มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

และหรือ ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "216" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม
ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
1 (443)รหัสโครงการ 00410101101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 29 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
คุณสมบัติเฉพาะ มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. CMU-eTEGs 70
2. CU-TEP 75
3. TU-GET 700
4. IELTS 6
5. TOEFL iBT 78
6. TOEFL ITP 500
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล) มีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
  1 ประวัติส่วนตัว
  2 ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
  หรือเอกสารรับรองการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน
  หมายเหตุ : ห้ามสแกนย่อ ใบแสดงผลการเรียน ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก และประกาศนียบัตรต่างๆ ลงใน portfolio ขอให้ถ่ายสำเนาขนาดเท่าจริงเพื่อแสดงข้อมูลที่ชัดเจนตรวจสอบได้

207
2 (778)รหัสโครงการ 00410102101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 13 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
มีความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส DELF ไม่ต่ำกว่าระดับ A2 (คะแนนไม่น้อยกว่า 75 ส่วน 100) หรือ
เคยศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม, รางวัลชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. สุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส หรือ 2. การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส/ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส หรือ 3. การเขียนตามคำบอก หรือ 4. การเขียนบรรยายภาพ 
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาฝรั่งเศส ไม่น้อยกว่า 4.00
มีหน่วยกิตรายวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ประวัติส่วนตัว

  2. ประกาศนียบัตร DELF A2 (คะแนนไม่น้อยกว่า 75 ส่วน 100) หรือสูงกว่า

  3. เอกสารรับรองการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือ ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ

  4. ประกาศนียบัตรรางวัลยอดเยี่ยม, รางวัลชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้: สุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส หรือ การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส/ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส หรือ การเขียนตามคำบอก หรือ การเขียนบรรยายภาพ

29
3 (939)รหัสโครงการ 00410104101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ประวัติศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 13 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
มีความสามารถในการเขียนบทความขนาดสั้น

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสาร

  กิจกรรมเกี่ยวข้องกับ วิชาประวัติศาสตร์ หรือ วิชาอื่น ๆในสายสังคมศาสตร์ 

 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  บทความขนาดสั้นในหัวข้อเรื่อง "ทำไมคุณถึงเลือกเรียนวิชาประวัติศาสตร์" จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4

   

27
4 (787)รหัสโครงการ 00410105101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา บ้านและชุมชน
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอรอบนอกอำเภอเมือง ในพื้นที่ 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียน และมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ประวัติส่วนตัว

  2. ผลงานสะสมของกิจกรรมด้านจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อชุมชน

 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)

64
5 (792)รหัสโครงการ 00410106101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา สารสนเทศศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
  1. ประวัติส่วนตัว
  2. ผลงานสะสมของกิจกรรมด้านจิตอาสา (ถ้ามี)

 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจจะได้รับรางวัล ระดับประเทศ ภูมิภาค หรือจังหวัด) โดยให้ส่งเอกสารเพียง 3 กิจกรรมที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม

43
6 (796)รหัสโครงการ 00410108101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ปรัชญา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการนักคิดเพื่อสังคม )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 18 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
วิธีการคัดเลือก
1. ขั้นตอนที่ 1
1.1 พิจารณาตามคุณสมบัติของผู้สมัครโดยเรียงลำดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากมากไปหาน้อย
1.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
2. ขั้นตอนที่ 2 
2.1 สอบสัมภาษณ์
2.2 พิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงานในการดำเนินโครงการเพื่อสังคม
2.3 คะแนนสอบสัมภาษณ์  
เป็นประธานโครงการฯ หรือเป็นผู้รับผิดชอบสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร
หมายเหตุ : ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาปรัชญาตามโครงการนักคิดเพื่อสังคมแล้ว จะไม่สามารถย้ายสาขาวิชาและคณะได้ เว้นเสียแต่จะลาออก

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ประวัติส่วนตัว
  2. หลักฐานการเป็นประธานโครงการฯ หรือเป็นผู้รับผิดชอบสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

20
7 (1018)รหัสโครงการ 00410109101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา จิตวิทยา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (จิตวิทยาคลินิก )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 12 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นและการได้ยิน เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
     1. ประวัติส่วนตัว
     2. ประวัติการศึกษา
     3. วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
     4. รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
     5. ส่งความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร

284
8 (945)รหัสโครงการ 00410109101020

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา จิตวิทยา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 12 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นและการได้ยิน เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
     1. ประวัติส่วนตัว
     2. ประวัติการศึกษา
     3. วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
     4. รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
     5. ส่งความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร

74
9 (810)รหัสโครงการ 00410110101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาไทย
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการพัฒนานักศึกษาที่มีทักษะทางด้านภาษาไทย )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
มีผลงานทางด้านภาษาไทยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 1. มีผลงานด้านร้อยแก้ว หรือ ร้อยกรองหรือคำประพันธ์ล้านนาที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ 2. มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทยด้านการพูด เคยประกวดสุนทรพจน์ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ รับทุนสนับสนุนการศึกษาในปีการศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 1 ทุน มูลค่า 5,000 บาท
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในเขตพัฒนาล้านนา 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน
ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
     1. ประวัติการเรียน การศึกษา
     2. การทำกิจกรรม
     3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
24
10 (816)รหัสโครงการ 00410111101012

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 13 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.75
 • มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
คุณสมบัติเฉพาะ 1. มีผลคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญีปุ่น (JLPT) ระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร
2. วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาโดยคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามคุณสมบัติของผู้สมัคร และผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับและผลคะแนนตามข้อ 1 ข้างต้น โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย


ไม่เป็นผู้มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  1 ผลงานสะสมด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
  2 ส่งความเรียง (Essay) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วยฟอนท์ Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 โดยระบุเนื้อหาดังนี้
           2.1 สาเหตุที่ต้องการเรียนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           2.2 ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยทำ อันเป็นประโยชน์หรือช่วยทำให้ท่านสามารถเรียนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สำเร็จลุล่วง
           2.3 จุดมุ่งหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ใบรับรองแพทย์

  ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

  โดยดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://japanese.human.cmu.ac.th

  (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบรับรองแพทย์ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน)

 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ในระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องนำใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ฉบับจริง มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

59
11 (819)รหัสโครงการ 00410112101012

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาจีน
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.50
 • มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาโดยคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามคุณสมบัติของผู้สมัคร และผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ซึ่งมีผลคะแนน 200 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีนที่สูงกว่า HSK ระดับ 4
ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
      1. ประวัติส่วนตัว
      2. สำเนาเกียรติบัตร หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีน 

 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  สำเนาผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ซึ่งมีผลคะแนน 200 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีนที่สูงกว่า HSK ระดับ 4 มาพร้อมใบสมัคร และผลสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน HSKK (ถ้ามี)


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • ใบรับรองแพทย์
131
12 (106)รหัสโครงการ 00410114101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
คุณสมบัติเฉพาะ รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น  
ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น ช่วยเหลือตัวเองได้

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
     1. ประวัติการเรียน การศึกษา
     2. การทำกิจกรรม
     3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ

10
13 (1197)รหัสโครงการ 00410181996010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ INTAKE1

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55,000 บาท
IPAS รอบ 1 17 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ

  เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

0
14 (823)รหัสโครงการ 00410193101012

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาจีน
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท
TCAS รอบ 1 11 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาโดยคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามคุณสมบัติของผู้สมัคร และผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ซึ่งมีผลคะแนน 200 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีนที่สูงกว่า HSK ระดับ 4
ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
  1. ประวัติส่วนตัว
  2. สำเนาเกียรติบัตร หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีน

   

 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  สำเนาผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ซึ่งมีผลคะแนน 200 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีนที่สูงกว่า HSK ระดับ 4 มาพร้อมใบสมัคร และผลสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน HSKK (ถ้ามี)


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • ใบรับรองแพทย์
46
15 (1172)รหัสโครงการ 00410201107010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ประถมศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (ครูรัก(ษ์)ถิ่น )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
TCAS รอบ 1 31 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

  เป็นไปตามประกาศของคณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562
3. อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ย ไม่ถึง 3,000 บาท/คน/เดือน หรือไม่ถึง 36,000 บาท/คน/ปี
4. บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2567 ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัครตามบัญชีรายชื่อภูมิลำเนา (ดูข้อมูลได้ที่เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา)
5. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่ต่ำกว่า 2.50
6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน
7. มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
8. ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
9. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
การสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2. ค่าที่พัก 
3. ค่าครองชีพรายวัน
4. ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น
ติดตามประกาศรับสมัครทาง https://kruraktin.edu.cmu.ac.th/
หน่วยทะเบียนปริญญาตรี 053-944 214
เงื่อนไขการรับทุน
1. เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามโครงการแล้ว จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นที่เป็นภูมิลำเนาของตน ตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี
2. ในกรณีที่ผู้รับทุนยุติการเรียน หรือเรียนไม่จบตามหลักสูตร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามจำนวนที่รับไปทั้งหมด
3. กรณีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลไม่ครบตามกำหนดเวลา 6 ปี โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามจำนวนที่รับไปทั้งหมด โดยปรับลดสัดส่วนลงตามระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการไปแล้ว
4. กรณีอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ กสศ. จะเป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาด และคำวินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญาผู้รับทุนต่อไป
0
16 (590)รหัสโครงการ 00410202101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
TCAS รอบ 1 8 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
1. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น และกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาในโรงเรียน โรงพยาบาล สวนสัตว์ วัด และหน่วยงานต่าง ๆ 2. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างน้อย 7 ประเภท โดยต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน 3. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ นอกโรงเรียน อย่างน้อย 7 ประเภท โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ 4. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการร้องเพลง (ทดสอบในวันสัมภาษณ์) 5. เป็นนักเรียนผู้มีทักษะการสังเกต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวิเคราะห์ดี
ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาปฐมวัย

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

82
17 (595)รหัสโครงการ 00410202101020

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
TCAS รอบ 1 8 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
1. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น และกิจกรรมในลักษณะ
จิตอาสาในโรงเรียน โรงพยาบาล สวนสัตว์ วัด และหน่วยงานต่าง ๆ
2. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างน้อย 7 ประเภท โดยต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน
3. เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ นอกโรงเรียน อย่างน้อย 7 ประเภท โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ
4. เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการร้องเพลง (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
5. เป็นนักเรียนผู้มีทักษะการสังเกต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวิเคราะห์ดี
ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

16
18 (1037)รหัสโครงการ 00410202106010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนพิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
TCAS รอบ 1 4 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น (เห็นเลือนราง ไม่มีภาวะพิการซ้อน) 
2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (ไม่มีภาวะพิการซ้อน) 
3. มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เข้าร่วมทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชนจนถึงระดับประเทศ (ถ้ามี)
4. อื่นๆ 
    - ให้ผู้สมัคร ส่งโครงการจิตอาสา อย่างน้อย 1 โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทัศนคติของคนในสังคมที่เปิดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่คนพิการ (ให้เตรียมมาในวันสัมภาษณ์)  
ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ

 • บัตรประจำตัวผู้พิการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

1
19 (919)รหัสโครงการ 00410204101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ภาษาไทย
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
1. มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถทางภาษาไทยระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาแนบ
2. ส่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านภาษาไทยที่นอกเหนือจากผลงานที่ระบุในแฟ้มสะสมงาน เช่น ผลงานเขียน รายงานโครงการภาษาไทย รายงานโครงงานภาษาไทย สื่อหรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านภาษาไทยเป็นต้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

244
20 (921)รหัสโครงการ 00410205101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
TCAS รอบ 1 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
1. มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาแนบ
2. ส่ง statement of purpose แนะนำตนเองที่มีเนื้อหากล่าวถึงความฝันที่จะเป็นครูภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษความยาวพิมพ์ไม่เกิน 1 หน้า A4 หรือ 350 คำ หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

190
end.
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร