คณะผู้บริหาร

 

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา
อีเมล์ : todsaporn.p@cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8902

Google Calendar

 

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์
อีเมล์ : weenun.b@cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8903

Google Calendar

 

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล
อีเมล์ : ronachai.p@cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8904

Google Calendar

 

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา
อีเมล์ : pruet@eng.cmu.ac.th
เบอร์โทร  : 0-5394-8905

Google Calendar

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com