คณะเศรษฐศาสตร์ มช. ศึกษาดูงานการให้บริการแบบ One Stop Service

อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยเลขานุการสำนัก และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนากระบวนการการให้บริการที่เบ็ดเสร็จในจุดเดียวแบบ One Stop Service เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com