บุคลากร สังกัดฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

หัวหน้าฝ่าย ทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

ชื่อ-สกุล : นายอำนวย โพธินาม
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : amnuay@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8923

ชื่อ-สกุล : นายวันชัย ไทยยันโต
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : wanchai@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8925
ชื่อ-สกุล : นางสุลี กองศรี
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : sulee@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8924
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทิมา ทับไธสงค์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : jantima@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8926
ชื่อ-สกุล : นายจักรพงศ์ คิ้วดวงตา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : jakkrapong@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8927
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : piyarat@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8928
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ กลิ่นหอม
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : kanokwan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8927
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com