มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.20 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

และหรือ ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "678" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม
ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
1 (236 )รหัสโครงการ 00410101101010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 35 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
 • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
   • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ โดยเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) ในหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
    
 • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (เช่น GED)  
 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
  • คุณสมบัติเฉพาะ : มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   1. CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
   2. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
   3. TU-GET ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน
   4. IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 6 
   5. TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 78 คะแนน
   6. TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล) มีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติส่วนตัว
   2. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือ
   3. เอกสารรับรองการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน
   • หมายเหตุ :
    1. ห้ามสแกนย่อ ใบแสดงผลการเรียน ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือกลงใน portfolio
    2. ถ่ายสำเนาประกาศนียบัตรต่าง ๆ เท่าขนาดจริงเพื่อแสดงข้อมูลที่ชัดเจน ตรวจสอบได้
    3. สะท้อนความสามารถที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯ ไม่เน้นความสวยงาม
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  210
  2 (245 )รหัสโครงการ 00410102101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาฝรั่งเศส
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 3.75
  • มีหน่วยกิตรายวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   1. มีความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส DELF A2 (ไม่น้อยกว่า 60 ส่วน 100) หรือ
   2. เคยศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ 
   3. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม /รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถานทูตฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทใดประเภทหนึ่ง (ออนไลน์หรือออนไซต์) ดังต่อไปนี้
    1. การแข่งขันทักษะ ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน ภาษาฝรั่งเศส หรือ
    2. การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส / ความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส

   


  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติส่วนตัว
   2. ประกาศนียบัตร DELF A2 (คะแนนไม่น้อยกว่า 60 ส่วน 100) หรือ
   3. เอกสารรับรองการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือ ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือ
   4. ประกาศนียบัตรรางวัลยอดเยี่ยม /รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หรือรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถานทูตฝรั่งเศส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทใดประเภทหนึ่ง (ออนไลน์หรือออนไซต์) ดังต่อไปนี้
    • การแข่งขันทักษะ ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน ภาษาฝรั่งเศส หรือ
    • การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส / ความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  24
  3 (252 )รหัสโครงการ 00410104101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ประวัติศาสตร์
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 30 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
    • เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ โดยเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน,US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ,UK) ในหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
     
  • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
   • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
   • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (เช่น GED)  
  • มีความสามารถในการเขียนบทความขนาดสั้น

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   ในรูปแบบ "CV / Resume" จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   • กิจกรรมเกี่ยวข้องกับ วิชาประวัติศาสตร์ หรือ วิชาอื่น ๆ ในสายสังคมศาสตร์
  • บทความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • บทความขนาดสั้นในหัวข้อเรื่อง "ทำไมคุณถึงเลือกเรียนวิชาประวัติศาสตร์" จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  69
  4 (270 )รหัสโครงการ 00410105108010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา บ้านและชุมชน
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชนภาคเหนือ )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 12 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   1. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาในพื้นที่ 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
   2. เป็นผู้นำกิจกรรมเชิงพัฒนาและกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเป็นผู้มีผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาชุมชน สังคม
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจาก เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ :
   • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท เมื่อนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในระหว่างศึกษาที่สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติส่วนตัว
   2. ผลงานสะสมของ กิจกรรมด้านจิตอาสา/กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม หรือกิจกรรมการเป็นผู้นำด้านการพัฒนา หรือ ผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือ ข้อมูลธุรกิจครอบครัว/วิสาหกิจชุมชน ด้านงานบริการอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านงานจัดเลี้ยง ด้านงานอีเว้นท์
   3. ความเรียง เกี่ยวกับ “สาขาวิชาบ้านและชุมชนกับเป้าหมายชีวิตในอนาคต” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง
   4. หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)
   5. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชน ของผู้ปกครอง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  28
  5 (271 )รหัสโครงการ 00410105108020

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา บ้านและชุมชน
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชนทั่วไป )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 4 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   1. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ (ยกเว้น 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ)
   2. เป็นผู้นำกิจกรรมเชิงพัฒนาและกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเป็นผู้มีผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาชุมชน สังคม
  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ :
   • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท เมื่อนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในระหว่างศึกษาที่สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตร มีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียน และมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติส่วนตัว
   2. ผลงานสะสมของ กิจกรรมด้านจิตอาสา/กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม หรือกิจกรรมการเป็นผู้นำด้านการพัฒนา หรือ ผลงานเชิงสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือ ข้อมูลธุรกิจครอบครัว/วิสาหกิจชุมชน ด้านงานบริการอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านงานจัดเลี้ยง ด้านงานอีเว้นท์
   3. ความเรียง เกี่ยวกับ “สาขาวิชาบ้านและชุมชนกับเป้าหมายชีวิตในอนาคต” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง
   4. หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)
   5. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชน ของผู้ปกครอง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  4
  6 (279 )รหัสโครงการ 00410106101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา สารสนเทศศึกษา
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 17 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติส่วนตัว
   2. ประวัติการศึกษา
   3. รางวัลหรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวัลระดับประเทศ ภูมิภาค หรือจังหวัด) ย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปี
   4. รางวัลหรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปี
   5. ความเรียง ในหัวข้อ "ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา และคุณสมบัติใดที่นักเรียนคิดว่าตัวเองควรได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชานี้ รวมถึงเมื่อได้เข้ามาเรียนแล้ว ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร" โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  33
  7 (338 )รหัสโครงการ 00410108108010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ปรัชญา
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการนักคิดเพื่อสังคม )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75
  • คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   1. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
   2. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านงานเขียนเชิงปรัชญา
   3. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านสุนทรียศาสตร์ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การแสดงพื้นบ้าน ภูมิปัญญา หรือศาสนา
   4. ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน Creative Thinking ได้แก่ การทำสื่อมัลติมีเดีย หนังสั้น ผลงานกราฟิค หรือนวัตกรรมสร้างสรรค์
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • หมายเหตุ :
   • ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาปรัชญาตามโครงการนักคิดเพื่อสังคมแล้ว จะไม่สามารถย้ายสาขาวิชาและคณะได้ เว้นเสียแต่จะลาออก
  • วิธีการคัดเลือก
   1. สอบสัมภาษณ์
   2. พิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   มีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติส่วนตัว
   2. ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ของโครงการที่ประกาศรับสมัครในสาขาวิชาปรัชญา
   3. ความเรียง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 โดยระบุเนื้อหาดังนี้
    • เหตุผลที่ต้องการเรียนสาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยทำอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
    • เป้าหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  18
  8 (339 )รหัสโครงการ 00410108108020

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ปรัชญา
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการนักคิดเพื่อสังคม )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
   • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
  • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
   • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
   • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (เช่น GED)  
  • คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   1. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
   2. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านงานเขียนเชิงปรัชญา
   3. ผู้มีความสามารถพิเศษด้านสุนทรียศาสตร์ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การแสดงพื้นบ้าน ภูมิปัญญา หรือศาสนา
   4. ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน Creative Thinking ได้แก่ การทำสื่อมัลติมีเดีย หนังสั้น ผลงานกราฟิค หรือนวัตกรรมสร้างสรรค์
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • วิธีการคัดเลือก
   1. สอบสัมภาษณ์
   2. พิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน
  • หมายเหตุ :
   • ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาปรัชญาตามโครงการนักคิดเพื่อสังคมแล้ว จะไม่สามารถย้ายสาขาวิชาและคณะได้ เว้นเสียแต่จะลาออก

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   มีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติส่วนตัว
   2. ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ของโครงการที่ประกาศรับสมัครในสาขาวิชาปรัชญา
   3. ความเรียง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 โดยระบุเนื้อหาดังนี้
    • เหตุผลที่ต้องการเรียนสาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เคยทำอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
    • เป้าหมายในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  4
  9 (355 )รหัสโครงการ 00410110108010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาไทย
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.25
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน
   2. มีผลงานทางด้านภาษาไทยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    1. มีผลงานด้านร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง หรือคำประพันธ์ล้านนาที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
    2. มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทยด้านการพูด
    3. เคยประกวดสุนทรพจน์ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท
  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ คือ :
   • ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท เมื่อนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในระหว่างศึกษาที่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติการเรียน การศึกษา
   2. การทำกิจกรรม
   3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  10
  10 (358 )รหัสโครงการ 00410110108020

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาไทย
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการเรียนดี )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติการเรียน การศึกษา
   2. การทำกิจกรรม
   3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  42
  11 (361 )รหัสโครงการ 00410111101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 17 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.75
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   1. มีผลคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร หรือ
   2. มีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JPT ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น
  • วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาโดย :
   1. คัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามคุณสมบัติของผู้สมัคร
   2. คัดเลือกผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับและผลคะแนน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   1. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ในระดับ N4 หรือสูงกว่า ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร หรือ
   2. สำเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JPT ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ผลงานสะสมด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
   2. ความเรียง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
    • "จงเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาและ/หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่นักเรียนประทับใจที่สุดมา 1 กิจกรรม พร้อมบรรยายเหตุผลว่าทำไมจึงประทับใจกิจกรรมนั้นที่สุด และกิจกรรมนั้นสามารถนำไปสู่จุดมุ่งหมายในอนาคต ของนักเรียนได้อย่างไร"
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

   ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องมีใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT หรือ JPT ฉบับจริง มาแสดงแก่กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

  43
  12 (364 )รหัสโครงการ 00410112101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาจีน
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.50
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • มีผลการสอบวัดระดับภาษาจีน (ใช้ผลสอบที่หมดอายุได้ โดยระบุวันสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
    2. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน TOCFL ตั้งแต่ระดับ A2 ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้พิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 
  • วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาโดย :
   1. คะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   2. คัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยและผลสอบตามคุณสมบัติของผู้สมัคร

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
   • มีผลการสอบวัดระดับภาษาจีน (ใช้ผลสอบที่หมดอายุได้ โดยระบุวันสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
    2. ผลสอบวัดระดับภาษาจีน TOCFL ตั้งแต่ระดับ A2 ขึ้นไป
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   จำนวนไม่เกิน 5 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติส่วนตัว
   2. สำเนาเกียรติบัตร หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรมภาษาจีน
   3. เรียงความภาษาไทย เรื่อง "อดีต ปัจจุบัน อนาคต : ข้าพเจ้ากับภาษาจีน" (พิมพ์ลงในกระดาษ A4 เว้นระยะขอบ 2.54 ซม. ทุกด้าน ด้วย font TH SarabunPSK ขนาด 16 point ความยาว 1-2 หน้า)
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  226
  13 (371 )รหัสโครงการ 00410114101012

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
   • รับเฉพาะแผนการเรียนศิลปศาสตร์หรือเทียบเท่า เฉพาะศิลป์-ภาษา  
  • ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการพูด การได้ยิน และการมองเห็น ช่วยเหลือตัวเองได้

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติการเรียน การศึกษา
   2. การทำกิจกรรม
   3. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ
   4. เหตุผลการเลือกสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า และจุดมุ่งหมายในการเรียน
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  7
  14 (380 )รหัสโครงการ 00410115101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

       เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
  รอบที่ 1 Portfolio 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นและการได้ยิน เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   จำนวนไม่เกิน 3 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติส่วนตัว จำนวน 1 หน้า
   2. ความเรียง ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
   3. ความเรียง โดยเขียนอธิบายในผลงานที่ภาคภูมิใจ จำนวน 1 ชิ้น โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  640
  15 (375 )รหัสโครงการ 00410116101010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา จิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

       เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
  รอบที่ 1 Portfolio 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นและการได้ยิน เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

   จำนวนไม่เกิน 3 หน้า A4 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

   1. ประวัติส่วนตัว จำนวน 1 หน้า
   2. ความเรียง ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
   3. ความเรียง โดยเขียนอธิบายในผลงานที่ภาคภูมิใจ จำนวน 1 ชิ้น โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
  111
  16 (404 )รหัสโครงการ 00410181996010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ INTAKE1

  IPAS Intake 1 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ
   • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
  0
  17 (385 )รหัสโครงการ 00410182996010

  คณะมนุษยศาสตร์ สาขา มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน
  หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ INTAKE1

  IPAS Intake 1 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ
   • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
  0
  18 (277 )รหัสโครงการ 00410201107010

  คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ประถมศึกษา
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (ครูรัก(ษ์)ถิ่น )

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 28 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
   • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ  
  0
  19 (282 )รหัสโครงการ 00410201109010

  คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ประถมศึกษา
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับนักเรียนที่