มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ


กรอกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)...คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับบุคคลที่เป็นทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบทางวิชาการ ฯ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) เพิ่มเติม ในวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2561
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบ 5 เพิ่มเติม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.finearts.cmu.ac.th
รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์)
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ การสมัคร TCAS รอบที่ 5 /ข้อมูลการรับสมัครสามารถเข้าดูได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS รอบที่ 5
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 เพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (TCAS รอบที่ 5 รับตรงผ่านวิทยาลัยนานาชาติฯ)
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 Admission
กำหนดการตรวจสุขภาพ TCAS รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบ TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3-5 ตามที่ ทปอ.ขยายเวลารับสมัครฯ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการตรวจสุขภาพ TCAS รอบที่ 3 (ปรับปรุง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพนักเรียนในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
TCAS รอบที่ 3 สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่องานบริการการศึกษาคณะที่ท่านสนใจ (หมายเลขโทรศัพท์)
ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3
ปรับเลื่อนวันการส่งเอกสารแนบเพิ่มเติม TCAS รอบที่ 3 ไปรษณีย์ EMSเท่านั้น (เฉพาะบางคณะ ให้อ่านระเบียบการฯ/แนบท้ายประกาศ)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลังเคลียริ่งเฮาส์ TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การปรับเปลี่ยนจำนวนรับในระบบ TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสมัครรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ต้องสมัครผ่านทาง เว็บไซต์ tcas.cupt.net เท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

การชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การแถลงข่าว เรื่อง การรับสมัครคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Thai university Central Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบการรับเข้าศึกษาแบบเดิม กับระบบใหม่ Thai university Central Admission System (TCAS) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ระเบียบการรับสมัคร

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ทั้งนี้กำหนดการรับนักศึกษาฯ รอบที่ 3-5 มีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูรายละเอียดที่ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ การสมัคร TCAS รอบที่ 5 /ข้อมูลการรับสมัครสามารถเข้าดูได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 เพิ่มเติม
โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ดำเนินการโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ดำเนินการโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เอกสารแนบท้ายประกาศการคัดเลือกฯ ที่ดำเนินการโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบที่ 1
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ รอบที่ 3
หนังสือรับรองอาชีพ บิดา/มารดา ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ปีการศึกษา 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ รอบที่ 2
จำนวนที่นั่งที่จัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในแต่ละจังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 เพิ่มเติม
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด
กำหนดการคัดเลือกฯ รอบที่ 2
กำหนดการคัดเลือกฯ รอบที่ 1
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ รอบที่ 4
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ รอบที่ 1
การจัดสอบวิชาเฉพาะ
เอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
เอกสารแนบท้ายประกาศการคัดเลือกฯ ที่ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ (รับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านฯ)
เอกสารแนบท้ายประกาศการคัดเลือกฯ ที่ดำเนินการโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ)
เอกสารแนบท้ายประกาศการคัดเลือกฯ ที่ดำเนินการโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์)
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
เอกสารแนบท้ายประกาศการคัดเลือกฯ ที่ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์
เอกสารแนบท้ายประกาศโครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ และระดับชาติ

ดาวน์โหลดเอกสารการแนะแนว

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 2
ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 1
ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน
ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 สำหรับโรงเรียน
ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษาโทร (053) 948914-18