อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดการความรู้ สามารถนำเทคนิค และวิธีการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com