มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ค้นหารหัส ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "103" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ รหัส TCAS ชื่อคณะสาขา รอบ โครงการ วิชาที่ใช้คัดเลือก เกณฑ์ขั้นต่ำ คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนผู้สมัคร
1 00440101101 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

เกณฑ์ขั้นต่ำ
O-NET ภาษาอังกฤษ = 50
5 15,000 0
2 00440101201 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

เกณฑ์ขั้นต่ำ
O-NET ภาษาอังกฤษ = 50
5 15,000 0
3 00440102102 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส = 30
6 15,000 0
4 00440104104 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

10 15,000 0
5 00440105105 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติที่ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค์ต่อผู้เรียน

องค์ประกอบ
9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

25 15,000 0
6 00440106112 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

50 15,000 0
7 00440108108 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

7 15,000 0
8 00440109109 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ = 20
8 15,000 0
9 00440109209 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ = 20
7 15,000 0
10 00440110110 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

10 15,000 0
11 00440111111 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น = 30
3 15,000 0
12 00440112113 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน = 30
4 15,000 0
13 00440113115 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
6.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม รูปแบบที่ 1

5 15,000 0
14 00440114117 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

7 15,000 0
15 00440192115 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
6.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม รูปแบบที่ 1

10 28,000 0
16 00440193113 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน = 30
12 28,000 0
17 00440301110 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

30 15,000 0
18 00440302102 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

9 15000 0
19 00440303103 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

30 15,000 0
20 00440304104 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

22 15,000 0
21 00440305105 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

5 15,000 0
22 00440305205 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

6 15,000 0
23 00440306107 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

26 28,000 0
24 00440307108 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

26 30,000 0
25 00440308109 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

30 15,000 0
26 00440308209 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

5 15000 0
27 00440309111 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มศิลปศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

8 15,000 0
28 00440401101 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท) และตาบอดสี

องค์ประกอบ
9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

20 15,000 0
29 00440401201 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท) และตาบอดสี

องค์ประกอบ
9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

7 15000 0
30 00440403103 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

10 15,000 0
31 00440403203 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

10 15,000 0
32 00440407109 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

4 15000 0
33 00440407209 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
9.2.1 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

8 15000 0
34 00440501100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

17 16,000 0
35 00440502100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

13 16,000 0
36 00440503100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

28 16,000 0
37 00440504104 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

13 16,000 0
38 00440505113 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

8 16,000 0
39 00440506100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

15 16,000 0
40 00440507103 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 16,000 0
41 00440508314 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 16000 0
42 00440571415 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

16 35000 0
43 00440601101 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ = 30
15 16,000 0
44 00440602102 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ = 30
20 16,000 0
45 00440603103 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ = 30
10 16,000 0
46 00440604104 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ = 30
20 16,000 0
47 00440605105 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ = 30
25 16,000 0
48 00440606106 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ = 30
5 16,000 0
49 00440608108 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ = 30
12 16,000 0
50 00440671110 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ = 30
10 50,000 0
51 00440680105 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
คะแนนรวม 16,000 คะแนนขึ้นไป

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์ขั้นต่ำ
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ = 30
10 50,000+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า 20,200 บาท 0
52 00440690105 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

10 35,000+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า 20,000 บาท 0
53 00440691104 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

30 35,000+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า 20,000 บาท 0
54 00440692108 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

15 35,000+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า 20,000 บาท 0
55 00440693102 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

20 35,000+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า 20,000 บาท 0
56 00440801101 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ (เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

75 16,000 0
57 00440802102 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ (เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

140 16,000 0
58 00441001101 คณะเภสัชศาสตร์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น 2.ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา

องค์ประกอบ
1.3 เภสัชศาสตร์

เกณฑ์ขั้นต่ำ
O-NET ภาษาไทย = 30
O-NET สังคมศึกษา = 30
O-NET ภาษาอังกฤษ = 30
O-NET คณิตศาสตร์ = 30
O-NET วิทยาศาสตร์ = 30
GAT วิชาความถนัดทั่วไป = 25
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ = 25
55 20,000 0
59 00441101101 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
1.ไม่มีโรคประจำตัวหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 2.ผ่านการตรวจร่างกาย ตรวจตาบอดสี และทดสอบจิตวิทยาตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

องค์ประกอบ
1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

25 20,000 0
60 00441102102 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
1.ไม่มีโรคประจำตัวหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 2.ผ่านการตรวจร่างกาย ตรวจตาบอดสี และทดสอบจิตวิทยาตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

องค์ประกอบ
1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

17 20,000 0
61 00441103103 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
1.ไม่มีโรคประจำตัวหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 2.ผ่านการตรวจร่างกาย ตรวจตาบอดสี และทดสอบจิตวิทยาตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

องค์ประกอบ
1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

17 20,000 0
62 00441104104 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
1.ไม่มีโรคประจำตัวหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 2.ผ่านการตรวจร่างกาย และทดสอบจิตวิทยาตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

องค์ประกอบ
1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 20,000 0
63 00441201101 คณะพยาบาลศาสตร์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติด้านสุขภาพ ดูรายละเอียดที่ http://www.nurse.cmu.ac.th/web/Admission.aspx

องค์ประกอบ
1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

25 20,000 0
64 00441280101 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติด้านสุขภาพ ดูรายละเอียดที่ http://www.nurse.cmu.ac.th/web/Admission.aspx

องค์ประกอบ
1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

5 45,000 บาท+ค่าขึ้นทะเบียนนศ.แรกเข้า 20,200 บาท 0
65 00441301101 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ (เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

7 16,000 0
66 00441302102 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ (เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

15 16,000 0
67 00441303104 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ (เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

15 16,000 0
68 00441304105 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ (เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

36 16,000 0
69 00441305103 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ (เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

61 16,000 0
70 00441306106 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... คุณสมบัติเฉพาะ
รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

องค์ประกอบ
กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ (เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

49 35,000 0
71 00441401101 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

30 20,000 0
72 00441501100 คณะบริหารธุรกิจ 4 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ... องค์ประกอบ
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

80 15,000 0
73 00441502101 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ หลักสูตรสามภาษา 4 รอ