สัมมนาประเมินแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (รอบครึ่งปีหลัง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาบุคลากร เรื่อง การประเมินแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (รอบครึ่งปีหลัง) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของฝ่าย แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง และแผนกลยุทธ์ และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามแผนงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำแผนของสำนักทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอ สตาร์ ภูแล วัลเลย์ จังหวัดเชียงราย               

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com