เกี่ยวกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2532

h-webreg-ok
ประวัติความเป็นมา
พ.ศ. 2507 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยระยะแรกงานนี้ขึ้นอยู่กับกองกลาง เรียกว่า “แผนกทะเบียน” การทำงานทำเป็นลักษณะ 1 หน่วย กล่าวคือ ทำงานผสมผสานกันตั้งแต่งานรับเข้าศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล งานธุรการ งานตรวจสอบและรับรองผล
พ.ศ. 2509 เมื่อมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้แยกแผนกทะเบียนออกจากกองกลาง แล้วตั้งชื่อใหม่เป็น “กองบริการการศึกษา” สังกัดสำนักงานอธิการบดี แต่การปฏิบัติงานก็ยังเป็น 1 หน่วยเหมือนระยะแรก
พ.ศ. 2518 กองบริการการศึกษา ได้ปฏิบัติงานเป็นการภายใน โดยแบ่งออกเป็น 6 งาน คือ

1.ฝ่ายธุรการ

2.ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

3.ฝ่ายรับลงทะเบียน

4.ฝ่ายบัตรระเบียนถาวร

5.ฝ่ายปริญญาบัตรและหนังสือรับรอง

6.ฝ่ายตารางสอน ตารางสอบ

พ.ศ. 2521 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีหนังสือ ที่ ทม. 0202/22481 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2521 แบ่งส่วนราชการของกองบริการการศึกษา ออกเป็น 4 สายงาน คือ

1.งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

2.งานตรวจสอบและรับรองผล

3. งานหลักสูตรและการสอน

4.งานธุรการ (และบริหารทั่วไป)

พ.ศ. 2527 กองบริการการศึกษา มีภาระงานเพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมขึ้นภายในกองบริการการศึกษาอีก 3 งาน เพื่อรองรับงานที่ขยายตัวมากขึ้น คือ

5.งานคัดเลือกและรับเข้าศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2527)

6.งานคอมพิวเตอร์ช่วยระบบทะเบียนการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 กันยายน 2527

7.งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2527)

พ.ศ. 2529 ทบวงมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบในหลักการ เป็น “โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนและประมวลผล” โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระยะที่ 6 (2530-2534) โดยแบ่งงานออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

1.ฝ่ายรับเข้าศึกษาและแนะแนวการศึกษา

2.ฝ่ายตารางสอนและตารางสอบ

3.ฝ่ายทะเบียนการศึกษา

4.ฝ่ายตรวจสอบและออกหนังสือสำคัญ

5.ฝ่ายสถิติและประมวลผลการศึกษา

6.ฝ่ายบริหารและธุรการ

พ.ศ. 2532 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 106 ตอนที่ 93 หน้า 9 ถึงหน้า 13 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2532 มีผลบังคับใช้วันที่ 10 มิถุนายน 2532

พ.ศ. 2538 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับอนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ฝ่ายงาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 112 ตอนพิเศษ 50 ง หน้า 3 ถึงหน้า 4 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2538 ดังนี้

 1. สำนักงานเลขานุการ
 2. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
 3. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
 4. ฝ่ายทะเบียนบัณฑิตศึกษา
 5. ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและรับเข้าศึกษา
 6. ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอน และตารางสอบ
 7. ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก หน้า 28 ถึงหน้า 57 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้มีการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับการแบ่งหน่วยงานออกเป็น 7 ฝ่าย ดังนี้

 1. สำนักงานสำนัก
 2. ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา
 3. ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ
 4. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี
 5. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
 6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา
 7. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

ต่อมามีการปรับการแบ่งส่วนงานในสำนักงานสำนัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ดังนี้
การแบ่งส่วนงานเดิม การแบ่งส่วนงานใหม่
1.  งานบริหารและธุรการ  1. งานบริหารทั่วไป

1) หน่วยสารบรรณ

2) หน่วยการเจ้าหน้าที่

3) หน่วยนโยบายและแผน

4) หน่วยอาคารสถานที่

1) หน่วยธุรการ

2) หน่วยบริหารงานบุคคล

3) หน่วยนโยบายและแผน

4) หน่วยพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

5) หน่วยการเงิน การคลัง

2.  งานคลังและพัสดุ   2. งานบริการและประกันคุณภาพ

1) หน่วยการเงินและบัญชี

2) หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

1) หน่วยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

2) หน่วยบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

วิสัยทัศน์ เป็นเลิศในระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ภายใต้ค่านิยม “ RECORDS”

พันธกิจ

1. จัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา และประสานงานการบริหารหลักสูตร ตารางสอน ตารางสอบ

2. จัดการและให้บริการอาคารเรียนรวมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

4. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ

6. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนและเอื้อต่อการจัดการศึกษา

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้พึ่งพาตนเองได้

ปรัชญา
พัฒนาองค์กรและใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มีคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
ปณิธาน
สร้างความประทับใจในการให้บริการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ และบริการด้วยไมตรีจิต
วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินงานการรับบุคคลเข้าศึกษา เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริการข้อมูลด้านประวัติ และทะเบียนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. เพื่อให้บริการอาคารเรียนรวม เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4. เพื่อให้บริการวิชาการด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับเข้าศึกษา และการประมวลผล

5. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

6. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ

7. เพื่อมีส่วนร่วมในสังคมโลกในการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพแวดล้อม

8. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับการใช้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม

สมรรถนะหลัก
ความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการระบบงานทะเบียน การประมวลผลการศึกษา และการบริการทะเบียนนักศึกษา

ตราสัญลักษณ์องค์กร

 

ค่านิยม ok (right records)

การบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล มีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสำนัก มีรองผู้อำนวยการทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมาย และได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบงานในฝ่ายต่าง ๆ ภายในสำนัก ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย

2. คณะกรรมการบริหารประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา  ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา กรรมการ
5. นางนุชรี จงแก้ววัฒนา กรรมการ
6. นางนิสากร สุทธิแป้น กรรมการ
7. นายอำนวย โพธินาม กรรมการ
8. นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล กรรมการ
9. นายมงคล ปินตาโมงค์ กรรมการ
10. นายพิเชฐ จันทรเสนาวงศ์ กรรมการ
11. นางวารุณี ศรีนาค เลขานุการ
12. นางพิไลพร วงศ์ภูงา ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางแสงสุรีย์ คำตุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างองค์กร

structure_thai

โครงสร้างการบริหาร

บริการด้วยไมตรี เทคโนโลยีก้าวไกล สร้างสรรค์ความประทับใจ มุ่งมั่นในคุณภาพ


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com