea, please fill in your information here https://cmu.to/COVID19MCounseling . If you have problem breathing, please call 090-892-5623, 064-174-6183 [link]

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการตรวจ COVID-19 PCR TEST ให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16-17 เมษายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 • นักศึกษา 1,000 บาท
 • บุคลากร 1,300 บาท

จองคิวก่อนเข้ารับการตรวจ onsite.covidtestcnx.org

ชำระเงิน ณ วันที่เข้ารับการตรวจ โดยการโอนชำระแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่รับชำระด้วยเงินสด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [link]
064-3477513
063-8690570
line@:@covidtestcn

Faculty of Associated Medical Science will provide COVID-19 PCR TEST for CMU students (1,000 Baht Fee) at Sala Angkeow on April 16-17, 2021. Please reserve at onsite.covidtestcnx.org or contact 064-3477513, 063-8690570 or line@: @covidtestcn

หากนักศึกษาหรือบุคลากรได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ว่าผลตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. ให้อยู่ที่ห้องพักหรือโรงพยาบาลสนาม รอทีมแพทย์ติดต่อกลับ
 2. กรอกข้อมูลตามลิงก์ https://cmu.to/ReportCoV19PCRTest

หากมีอาการเหนื่อยหอบ โทร. 090-892-5623 หรือ 064-174-6183 [link]

For CMU students and staffs, if you have been contacted by the government officers that you have a positive result for COVID-19, please

 1. Stay at your place, waiting for the contact from the medical team
 2. Fill in the form https://cmu.to/ReportCoV19PCRTest

If you’ve breathing problem, please contact 090-892-5623 or 064-174-6183

 1. ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 2563 ยกเว้นในกรณีจำเป็นให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณา
 2. ให้จัดการสอบในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม [link]

 1. For summer 2020, all classes will be taken online.
 2. All examination will be taken in an appropriate format

More information (in Thai) [link]

สารสนเทศเพื่อการศึกษา
Academic Information

 • สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี/ For Undergraduate Students [link]
 • สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา/ For Graduate Students [link]

 • ปฏิทินการศึกษาภาษาไทย [link] 
 • Academic Calendar in English [link]

 • สายด่วน COVID-19 / CMU COVID-19 Hotline
  • Tel: 082-097-3957 , 082-017-5724 , 084-013-2624
  • FB: sddcmu [link] , cmuofficial [link]
  • Line@ : @cmuthailand
 • เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา / About Registraiton System
  • ขอเอกสารออนไลน์ /Online Document: [link]
  • ติดต่อทั่วไป/General Inquiries : FB:  [link]  / Tel: 05394-8901
 • เกี่ยวกับ Microsoft Teams/ About Microsoft teams -> ติดต่อ ITSC ที่/ Contact ITSC at ITSC One Stop Service [link]