บุคลากร สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา

รักษาการหัวหน้าฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ชื่อ-สกุล : นายพิเชฐ จันทรเสนาวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : pichet@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8941

ชื่อ-สกุล : นายธนสาร เมืองสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : thanasan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8940
ชื่อ-สกุล : นายณรงค์เดช วิโรจน์สกลกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : naro@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8937
ชื่อ-สกุล : นายมรกต กาวินจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
อีเมล์ : morakot@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8940
ชื่อ-สกุล : นายนครินทร์ แก้วญานะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : nakarin@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8937
ชื่อ-สกุล : นายสังเวียน กุณา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : sungwein@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8939
ชื่อ-สกุล : นางสาวอสมา ต๊ะคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : asama@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8939
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงษ์ มังคละศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : natthapong@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8938
ชื่อ-สกุล : นายณัฐกรณ์   บัวเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : nuttakorn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8938
ชื่อ-สกุล : นายกันตพล  ศรีธิยศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : kantapon@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8938
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com