สัมมนาเสริมสร้างความรู้ระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธานเปิดการสัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากประสบการณ์การทำงาน และร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานบริการการศึกษา บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษาจากคณะ บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com