วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์
เป็นเลิศในระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ภายใต้ค่านิยม “ RECORDS”
ปรัชญา
พัฒนาองค์กรและใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มีคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
ปณิธาน
สร้างความประทับใจในการให้บริการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ และบริการด้วยไมตรีจิต
พันธกิจ

1. จัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา และประสานงานการบริหารหลักสูตร ตารางสอน ตารางสอบ

2. จัดการและให้บริการอาคารเรียนรวมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

4. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ

6. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน และเพื่อเอื้ออำนวยต่อ การจัดการศึกษา

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้พึ่งพาตนเองได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินงานการรับบุคคลเข้าศึกษา ให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล และให้บริการข้อมูล ด้านประวัติ และทะเบียนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพัฒนาฐานข้อมูลระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาตามมาตรฐานสากล ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และระบบการศึกษาของประเทศ ให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ร่วมกับการสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร (Management Information System) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. เพื่อบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการให้บริการอาคารเรียนรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4. เพื่อให้บริการวิชาการด้านที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนการศึกษา การประมวลผลการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

5. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

6. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ

7. เพื่อมีส่วนร่วมในสังคมโลกในการจัดการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน และเพื่อเอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทุกๆ ด้าน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร ให้เกิดความคล่องตัว ร่วมกับการใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการมีส่วนร่วม เพื่อเป้าประสงค์สูงสุดของมหาวิทยาลัย และเพื่อการพึ่งพาตนเอง

สมรรถนะหลัก
ความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการระบบงานทะเบียน การประมวลผลการศึกษา และการบริการทะเบียนนักศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com