มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566
Undergraduate Admission for the Academic Year 2023


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ


ติดต่อสอบถามคุณสมบัติการรับสมัครเพิ่มเติม

ย้อนกลับหน้าหลัก

คณะ/หน่วยงาน โทรศัพท์ (ในวันและเวลาราชการ) โทรสาร เว็บไซต์ Email Facebook /เพจFacebook ID Line
คณะมนุษยศาสตร์ 0-5394-3274 0-5394-3220 Link website supaporn.mano@cmu.ac.th, nannaphat.k@cmu.ac.th งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ @human-cm
คณะศึกษาศาสตร์ 0-5394-4214 ต่อ 15-16 0-5322-1283 Link website bachelor.edu.cmu@gmail.com คณะศึกษาศาสตร์ มช. -ไม่มี-
คณะวิจิตรศิลป์ 0-5394-4812 0-5321-1724 Link website -ไม่มี- FINEARTSCMU -ไม่มี-
คณะสังคมศาสตร์ 0-5394-3520, 0-5394-3503 0-5394-3503 Link website soc_edserv@cmu.ac.th Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University -ไม่มี-
คณะวิทยาศาสตร์ 0-5394-3315 0-5322-2268 Link website acad.scicmu@gmail.com งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช. @scicmu
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-5394-4179 ต่อ 118, 119 ไม่มี Link website sutatku@hotmail.com Entaneer Academy -ไม่มี-
คณะแพทยศาสตร์ 0-5393-5263 0-5393-6207 Link website regismed@cmu.ac.th หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ไม่มี-
คณะเกษตรศาสตร์ 0-5394-4641 ถึง 4 ต่อ 113 0-5394-4666 Link website edu.agri@cmu.ac.th คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (@PrAgricultureCMU) @txq5858h
คณะทันตแพทยศาสตร์ 0-5394-4477 0-5394-4483 Link website wachiraporn.ka@cmu.ac.th งานบริการการศึกษาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. -ไม่มี-
คณะเภสัชศาสตร์ 0-5394-4323 0-5394-4323 Link website saowaluk.chai@cmu.ac.th และ uraiwan.e@cmu.ac.th หน่วยทะเบียนฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช. -ไม่มี-
คณะเทคนิคการแพทย์ 0-5393-5075 , 0-5393-6020 0-5393-6042 Link website edserv.amscmu@gmail.com คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Associated Medical Sciences -ไม่มี-
คณะพยาบาลศาสตร์ 0-5393-5025 ต่อ 11 0-5389-4172 Link website fon.edu@cmu.ac.th, academic.fon@gmail.com Faculty of Nursing, Chiang Mai University - คณะพยาบาลศาสตร์ มช. @nursecmu
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0-5394-8208 , 097-9646999 0-5394-8206 Link website agroedserv@gmail.com คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. Fanpage @agrocmu
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0-5394-8009 0-5394-8065 Link website edvetcmu@gmail.com คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ไม่มี-
คณะบริหารธุรกิจ 0-5394-2110, 0-5394-2124 0-5389-2691 Link website -ไม่มี- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ มช. -ไม่มี-
คณะเศรษฐศาสตร์ 0-5394-2213 0-5394-2202 Link website phitcha.no@gmail.com งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มช. -ไม่มี-
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0-5394-2816 0-5394-2828 Link website Nattikan.k@cmu.ac.th Faculty of Architecture Chiang?mai University -ไม่มี-
คณะการสื่อสารมวลชน 0-5394-2703 ต่อ 197,155 0-5394-2704 Link website masscomm@cmu.ac.th คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ไม่มี-
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0-5394-1851 0-5394-1876 Link website POLSCI@CMU.AC.TH งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา Pol-sci มช. -ไม่มี-
คณะนิติศาสตร์ 0-5394-2917 0-5394-2914 Link website mytcas.lawcmu@gmail.com งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ไม่มี-
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 0-5392-0299 ต่อ 0 0-5394-1803 Link website prcamt@camt.info CAMT College of Arts Media and Technology วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี @camtcmu
วิทยาลัยนานาชาติและนวัตกรรมดิจิทัล 0-5394-3711 ถึง 12 0-5394-3713 Link website icdi@cmu.ac.th และ sureeporn.t@cmu.ac.th CMU International College of Digital Innovation zsunn
งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา 0-5394-3063 0-5394-3058 -ไม่มี- งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ไม่มี-


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร