มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562


ติดต่อสำนักทะเบียนฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (TCAS รอบที่ 5)

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) การรับตรงอิสระ (ที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนฯ) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยการ Login เข้าสู่ระบบรับสมัครโดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร (ประกาศรายชื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

ติดต่อเรา
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน โทรศัพท์
(ในวันและ
เวลาราชการ)
โทรสาร email
ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา  053-948914,
053-948915,
053-948916,
053-948917,
053-948918
053-948948 krabinoi@reg.cmu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริการการศึกษาคณะที่สนใจ
คณะมนุษยศาสตร์ 053-943220,
053-943296
053-943220 p.pilakanta@gmail.com
คณะศึกษาศาสตร์ 053-944213,
053-944214
053-221283,
053-944251
phanravee.s@cmu.ac.th
คณะวิจิตรศิลป์ 053-944805,
053-944812
053-211724 napadol@finearts.cmu.ac.th
คณะสังคมศาสตร์ 053-943520 053-222763 nouynat_dang@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์ 053-222180,
053-943316,
053-943315
053-222268,
053-892274
kanittha.l@cmu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 053-944179,
053-944175
053-942044 sutatku@hotmail.com
คณะแพทยศาสตร์ 053-935262,
053-935263,
053-935271
053-936207 pattama.m@cmu.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ 053-944641,
053-944642
053-944666 sutthineeintha@gmail.com
คณะทันตแพทยศาสตร์ 053-944420,
053-944427
053-222844,
053-944483
s.panyakaew@hotmail.com
คณะเภสัชศาสตร์ 053-944323 053-944323 uraiwan.e@cmu.ac.th
คณะเทคนิคการแพทย์ 053-935075 053-935072 tuanjai.ph@cmu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์ 053-935025,
053-949078
053-894172 sujika.p@cmu.ac.th
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 053-948208
097-9646999
053-948206 ouwimol@gmail.com
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 053-948009 053-948065 g4422852@gmail.com
คณะบริหารธุรกิจ 053-942110,
053-942124
053-892691 nittaya.cmu@gmail.com
คณะเศรษฐศาสตร์ 053-942213,
053-942250,
099-1542762
053-942202 monlika14@gmail.com
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 053-942816 053-221448,
053-942816
nattikan.k@cmu.ac.th
คณะการสื่อสารมวลชน 053-942703 053-942704 piyawanhuhu@hotmail.com
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 053-942960,
053-942987,
053-942983
053-942988 suntharit@gmail.com
คณะนิติศาสตร์ 053-942917,
053-942918
053-942914 pratharn.s@cmu.ac.th
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 053-942645,
053-941801
053-941803 maliwan.camt77@gmail.com,
maliwan.c@cmu.ac.th
วิทยาลัยนานาชาติและนวัตกรรมดิจิทัล 053-942604,
053-942605,
053-942606,
053-942607,
053-942608,
053-942609
053-942607 usanee.maey@gmail.com
งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา 053-943063

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

TCAS รอบที่ 1

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 2

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 3

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 4

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 5

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

IPAS


อื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบการรับเข้าศึกษาแบบเดิม กับระบบใหม่ Thai university Central Admission System (TCAS) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร

TCAS รอบที่ 2ประกาศระเบียบการรับสมัคร

TCAS รอบที่ 1

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 2

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 3

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 4

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 5

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

IPASดาวน์โหลดเอกสารการแนะแนว
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษาโทร (053) 948914-18