บุคลากร สังกัดสำนักงานสำนัก

เลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ชื่อ-สกุล : นางวารุณี ศรีนาค
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน ระดับชำนาญการ
อีเมล์ : warunee@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8906

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ชื่อ-สกุล : นางพิไลพร วงศ์ภูงา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
อีเมล์ : pilaip@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8907
หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ

ชื่อ-สกุล : นางแสงสุรีย์ คำตุ้ย
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : sangsure@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8913
ชื่อ-สกุล : นางสาวชุลีพร   บูรณสมภพ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : chuleeporn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8909
ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์   ใจวงศ์เพ็ญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ
อีเมล์ : somsak_j@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8911
ชื่อ-สกุล : นายชัชวาลย์   ทองคำ
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค ระดับชำนาญงานพิเศษ
อีเมล์ : chatch_c@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8911
ชื่อ-สกุล : นางอัมพร สงค์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : amporn_s@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8911
ชื่อ-สกุล : นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ
ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
อีเมล์ : saokaew@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8912
ชื่อ-สกุล : นางวิจิตรกานต์ อัศววุฒิไกร
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : wijitkan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8910
ชื่อ-สกุล : นายธนากร   ก้อนทองดี
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thanakorn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8901
ชื่อ-สกุล : นางจิดาภา โตทอง
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : jidapa@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8908
ชื่อ-สกุล : นางเสาวรีย์ บุญชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
อีเมล์ : saowaree@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8908
ชื่อ-สกุล : นางสาวลักขณา ทองคำมา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : luckana@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8913
ชื่อ-สกุล : นายกัมปนาท  สาณะเสน
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : kumpanat@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8912
ชื่อ-สกุล : นางสาวจินตนา  สิทธิเทพ
ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
อีเมล์ : jintana@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8912
ชื่อ-สกุล : นายพงศกร แสงทอง
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : pongsakorn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8952
ชื่อ-สกุล : นายพิจักษณ์ ปัญญาทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
อีเมล์ : phichak@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8952
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญจันทร์  ศรีวิชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
อีเมล์ : penchan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8910
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุมาลี จักร์เงา
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
อีเมล์ : sumalee@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8912
ชื่อ-สกุล : นายธีรยุทธ์  คิ้วดวงตา
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (เทคนิคและเครื่องยนต์)
อีเมล์ : theerayut@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8908
ชื่อ-สกุล : นายสมพงษ์   ไชยชนะ
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
อีเมล์ : sompong@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8948
ชื่อ-สกุล : นายสะอาด   แก้วป้อม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ : saard@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8911
ชื่อ-สกุล : นายวัลลภ  แก้วปัญญา
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
อีเมล์ : wanlop@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8948
  ชื่อ-สกุล : นายอุทัย   ใจดี
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
อีเมล์ : uthai@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8948
ชื่อ-สกุล : นายอินถา  ทิพย์คำมา
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
อีเมล์ : inta@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8945
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com