สำนักทะเบียนและประมวลผล สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นประธานเปิดการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2561 เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในกับการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com