อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือ Lean และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Show & Share

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเครื่องมือคุณภาพ Lean มาใช้ในการดำเนินงาน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Show & Share เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการนำเครื่องมือคุณภาพ Lean มาใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการพัฒนางานในรอบปี 2561 เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com